154-0300/09 – Finance (FIN)

Garantující katedraKatedra financíKredity6
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Dana DluhošováGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2024/2025Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOR30 Ing. Martina Borovcová, Ph.D.
CUL33 doc. Ing. Miroslav Čulík, Ph.D.
DLU30 prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
GUR022 Ing. Petr Gurný, Ph.D.
LIS10 Ing. Karolina Lisztwanová, Ph.D.
NED0043 Ing. David Neděla, Ph.D.
PTA086 Ing. Barbora Ptáčková, Ph.D.
RAT30 Ing. Iveta Ratmanová, Ph.D.
RIH40 Ing. Dagmar Richtarová, Ph.D.
SED0201 Ing. Michaela Sedláková
SMI0131 Ing. Marek Šmída
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy a oblastmi podnikových financí. Po absolvování předmětu budou studenti schopni: - popsat finanční systém a identifikovat vzájemné vazby mezi podnikem a okolím, - objasnit finančí výkazy podniku, - provést finanční analýzu firmy, - popsat zdroje financování podnikových potřeb, - vysvětlit proces investičního rozhodování, - charakterizovat jednotlivá kritéria hodnocení efektivnosti investic.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na jednotlivé oblasti finančního řízení a rozhodování podniku, včetně jeho vazeb na vnější ekonomické okolí. Cílem je ukázat komplexní pohled na finanční management podniku, na jeho souvislosti s ostatními mikroekonomickými a makroekonomickými aspekty podnikání.

Povinná literatura:

DLUHOŠOVÁ, Dana a kol. Finanční řízení a rozhodování podniku. Analýza, investování, oceňování, riziko, flexibilita, interakce. Jesenice: EKOPRESS, 2021. 257 s. ISBN 978-80-87865-71-2. VERNIMMEN, Pierre, Pascal QUIRY, Maurizio DALLOCCHIO, Yann LE FUR a Antonio SALVI. Corporate Finance: Theory and Practice. Chichester: Wiley, 2018. ISBN 9781119424444. VOCHOZKA, Marek a kol. Finance podniku: komplexní pojetí. Praha. Grada, 2021. 312 s. ISBN 978-80-271-3267-6.

Doporučená literatura:

BREALEY, R. A., S. C. MYERS, and F. ALLEN. Principles of Corporate Finance. New York: McGraw-Hill/Education, 2019. ISBN 978-1260013900. FOTR, J., VACÍK, E., SOUČEK, I., ŠPAČEK M., HÁJEK M. Tvorba strategie a strategické plánování: Teorie a praxe. Praha: Grada, 2020. 416 s. ISBN 978-80-271-1633-1. GRÜNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Ekopress, 2007. 318 s. ISBN 978-80-86929-26-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet – zápočtový test Zkouška - kombinovaná (písemná a ústní část)

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Finanční systém. Podstata podnikových financí. Cíle a principy finančního řízení a rozhodování podniku. 2. Vliv daní a finančního trhu na finanční řízení a rozhodování podniku. 3. Tříbilanční systém. Rozvaha, její význam, struktura. 4. Optimalizace kapitálové struktury, náklady kapitálu. 5. Výkaz zisku a ztráty – význam. Náklady, výnosy, výsledek hospodaření struktura VZZ. Transformace zisku na daňový základ. Rozdělení disponibilní zisku. 6. Peněžní toky podniku – význam. Příjmy, výdaje, jejich věcný a časový nesoulad s výnosy a náklady. Metody a formy sestavení přehledu o peněžních tocích (CF). Integrace účetních výkazů. 7. Finanční analýza – podstata a význam finanční analýzy, metody finanční analýzy, způsoby srovnání. 8. Poměrová analýza – ukazatele likvidity, aktivity, rentability, zadluženosti, kapitálového trhu. 9. Řízení oběžného majetku. Podstata, hlediska členění, funkce oběžného majetku. Řízení zásob. 10. Řízení pohledávek. Řízení peněžních prostředků. 11. Zdroje a formy krátkodobého financování. 12. Význam časové hodnoty peněz a rizika ve finančním řízení a rozhodování. 13. Kapitálové plánování a investiční rozhodování. Metody hodnocení efektivnosti investičních projektů. 14. Podstata a cíle dlouhodobého financování podnikových potřeb. Charakteristika interních a externích zdrojů financování.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0413A050012) Ekonomika a management (S05) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika P čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0413A050012) Ekonomika a management (S04) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0413A050012) Ekonomika a management (S03) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0412A050005) Finance FIP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0311A050015) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0414A050001) Marketing (S02) Marketing a obchod PE P čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0414A050001) Marketing (S02) Marketing a obchod PE P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0414A050001) Marketing (S01) Marketingová komunikace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0411A050001) Účetnictví a daně ERP P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0411A050001) Účetnictví a daně ERP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0311EKF016) Ekonomie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.