154-0300/08 – Finance (FIN)

Garantující katedraKatedra financíKredity5
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Dana DluhošováGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOR30 Ing. Martina Borovcová, Ph.D.
CUL33 doc. Ing. Miroslav Čulík, Ph.D.
DLU30 prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
GUR022 Ing. Petr Gurný, Ph.D.
LIS10 Ing. Karolina Lisztwanová, Ph.D.
NED0043 Ing. David Neděla, Ph.D.
PTA086 Ing. Barbora Ptáčková, Ph.D.
RAT30 Ing. Iveta Ratmanová, Ph.D.
RIH40 Ing. Dagmar Richtarová, Ph.D.
SED0201 Ing. Michaela Sedláková
SMI0131 Ing. Marek Šmída
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy a oblastmi podnikových financí. Po absolvování předmětu budou studenti schopni: - popsat finanční systém a identifikovat vzájemné vazby mezi podnikem a okolím, - objasnit finančí výkazy podniku, - provést finanční analýzu firmy, - popsat zdroje financování podnikových potřeb, - vysvětlit proces investičního rozhodování, - charakterizovat jednotlivá kritéria hodnocení efektivnosti investic.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na jednotlivé oblasti finančního řízení a rozhodování podniku, včetně jeho vazeb na vnější ekonomické okolí. Cílem je ukázat komplexní pohled na finanční management podniku, na jeho souvislosti s ostatními mikroekonomickými a makroekonomickými aspekty podnikání.

Povinná literatura:

DLUHOŠOVÁ, Dana a kol. Finanční řízení a rozhodování podniku. Analýza, investování, oceňování, riziko, flexibilita, interakce. Jesenice: EKOPRESS, 2021. 257 s. ISBN 978-80-87865-71-2. VERNIMMEN, Pierre, Pascal QUIRY, Maurizio DALLOCCHIO, Yann LE FUR a Antonio SALVI. Corporate Finance: Theory and Practice. Chichester: Wiley, 2018. ISBN 9781119424444. VOCHOZKA, Marek a kol. Finance podniku: komplexní pojetí. Praha. Grada, 2021. 312 s. ISBN 978-80-271-3267-6.

Doporučená literatura:

BREALEY, R. A., S. C. MYERS, and F. ALLEN. Principles of Corporate Finance. New York: McGraw-Hill/Education, 2019. ISBN 978-1260013900. FOTR, J., VACÍK, E., SOUČEK, I., ŠPAČEK M., HÁJEK M. Tvorba strategie a strategické plánování: Teorie a praxe. Praha: Grada, 2020. 416 s. ISBN 978-80-271-1633-1. GRÜNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Ekopress, 2007. 318 s. ISBN 978-80-86929-26-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet – zápočtový test Zkouška - kombinovaná (písemná a ústní část)

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Finanční systém. Podstata podnikových financí. Cíle a principy finančního řízení a rozhodování podniku. 2. Vliv daní a finančního trhu na finanční řízení a rozhodování podniku. 3. Tříbilanční systém. Rozvaha, její význam, struktura. 4. Optimalizace kapitálové struktury, náklady kapitálu. 5. Výkaz zisku a ztráty – význam. Náklady, výnosy, výsledek hospodaření struktura VZZ. Transformace zisku na daňový základ. Rozdělení disponibilní zisku. 6. Peněžní toky podniku – význam. Příjmy, výdaje, jejich věcný a časový nesoulad s výnosy a náklady. Metody a formy sestavení přehledu o peněžních tocích (CF). Integrace účetních výkazů. 7. Finanční analýza – podstata a význam finanční analýzy, metody finanční analýzy, způsoby srovnání. 8. Poměrová analýza – ukazatele likvidity, aktivity, rentability, zadluženosti, kapitálového trhu. 9. Řízení oběžného majetku. Podstata, hlediska členění, funkce oběžného majetku. Řízení zásob. 10. Řízení pohledávek. Řízení peněžních prostředků. 11. Zdroje a formy krátkodobého financování. 12. Význam časové hodnoty peněz a rizika ve finančním řízení a rozhodování. 13. Kapitálové plánování a investiční rozhodování. Metody hodnocení efektivnosti investičních projektů. 14. Podstata a cíle dlouhodobého financování podnikových potřeb. Charakteristika interních a externích zdrojů financování.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25 (25) 13 2
                Zápočtový test Písemka 25  13 2
        Zkouška Zkouška 75 (75) 38 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 15  8 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 60  30 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních je nepovinná.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na cvičeních není povinná. Student musí splnit požadavky na absolvování předmětu – zápočet (úspěšné vykonání zápočtové písemky) a úspěšné vykonání kombinované zkoušky (písemná a ústní část). Účast na přednáškách je nepovinná.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0311A050015) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0411A050001) Účetnictví a daně ERP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0411A050001) Účetnictví a daně ERP P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0412A050005) Finance FIP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0413A050012) Ekonomika a management (S05) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0413A050012) Ekonomika a management (S03) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0413A050012) Ekonomika a management (S04) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika P čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0414A050001) Marketing (S02) Marketing a obchod PE P čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0414A050001) Marketing (S02) Marketing a obchod PE P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0414A050001) Marketing (S01) Marketingová komunikace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0311EKF016) Ekonomie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0311A050015) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0411A050001) Účetnictví a daně ERP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0411A050001) Účetnictví a daně ERP P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0412A050005) Finance FIP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0413A050012) Ekonomika a management (S03) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0413A050012) Ekonomika a management (S04) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0413A050012) Ekonomika a management (S05) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika P čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0414A050001) Marketing (S02) Marketing a obchod PE P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0414A050001) Marketing (S01) Marketingová komunikace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0414A050001) Marketing (S02) Marketing a obchod PE P čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0311A050015) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0411A050001) Účetnictví a daně ERP P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0411A050001) Účetnictví a daně ERP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0412A050005) Finance FIP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0413A050012) Ekonomika a management (S04) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0413A050012) Ekonomika a management (S05) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika P čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0413A050012) Ekonomika a management (S03) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0414A050001) Marketing (S02) Marketing a obchod PE P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0414A050001) Marketing (S01) Marketingová komunikace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0411A050001) Účetnictví a daně ERP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0412A050005) Finance FIP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0413A050012) Ekonomika a management (S05) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika P čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0413A050012) Ekonomika a management (S03) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0413A050012) Ekonomika a management (S04) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0414A050001) Marketing (S01) Marketingová komunikace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0414A050001) Marketing (S02) Marketing a obchod PE P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0411A050001) Účetnictví a daně ERP P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0311A050015) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0414A050001) Marketing (S02) Marketing a obchod PE P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management (S05) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management (S04) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management (S03) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika P čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0414A050001) Marketing (S01) Marketingová komunikace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0411A050001) Účetnictví a daně ERP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0412A050005) Finance FIP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 letní
2022/2023 zimní
2021/2022 letní
2021/2022 zimní
2020/2021 letní
2020/2021 zimní
2019/2020 letní
2019/2020 zimní