154-0307/01 – Costs, Calculations and Prices (NKC)

Gurantor departmentDepartment of FinanceCredits4
Subject guarantorprof. Dr. Ing. Dana DluhošováSubject version guarantorprof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MRU40 Ing. Jarmila Mruzková
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

This course is devoted to: orientation and understanding costs theory and their management with respect to economy and effectiveness of entrepreneurial activity, gain ability to identify and quantify variable and fixed costs with the assistance of costs modelling methodology, gain ability of short - term decision - making technique in homogenous and heterogeneous production, gain ability of costing with application appropriate calculation techniques and methodologies, gain knowledge about pricing low and basing approach of price - making.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The course is focused on cost theory and its application in economic management with an emphasis on the issues of short-term decision-making techniques, cost allocation and costing, cost and revenue budgeting. The course is also focused on the issues of pricing and individual pricing methods while respecting the legislation in the price area in the Czech Republic.

Compulsory literature:

MRUZKOVÁ, Jarmila a Karolina LISZTWANOVÁ. Teorie nákladů, kalkulace a ceny. Ostrava: VŠB–TU Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3164-0. KRÁL, Bohumil a kol. Manažerské účetnictví. 3. dopl. a aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-141-0. DLUHOŠOVÁ, D., J. MRUZKOVÁ a I. RATMANOVÁ. Sbírka příkladů, části: Teorie nákladů, Nákladové modely, Analýza bodu zvratu, Kalkulace. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2007. Elektronické dokumenty, formát *.pdf, přístupné v IS EkF,předmět 154 307 / Pomůcky pro cvičení. Vytvořeno v rámci projektu FRVŠ.

Recommended literature:

GARRISON, R. H., E. W. NOREEN and P. C. BREWER. Managerial accounting. 14th ed. New York: McGraw–Hill/Irwin, 2012. ISBN 978-0-07-811100-6. PETŘÍK, Tomáš. Ekonomické a finanční řízení firmy: manažerské účetnictví v praxi. 2., výrazně rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-3024-0. POPESKO, Boris a Šárka PAPADAKI. Moderní metody řízení nákladů: jak dosáhnout efektivního vynakládání nákladů a jejich snížení. 2., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5773-5. FIBÍROVÁ, J., L. ŠOLJAKOVÁ a J. WAGNER. Nákladové a manažerské účetnictví. Praha: ASPI, 2007. ISBN 978-80-7357-299-0. LANG, Helmut. Manažerské účetnictví – teorie a praxe. Přel. J. Forejtová a Z. Maňasová. Praha: C. H. Beck, 2005. ISBN 80-7179-419-8. Zákon č. 526/1990 Sb. o cenách.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Vývoj, pojetí a procesní pojem nákladů, vztah nákladů a výdajů, pojmy výnosy a příjmy, princip hospodárnosti a efektivnosti (účinnosti), účetní a ekonomické pojetí nákladů. Výkony, klasifikace výrob a výkonů pro pořeby úloh ekonomického řízení. 2.Struktura a klasifikace nákladů, druhové, účelové, kalkulační členění nákladů a význam jejich využití při kontrole a řízení nákladů. Ekonomická struktura podniku. Klasifikace středisek pro potřeby evidence nákladů. 3.Členění nákladů dle rozhodovacích procesů a jejich využití v manažerském účetnictví. 4.Členění nákladů dle vztahu ke změně objemu výkonů, využité a nevyužité fixní náklady, relativní úspora fixních nákladů, koeficient reakce (flexibility) nákladů, nákladová remanence. 5.Rozdílové a přírůstkové náklady, členění výnosů. 6.Metody odhadu fixních a variabilních nákladů. Lineární nákladová funkce a její využití v ekonomickém řízení. 7.Krátkodobé rozhodovací techniky založené na účetních informacích - teorie bodu zvratu v homogenní a heterogenní výrobě, metoda Direct Costing. 8.Úloha a využití kalkulací v podmínkách tržní ekonomiky. Základní pojmy používané v teorii kalkulací. Kalkulační systém v systému ekonomického řízení podniku, vazba kalkulací na ostatní informační systémy. 9.Forma a struktura kalkulací, kalkulační vzorec s ohledem na účel využití kalkulací, obecný kalkulační vzorec, povinnost sestavování kalkulací. 10.Druhy kalkulací - klasifikace a charakteristika druhů kalkulací z hlediska jejich funkce v ekonomickém řízení. 11.Kalkulační techniky - dělením, dělením s poměrovými čísly, přirážková kalkulace. Metody kalkulace - kalkulace zakázková, kalkulace sdružených výkonů, kalkulace ve stupňové výrobě. 12.Funkce cen. Teoretické aspekty cenové tvorby,legislativní úprava cen v podmínkách české ekonomiky. 13.Metody tvorby cen orientované na náklady a jejich využití - vztah nákladových a cenových kalkulací, parametrické způsoby tvorby cen, stavebnicový způsob a jiné. 14.Tržně orientované metody tvorby cen.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Written exam Written test 35  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Written examination Written examination 20  0
                Oral Oral examination 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N6209) Systems Engineering and Informatics (1802T001) Applied Informatics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (02) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (05) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (02) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner