154-0331/01 – Financial Markets II. ()

Gurantor departmentDepartment of FinanceCredits8
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorprof. Ing. Jiří Polách, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FOR24 Ing. Dana Forišková, Ph.D.
KOR21 Ing. Kateřina Kořená, Ph.D.
POL20 prof. Ing. Jiří Polách, CSc.
POL02 Ing. Petr Polák, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The aim of the subject is to provide basic knowledge in the area of financial markets; attention is paid especially to the financial market as a whole and its various segments in classification money and capital markets and its analyses, exchanges and mutual funds.

Compulsory literature:

Brealey R.A.,Myers S.C.:Teorie a praxe firemních financí, Victoria Publishing, Praha 1992, ISBN 80-85605-24-4 Musílek, P.: Trhy cenných papírů, Ekopress, Praha 2002, ISBN 80-86119-55-6 Polách, J.: Kapitálové trhy, VŠB, Ostrava 2002, ISBN 80-278-0134-5 Revenda,Z.-Mandel,M.-Musílek,P.-Dvořák,P.-Brada,J.: Peněžní ekonomie a bankovnictví, Management Press, Praha 1996, ISBN 80-85943-06-9 Rejnuš, O.: Teorie a praxe obchodování s cennými papíry, Computer Press, Praha 2001, ISBN 80-7226-571-7 Sharpe,W.F.-Alexander,G.J.: Investice, Victoria Publishing, Praha 1994, ISBN 80-85605-47-3

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

První část(zimní semestr) 1. Finanční trhy a jejich struktura( charakteristiky, trendy, modely alokace) 2. Zásady pro rozhodování při finančním investování,(daňové zatížení jednotlivých instrumentů, přehled metod, indikátory KT) 3. Fundamentální analýza I (globální, odvětvová) 4. Fundamentální analýza II ( analýzy jednotlivých společností, metody stanovení VH akcie 5. Technická analýza I ( Dow Theory, grafické metody) 6. Technická analýza II ( technické indikátory) 7. Psychologická analýza( Keynesova a Kostolanyho teorie, spekulativní bubliny) 8. Teorie efektivních trhů 9. Přístupy emitentů( volba produktů pro primární emise, dividendová politika) 10.Instrumenty kolektivního investování (sestavení a správa portfolia c.p., jištění) 11.Obchodování s cennými papíry I( metody, instituce) 12.Obchodování s využitím finančních derivátů Druhá část( letní semestr) 1. Charakteristika a fungování peněžního trhu, charakteristika bankovní soustavy 2. Postavení centrální banky a její úkoly ve vztahu k bankám obchodním. 3. Bankovní rizika a bankovní dohled 4. Projektové financování 5. Investiční bankovnictví 6. Zdroje bank( bankovní kapitál, operace na peněžním trhu, depozita, refinancování) 7. Správa aktiv, banka jako depositor 8. Emisní obchody bank( pro klienty, pro banky samotné) 9. Bankopojištění 10. Úloha bank při akvizicích a fůzích 11. Finanční deriváty v bankovní praxi( bankovní dealing) 12. Řízení likvidity banky, předcházení úpadku permanentním interním auditem

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 36 (36) 0 3
                Project Project 12  0 3
                Written exam Written test 18  0 3
                Other task type Other task type 6  0 3
        Examination Examination 64 (64) 0 3
                Written examination Written examination 24  0 3
                Oral Oral examination 40  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.