154-0300/06 – Finance (FIN)

Garantující katedraKatedra financíKredity5
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Dana DluhošováGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CUL33 doc. Ing. Miroslav Čulík, Ph.D.
TIC02 prof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy a oblastmi podnikových financí. Po absolvování předmětu budou studenti schopni: - popsat finanční systém a identifikovat vzájemné vazby mezi podnikem a okolím, - objasnit finančí výkazy podniku, - provést finanční analýzu firmy, - popsat zdroje financování podnikových potřeb, - vysvětlit proces investičního rozhodování, - charakterizovat jednotlivá kritéria hodnocení efektivnosti investic.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na jednotlivé oblasti finančního řízení a rozhodování podniku, včetně jeho vazeb na vnější ekonomické okolí. Cílem je ukázat komplexní pohled na finanční management podniku, na jeho souvislosti s ostatními mikroekonomickými a makroekonomickými aspekty podnikání.

Povinná literatura:

DLUHOŠOVÁ, Dana a kol. Finanční řízení a rozhodování podniku. Analýza, investování, oceňování, riziko, flexibilita, interakce. Jesenice: EKOPRESS, 2021. 257 s. ISBN 978-80-87865-71-2. VERNIMMEN, Pierre, Pascal QUIRY, Maurizio DALLOCCHIO, Yann LE FUR a Antonio SALVI. Corporate Finance: Theory and Practice. Chichester: Wiley, 2018. ISBN 9781119424444. VOCHOZKA, Marek a kol. Finance podniku: komplexní pojetí. Praha. Grada, 2021. 312 s. ISBN 978-80-271-3267-6.

Doporučená literatura:

BREALEY, R. A., S. C. MYERS, and F. ALLEN. Principles of Corporate Finance. New York: McGraw-Hill/Education, 2019. ISBN 978-1260013900. FOTR, J., VACÍK, E., SOUČEK, I., ŠPAČEK M., HÁJEK M. Tvorba strategie a strategické plánování: Teorie a praxe. Praha: Grada, 2020. 416 s. ISBN 978-80-271-1633-1. GRÜNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Ekopress, 2007. 318 s. ISBN 978-80-86929-26-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další poždavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Podstata financí, finanční systém. Podstata podnikových financí. Cíle a principy finančního řízení. Finanční rozhodování. Vliv daní a finančního trhu na podnikové finance. 2. Účetní výkazy a jejich provázanost. Rozvaha podniku, její význam ve finančním řízení a rozhodování podniku. Optimalizace finanční struktury podniku, náklady kapitálu. 3. Výkaz zisku a ztráty – význam; náklady, výnosy, výsledek hospodaření. Účetní zisk a jeho transformace na daňový základ. Rozdělení disponibilního zisku v obchodních společnostech. 4. Peněžní toky podniku (cash-flow) – význam; příjmy a výdaje podniku, jejich věcný a časový nesoulad s výnosy a náklady. Metody a formy sestavení přehledu o peněžních tocích. Integrace účetních výkazů. 5. Finanční analýza – podstata, metody FA. Ukazatele poměrové analýzy - ukazatele rentability, likvidity, aktivity, zadluženosti, kapitálového trhu. Interpretace výsledků ukazatelů finanční analýzy. 6. Čistý pracovní kapitál a jeho význam ve finančním řízení a rozhodování podniku. 7. Řízení oběžného majetku – podstata, hlediska členění OM, funkce OM. Podstata kapitálové potřeby v oblasti OM. Řízení zásob. 8. Řízení pohledávek – faktory ovlivňující objem pohledávek z obchodních vztahů, zajištění pohledávek, inkasní politika. Řízení peněžních prostředků - podstata, metody a modely řízení peněžních prostředků. 9. Zdroje a formy krátkodobého financování – členění. Příčiny trvalé vázanosti části oběžného majetku. Charakteristika jednotlivých forem krátkodobého financování - obchodní úvěr, bankovní úvěry, směnečné úvěry, factoring a ostatní formy. 10. Časová hodnota peněz. – podstata, metody složeného úročení a jejich využití ve finančním řízení a rozhodování podniku. Riziko a jeho význam ve finančním rozhodování podniku. 11. Kapitálové plánování a investiční rozhodování. Parametry hodnocení investičních projektů. Peněžní toky z investice - stanovení kapitálových výdajů a provozních příjmů. 12. Kritéria hodnocení efektivnosti investičních projektů - charakteristika dynamických a statických kritérií. 13. Podstata a cíle dlouhodobého financování. Charakteristika interních zdrojů financování dlouhodobých potřeb. Podstata samofinancování. 14. Externí zdroje financování podnikových potřeb.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.