154-0304/01 – Banking and Capital Markets (BaKT)

Gurantor departmentDepartment of FinanceCredits2
Subject guarantorprof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jiří Polách, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FOR24 Ing. Dana Forišková, Ph.D.
KOR21 Ing. Kateřina Kořená, Ph.D.
POL20 prof. Ing. Jiří Polách, CSc.
POL02 Ing. Petr Polák, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the course is to apprise students of the role and importance of financial markets. Students will learn in this course to understand banking system and money and capital markets principles functioning. At the end of the course students should be able to know: -to grasp central and commercial banking, -to distinguish particular banking products, -to compare financial intermediaries, -to understand types of securities, -to learn investment principles including collective investment, -to evaluate situation in the Czech financial market and in global financial markets.

Teaching methods

Lectures

Summary

The aim of the course is to get students acquainted with the role and importance of financial markets. Students will learn in this course to understand banking system and money and capital markets principles functioning. At the end of the course, students should be able to grasp central and commercial banking, to distinguish particular banking products, to compare financial intermediaries, to understand types of securities, to learn investment principles including collective investment, to evaluate situation in the Czech financial market and in global financial markets.

Compulsory literature:

MUSÍLEK, Petr. Trhy cenných papírů. 2. aktualiz. a rozšíř. vyd. Praha: Ekopress, 2011. 520 s. ISBN 978-80-86929-70-5. POLOUČEK, Stanislav. Bankovnictví. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013. 480 s. ISBN 978-80-7400-491-9 VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 792 s. ISBN 978-80-7357-647-9.

Recommended literature:

KAŠPAROVSKÁ, Vlasta a kol. Řízení obchodních bank. Praha: C. H. Beck, 2006. 339 s. ISBN 80-7179-381-7. MEJSTŘÍK, MICHAL a kol. Základní principy bankovnictví. Praha: Karolinum, 2009. 628.s. ISBN 978-80-246-1500-4. CECCHETTI Stephen G. and Kermit L. SCHOENHOLTZ. 3rd ed. Money, Banking, and Financial Markets. New York. MacGraw-Hill, 2011.673 p. ISBN 978-0-07-122068-2.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Struktura bankovních systémů v ČR a zemích EU, trendy vývoje Úloha centrálních bank v současnosti Postavení komerčních bank v bankovním systému a podmínky udělení bankovní licence v jednotném evropském bankovním trhu Význam a úloha pasivně-úvěrových bankovních produktů Rozdělení aktivních bankovních produktů a úvěrová politika bank Podstata fungování platebních systémů v ČR a zemích EU Rozvoj nástrojů bezhotovostního platebního styku Nové bankovní trendy – elektronizace bankovnictví Dokumenty peněžních a kapitálových trhů Analýzy cenných papírů Finanční investování Zajištění měnového a úrokového rizika Aktivní a pasívní řízení portfolia Teorie výnosových křivek

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (01) Sports Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner