154-0332/01 – Financial Markets I . A (FTIA)

Gurantor departmentDepartment of FinanceCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.Subject version guarantorIng. Dana Forišková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FOR24 Ing. Dana Forišková, Ph.D.
VOL102 Ing. Josef Volný
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

This subject is devoted to description of bank system in the Czech Republic and in the world with concentrate on commercial banks and their position in concrete economy. After passing this subject students will be able to describe base of individual bank operations and compare individual bank products from the aspect of revenue, liquidity and analyze and compare on the basis of chosen criteria such bank products that are intended for project financing.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

This subject is devoted to description of banking industry. The aim of the subjects is to provide basic knowledge in the area of banking industry. Attention is paid especially to the principles of banking, role of banks in economy, domestic and cross-country payment systems, deposit services and providing loans to businesses and consumers.

Compulsory literature:

DVOŘÁK, Petr. Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. vyd. Praha: Linde, 2007. ISBN 80-7201-515-X. REVENDA, Zbyněk. Centrální bankovnictví. 3. aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2011. ISBN 978-80-7261-230-7. POLOUČEK, Stanislav. Bankovnictví. 2. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-491-9.

Recommended literature:

MISHKIN, Frederic S. The economics of money, banking, and financial markets. 11th ed. Boston: Pearson, 2016. ISBN 978-1-292-09418-2. RADOVÁ, Jarmila, Petr DVOŘÁK a Jiří MÁLEK. Finanční matematika pro každého. 8. rozš. vyd. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4831-3. SCHLOSSBERGER, Otakar. Platební služby. Praha: Management Press, 2012. ISBN 978-80-7261-238-3.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

• Charakteristika a fungování finančního systému • Bankovní soustava v ČR • Centrální banka • Charakteristika obchodní banky • Základy bankovního managementu • Charakteristika a systemizace bankovních produktů • Pasivní obchody (depozitní bankovní produkty, klasifikace, konstrukce, způsoby využití a vyhodnocení) • Aktivní obchody (kreditní produkty, úvěrový vztah, typy úrokových sazeb, splatnosti úvěru) • Typy úvěrů v české bankovní praxi a způsoby jejich zajištění • Platební styk – podstata, fungování • Směnky, šeky, depozitní certifikáty a jejich využití v bankovní praxi • Neutrální obchody • Podstata elektronického bankovnictví • Ostatní instituce zajišťující funkce peněžního trhu

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Other task type Other task type 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner