154-0308/04 – Daňová soustava v ČR (DS ČR)

Garantující katedraKatedra financíKredity4
Garant předmětuIng. Iveta Ratmanová, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FAS03 Ing. Ondřej Fasora, Ph.D.
NOV85 Doc. PhDr. Ing. Jan Novotný, CSc.
PRU01 Ing. Karel Prukner
RAT30 Ing. Iveta Ratmanová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 3+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vybavit studenty základním přehledem o současné podobě daňového systému České republiky. Absolvování předmětu studentům umožní: - definovat pojmy daň a daňový systém, klasifikovat daně dle různých kritérií a objasnit funkce daní, - popsat strukturu daňového systému České republiky a charakterizovat jednotlivé daně daňového systému ČR, - nalézt potenciální dopad ekonomických transakcí na daňovou povinnost jednotlivce nebo organizace, - determinovat rozhodující prvky, které ovlivňují výši daňové povinnosti u vybraných daňových subjektů a situací a odhadnout výši této povinnosti.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět vychází z charakteristiky současné daňové soustavy ČR a v jeho rámci jsou studenti seznamováni s problematikou zejména podnikových daní. Studentům jsou vysvětlovány jednotlivé daně dotýkající se podnikatelských subjektů s důrazem zejména na vymezení předmětu daně, zjištění základu daně, výpočet daně, včetně dalších povinností poplatníků a plátců.

Povinná literatura:

Daňové zákony (hmotné i procesní) v platném a účinném znění. KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. 7., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2018. 272 s. ISBN 978-80-7598-165-3. VANČUROVÁ, A., L. LÁCHOVÁ a H. ZÍDKOVÁ. Daňový systém ČR 2020. 15. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2020. 408 s. ISBN 978-80-7598-887-4.

Doporučená literatura:

BRANDEJS, T., M. DRÁBOVÁ, M. DUŠEK, O. HOLUBOVÁ a M. TOMÍČEK. Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář. 8. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2019. 1224 s. ISBN 978-80-7598-436-4. ROZEHNAL, Tomáš. Daňový řád. Praktický komentář. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021. 572 s. ISBN 978-80-7598-963-5. ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii. 7. aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Leges, 2018. Teoretik. 384 s. ISBN 978-80-7502-274-5. ŠIROKÝ, Jan. Daňové teorie s praktickou aplikací. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2008. 330 s. ISBN 978-80-7400-005-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do daňové problematiky: - základní pojmy, - klasifikace daní, - vývoj daní, - cíle a principy zdanění. 2. Správa daní (daňový řád): - zásady daňové správy, - správce daně, - obecná ustanovení správy daní, - nalézací řízení. 3. Správa daní (daňový řád): - řízení a další postupy, - opravné a dozorčí prostředky, - placení a vymáhání daní. 4. Daň z příjmů fyzických osob: - poplatníci, předmět daně, osvobození od daně, základ daně, - příjmy ze závislé činnosti. 5. Daň z příjmů fyzických osob: - příjmy ze samostatné činnosti, - příjmy z kapitálového majetku, - příjmy z nájmu, - ostatní příjmy. 6. Daň z příjmů fyzických osob: - nezdanitelná část základu daně, - výpočet daně, - slevy na dani, - zvláštní ustanovení pro vybírání daně z příjmů. 7. Daň z příjmů právnických osob: - poplatníci, - předmět daně, - osvobození od daně, - základ daně, - daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, - výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů. 8. Daň z nemovitých věcí: - předmět daně, osvobození od daně, - poplatník, - základ daně, výpočet daně, - zdaňovací období, daňové přiznání a splatnost daně. 9. Daň silniční: - předmět daně, osvobození od daně, - poplatník, - základ daně, výpočet daně, - zdaňovací období, daňové přiznání a splatnost daně. 10. Daň z nabytí nemovitých věcí: - předmět daně, osvobození od daně, - poplatník, - základ daně, výpočet daně, - daňové přiznání a placení daně. 11. Daň z přidané hodnoty: - vymezení základních pojmů, - harmonizace daní ze spotřeby v EU, - předmět daně, - daňové subjekty, - místo plnění, - uskutečnění (zdanitelného) plnění. 12. Daň z přidané hodnoty: - základ daně, - sazby daně, - plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, - plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně, - nárok na odpočet daně. 13. Daň z přidané hodnoty: - pořízení zboží z jiného členského státu, - zasílání zboží, - dovoz a vývoz – podstata zdanění, - zdaňovací období, daňové přiznání a splatnost daně. 14. Spotřební daně: - daň z minerálních olejů, - daň z lihu, - daň z piva, - daň z vína a meziproduktů, - daň z tabákových výrobků. Energetické daně: - daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, - daň z pevných paliv, - daň z elektřiny. Daň z hazardních her.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku