154-0322/02 – Oceňování a akvizice (OA )

Garantující katedraKatedra financíKredity4
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Dana DluhošováGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DLU30 prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
GUR022 Ing. Petr Gurný, Ph.D.
KRE330 doc. Ing. Aleš Kresta, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Tento kurz je zaměřen na prohloubení základních znalostí v rámci oceňování firem získaných v bakalářském stupni studia. Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat pokročilé oceňovací přístupy a metody pro analýzu hodnoty firem.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Obsah předmětu tvoří teoretické základy oceňování firem, oceňovací postupy a metody oceňování, problematika fúzí a akvizic, včetně účetních a daňových aspektů.

Povinná literatura:

DLUHOŠOVÁ, Dana a kol. Finanční řízení a rozhodování podniku. Praha: 3. vyd. Ekopress, 2010. 225 s. ISBN 978-80-86929-68-2. KOLLER, T., M. GOEDHART a D. WESSELS. Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies. 6th ed. New York: McKinsey & Company Inc., 2015. 848 p. ISBN 978-1118873700. MAŘÍK, Miloš a kol. Metody oceňování podniku pro pokročilé. Praha: Ekopress, 1. vyd. 2011. 548 s. ISBN 978-80-86929-80-4. KISLINGEROVÁ, Eva. Oceňování podniku. Praha: C. H. Beck, 2001. 367 s. ISBN 80-7179-227-6.

Doporučená literatura:

DLUHOŠOVÁ, Dana. Přístupy k analýze finanční výkonnosti firem a odvětví na bázi metody EVA – Economic Value Added, Finance a úvěr – Czech Journal of Economics and Finance, 11-12, 2004, roč. 54. ISSN 0015-1920. HITCHNER, James R. Financial Valuation, Applications and Models. 3rd ed. New Jersey: John Wiley & Sons, 2011. 1320 p. ISBN 978-0-470-50687-5. MAŘÍK, Miloš a kol. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy. 3. vyd. Praha: Ekopress, 2011. 494 s. ISBN 978-80-86929-67-5. COPELAND, T., T. KOLLER and J. MURRIN. Stanovení hodnoty firem. Praha: Victoria Publishing, 1994. 359 s. ISBN 978-80-8560-541-9. KRABEC, Tomáš. Oceňování podniku a standardy hodnoty. Praha: Grada, 2009. 264 s. ISBN 978-247-2865-0. MAŘÍKOVÁ, Pavla a Miloš MAŘÍK. Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku. Praha: Ekopress, 2005. 164 s. ISBN 80-86119-61-0. MLČOCH, Jan. Oceňování podniku. Praha: Linde Praha, 1998. 159 s. ISBN 80-7201-145-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vymezení základních pojmů (předmět ocenění, kategorie hodnoty), přístupy k ocenění, přehled metod oceňování podniku. 2. Postup při oceňování podniku a charakteristika jednotlivých částí. 3. Strategická analýza podniku (analýza vnějšího a vnitřního potenciálu, faktory, prognóza růstu tržeb). 4. Finanční analýza jako součást ocenění podniku (základní ukazatele, interpretace, souhrnné charakteristiky hodnocení finanční výkonnosti – Altmanův vzorec, index IN, pyramidový rozklad vrcholového ukazatele - ROE, EVA, analýza odchylek). 5. Problematika nákladů kapitálu pro účely ocenění (způsoby stanovení nákladů kapitálu). Oceňování podniku za podmínek rizika (metoda upraveného nákladu kapitálu a jistotních ekvivalentů). 6. Finanční plán (definice, členění, dílčí plány a jejich sestavení, klíčové faktory). 7. Ocenění podniku na základě analýzy majetku (substanční metody). 8. Ocenění podniku na základě analýzy výnosů – metody DCF (vícefázové metody ocenění, problém pokračující hodnoty a stanovení tempa růstu, analýza citlivosti). 9. Ocenění podniku pomocí metody kapitalizovaných zisků. 10. Ocenění metodou EVA (výpočet ukazatele EVA, význam a využití ukazatele EVA, využití EVA při ocenění podniku, analýza citlivosti). 11. Komparativní metody ocenění a kombinované metody ocenění. 12. Oceňování u podniků s omezenou perspektivou. 13. Fúze a akvizice - M&A (definice, způsoby fúzování, možnosti ochrany proti nepřátelskému převzetí, druhy fúze, synergie a zdroje růstu hodnoty při M&A).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku