154-0300/03 – Finance (FIN)

Gurantor departmentDepartment of FinanceCredits5
Subject guarantorprof. Dr. Ing. Dana DluhošováSubject version guarantorprof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SZW54 Ing. Tadeusz Szweda
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the course is to learn the students fundamental principles of corporate finance. Students will be able: - to describe financial systemand to identify basic relationships between company and its surrounding, - to explain financial statements of a company, - to analyze financial situation of a company, - to describe financial sources, - to valuate an investment projects by applying given criterions.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The subject is focused on different areas of financial management and decision – making of a firm including its relation to economics surroundings. The aim is to present complex view on a firm’s management and micro and macro aspect of entrepreneurial activities. Teaching is based on present situation in the Czech Republic including actual legal changes.

Compulsory literature:

Damodaran, A.: Corporate Finance: Theory and Practice. 2nd Edition. J. Willey and Sons, 2001 Brealey, R.A., Myers, S.C., Marcus, A.J.: Fundamentals of Corporate Finance. McGraw Hill, N.Y. 1997

Recommended literature:

Gittman, J.: Basic Managerial Finance. Harper and Row, Publishers, New York, 1989 Moyer, R.Ch. at al: Contemporatry Financial Management. N.Y., WPK, 1992 Pike,R., Neale, B.: Corporate Finance and Investments. London, Prentice Hall, 1993 Ross, A., Westerfield, W.: Corporate Finance. 6th Edition, McGraw Hill/Irwin, USA, 2002

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod. Literatura. Podstata, historie financí a finanční systém. Podstata podnikových financí. Cíle a principy finančního řízení, hlavní oblasti finančního řízení. Typy a fáze finančního rozhodování. 2. Právní formy podnikání z finančního hlediska (získávání kapitálu, ručení za závazky, rozdělení zisku). Vliv daní a finančního trhu na podnikové finance 3. Účetní výkazy. Bilance podniku, její význam ve finančním řízení a rozhodování podniku, struktura. Optimalizace finanční struktury podniku, náklady kapitálu. 4. Výkaz zisku a ztráty – význam; náklady, výnosy, výsledek hospodaření, struktura. Účetní zisk a jeho transformace na daňový základ. Rozdělení zisku v obchodních společnostech. 5. Peněžní toky podniku – význam, příjmy a výdaje podniky, jejich věcný a časový nesoulad s výnosy a náklady. Metody a formy sestavení výkazu cash-flow. Integrace účetních výkazů 6. Finanční analýza – podstata, metody FA, poměrová analýza. Čistý pracovní kapitál, jeho stanovení a význam ve finančním řízení a rozhodování podniku. Oblasti řízení ČPK. 7. Řízení oběžného majetku – podstata, hlediska členění OM, funkce OM. Podstata kapitálové potřeby v oblasti OM, její stanovení. Řízení zásob. 8. Řízení pohledávek – faktory ovlivňující objem pohledávek z obchodního styku, zajištění pohledávek. Formy platebního styku. Řízení peněžních prostředků – motivy držby PP, metody a modely řízení PP. 9. Zdroje a formy krátkodobého financování – jejich členění. Příčiny trvalé vázanosti části oběžného majetku. Charakteristika jednotlivých forem krátkodobých zdrojů. 10. Zdroje a formy dlouhodobého financování – interní zdroje (zisk, odpisy, rezervy). 11. Zdroje a formy dlouhodobého financování – externí zdroje (akcie, obligace, bankovní úvěry, leasing). 12. Časová hodnota peněz – podstata, metody složeného úročení a jejich využití ve finančním řízení a rozhodování podniku. Riziko a jeho význam ve finančním rozhodování podniku. 13. Pojetí investic; kategorizace investičních projektů. Kapitálové plánování a investiční rozhodování. Plánování peněžních toků z investic. 14. Metody hodnocení efektivnosti investičních projektů (statické, dynamické)- podstata a jejich zhodnocení.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner