154-0305/01 – Corporate Taxes (DPS)

Gurantor departmentDepartment of FinanceCredits4
Subject guarantorDoc. PhDr. Ing. Jan Novotný, CSc.Subject version guarantorDoc. PhDr. Ing. Jan Novotný, CSc.
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
RAT30 Ing. Iveta Ratmanová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The course is based on present tax system valid in Czech Republic and introduce the important problems of managing the firm taxes. Students are informed about particular taxes concerning different subjects (income, property and turnover). Attention is paid mainly to definitions of the tax subject, tax basis and rates, dues of taxpayers and methods of tax payment.

Compulsory literature:

Musgrave, R.A., Musgrave, P.B. Public finance in Theory and Practice. McGRAW- HILL Book Company, New York, 1998. Kubátová, K, Daňová teorie a politika. Eurolex Bohemia, Praha, 2000. Vančurová, A., Láchová, L. a Vítková, J.Daňový systém ČR 2004 aneb učebnice daňového práva. Praha: VOX 2004. Daňové zákony ve znění pozdějších platných právních předpisů vč. vyhlášek a pokynů MF

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do daňové problematiky - základní pojmy, - klasifikace daní, - vývoj daní, - cíle a principy zdanění. 2. Správa daní a poplatků - zásady daňového řízení, - obecná ustanovení správy daní a poplatků. 3. Správa daní a poplatků - přípravné a vyměřovací daňové řízení, - řádné a mimořádné opravné prostředky. 4. Správa daní a poplatků - placení daní, - daňové nedoplatky a jejich vymáhání. 5. Daň z příjmů fyzických osob - poplatníci, - předmět daně, - osvobození od daně, - základ daně. 6. Daň z příjmů fyzických osob - příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky. 7. Daň z příjmů fyzických osob - příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti. 8. Daň z příjmů fyzických osob - příjmy z kapitálového majetku, - příjmy z pronájmu, - ostatní příjmy. 9. Daň z příjmů fyzických osob - nezdanitelné části základu daně, - sazba daně. 10.Daň z příjmů právnických osob - poplatníci, - předmět daně, - základ daně, - osvobození od daně. 11.Daně z příjmů – společná ustanovení - zdroj příjmů, - společný systém zdanění při převodu podniku, výměně podílů, fůzí a rozdělení, - výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů. 12.Daně z příjmů – společná ustanovení - odpisy hmotného majetku, - odpisy nehmotného majetku - výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů. 13.Daně z příjmů – společná ustanovení - položky odčitatelné od základu daně, - sleva na dani, - zvláštní sazba daně, - zálohy. 14.Daně z příjmů – zvláštní ustanovení pro vybírání daně z příjmů - daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, - vybírání a placení záloh na daň a daně z příjmů FO ze závislé činnosti a z funkčních požitků, - roční zúčtování záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti a z funkčních požitků a daňové zvýhodnění, - povinnost a odpovědnost plátců daně z příjmů FO ze závislé činnosti, - daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, - daňová ztráta.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Written exam Written test 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner