154-0309/02 – Aplikace reálných opcí (ARO)

Garantující katedraKatedra financíKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Miroslav Čulík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Miroslav Čulík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CUL33 doc. Ing. Miroslav Čulík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vybavit studenty schopností aplikovat metodolologii reálných opcí ve vybraných oblastech finančního řízení a rozhodování. Absolvování předmětu studentům umožní: - aplikovat nový přístup při řešení úloh oceňovacího a rozhodovacího typu, - posoudit a porovnat jeho přednosti ve srovnání s tradičními metodami, - navrhovat optimální rozhodnutí pro firmu v podmínkách rozhodování za rizika.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Reálné opce představují flexibilní přístup ve finančním řízení a rozhodování firem, kdy jsou oceňována aktiva s využitím modelů pro oceňování opcí finančních. Hlavní úvaha spočívá v tom, že jsou brána v úvahu budoucí možná rozhodnutí, která mají charakter opcí a mohou být firmou za určitých podmínek využita. Tyto opce je nutno identifikovat, ocenit a zahrnout do rozhodovacího procesu firmy.

Povinná literatura:

ČULÍK, Miroslav. Aplikace reálných opcí v investičním rozhodování firmy. SAEI, Vol. 19. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. 198 s. ISBN 978-80-248-3069-8. GUTHRIE, Graeme. Real Options in Theory and Practice. New York: Oxford University Press, 2006. 432 p. ISBN 978-0-19-538063-7. REAL OPTION VALUATION SLS SOFTWARE 2016 – výukový software ČULÍK, M.: Aplikace reálných opcí v investičním rozhodování firmy. VŠB-TU Ostrava, 2013. DLUHOŠOVÁ, Dana a kol. Finanční řízení a rozhodování podniku. 3. dopl. vyd. Praha: Ekopress, 2010. 225 s. ISBN 978-80-86929-68-2. ROGERS, Jamie. Strategy, Value and Risk: The Real Options Approach. 2nd ed. Palgrave Macmillan, 2009. p. 208. ISBN 978-0230577374. ZMEŠKAL, Z., M. ČULÍK a T. TICHÝ. Finanční rozhodování za rizika. Sbírka řešených příkladů. 3. vyd. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2505-2.

Doporučená literatura:

MUN, Jonathan. Real Options Analysis. New York: Wiley, 2016. 704 pp. ISBN 978-0-471-74748-2. SHOCKLEY, Robert. An Applied Course in Real Options Valuation. New York: South-Western College Pub, 2006. 544 p. ISBN 978-0324259636. SMIT, John and Lenos TRIGEROGIS. Strategic Investment: Real Options and Games. New York: Princeton University Press, 2012. 504 p. ISBN 978-1400829392. DLUHOŠOVÁ, D. a kol. (2004). Nové přístupy a finanční nástroje ve finančním rozhodování. Ostrava: VŠB-TUO. FOTR, J., HÁJEK, S., SCHOLLEOVÁ, H. (2007). Ocenění firemní flexibility. Praha: Oeconomia. ZMEŠKAL, Z., ČULÍK, M., TICHÝ, T. (2011). Finanční rozhodování za rizika: sbírka řešených příkladů. 3. doplněné a rozšířené vyd. Ostrava: VŠB-TUO.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
154-0325 FM Finanční modely Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod - základní typy opcí, parametry opcí, vnitřní hodnota, výplatní funkce, atd. 2. Tradiční přístupy používané v kapitálovém rozpočetnictví - NPV, IRR, doba návratnosti, index ziskovosti, - odhady vstupních dat (FCF projektu, náklady kapitálu), - výhody, nevýhody metod. 3. Oceňování opcí - diskrétní modely (binomický, trinomický, multinomický), - spojitý BS model 4. Reálné opce - vymezení základních pojmů - vztah finanční-reálná opce, - základní typy reálný opcí (podkladové aktivum, realizační cena, výplatní funkce, rozhodovací funkce). 5. Oceňování vybraných typů reálných opcí - aplikace diskrétních a spojitých modelů při ocenění vybraných typů opcí, - vliv vybraných typů reálných opcí na hodnotu projektu. 6. Oceňování vybraných typů reálných opcí, - vliv okamžiku uplatnění opce na hodnotu projektu, - ocenění portfolia reálných opcí. 7. Případová studie – řešení probrané látky 8. Aplikace simulačních metod při ocenění reálných opcí 9. Případová studie – řešení probrané látky 10.Aplikace metodologie reálných opcí při ocenění firmy - základní teoretická východiska - ocenění VK firmy jako opce na bázi diskrétních a spojitých modelů 11.Případová studie – řešení probrané látky 12.Zadání projektu 13.Řešení 14.Kontrola výsledků

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku