154-0302/01 – System of Insurance I. (POJ I.)

Gurantor departmentDepartment of FinanceCredits3
Subject guarantorprof. Dr. Ing. Zdeněk ZmeškalSubject version guarantorprof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BOR30 Ing. Martina Borovcová, Ph.D.
POL02 Ing. Petr Polák, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The overall aim of the course is to get students acquainted with the fundamentals of insurance and its functioning as a system. In short, at the end of this course students will have a fundamental knowledge of terms and concepts used in insurance business, and should be able: • to describe subjects and principles of insurance • to distinguish between different products of life and non-life insurance • to identify the role of the domestic and European insurance markets

Teaching methods

Lectures

Summary

The subject is the fundamentals for insurance studies. The content should be fundamental information on insurance area and its function as a system. The aim is to teach students the insurance area in its social and commercial form, characteristics and specifics of national insurance market and its participants. Attention is paid to personal, property and public liability insurance products availability on the Czech insurance market.

Compulsory literature:

DUCHÁČKOVÁ, Eva. Pojištění a pojišťovnictví. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2015. 306 s. ISBN 978-80-87865-25-5. DUCHÁČKOVÁ, Eva a Jaroslav DAŇHEL a kol. Pojistné trhy. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2012. 252 s. ISBN 978-80-7431-078-2. THOYTS, Rob. Insurance Theory and Practice. 1st ed. Abingdon: Routledge, 2010. 323 s. ISBN 978-0-415-55905-8. Aktuální platná legislativa

Recommended literature:

CIPRA, Tomáš. Pojistná matematika: teorie a praxe. 2. aktualiz. vyd. Praha: Ekopress, 2006. 411 s. ISBN 80-86929-11-6. ČEJKOVÁ, Viktória. Pojistný trh. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 118 s. ISBN 80-247-0137-5. ŠULC, Jaroslav. Penzijní připojištění. 2. aktualiz. a rozšíř. vyd. Praha: Grada, 2004. 196 s. ISBN 80-247-0772-1. KOLEKTIV AUTORŮ Z ČAP Životní pojištění. Praha: Grada, 2002. KOPECKÝ, K. Povinné ručení: pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Praha: Grada, 2002.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do problematiky pojištění. 2. Pojišťovnictví a pojištění - základní pojmy, instituce a činnosti v oblasti pojišťovnictví. Systémy pojištění. 3. Historie a vývoj pojištění a pojišťovnictví - základní vývojové etapy pojištění, vývoj pojišťovnictví na území dnešní ČR. 4. Klasifikace komerčních pojištění - klasifikace pojištění dle základních hledisek (dle odvětví, dle územní platnosti, ale pojištěných rizik, dle způsobu určení pojistného plnění, apod.) 5. Pojistná smlouva - smluvní pojištění, náležitosti pojistné smlouvy, pojistné podmínky, vznik a zánik pojištění. 6. Životní pojištění - charakteristika, základní pojmy, pojistné, produkty ŽP, modifikované podoby životního pojištění. Úloha ŽP v ekonomice. 7. Penzijní připojištění se státním příspěvkem - charakteristika, penzijní fondy, základní typy výplat, druhy penzí, PP v České republice. 8. Neživotní pojištění - charakteristika, druhy NP. Úloha NP v ekonomice. 9. Neživotní pojištění - pojištění majetku obyvatelstva, pojištění podnikatelských a průmyslových rizik, pojištění zemědělských rizik. 10. Neživotní pojištění - pojištění odpovědnosti. 11. Sociální pojištění - charakteristika, základní pojmy, systém sociálního pojištění, sazby sociálního pojištění, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6202R049) Accounting and Taxes (00) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (01) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy (00) National Economy P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (00) Účetnictví a daně P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (01) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (00) Účetnictví a daně P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (00) Účetnictví a daně P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (02) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (05) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (00) Účetnictví a daně P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (02) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner