154-0334/01 – Daně podnikatelských subjektů A (DPS A)

Garantující katedraKatedra financíKredity4
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Dana DluhošováGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FAS03 Ing. Ondřej Fasora, Ph.D.
LIS10 Ing. Karolina Lisztwanová, Ph.D.
RAT30 Ing. Iveta Ratmanová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vybavit studenty základním přehledem o současné podobě daňového systému České republiky. Absolvování předmětu studentům umožní: - definovat pojmy daň a daňový systém, klasifikovat daně dle různých kritérií a objasnit funkce daní, - popsat strukturu daňového systému České republiky a charakterizovat jednotlivé daně daňového systému ČR, - nalézt potenciální dopad ekonomických transakcí na daňovou povinnost jednotlivce nebo organizace, - determinovat rozhodující prvky, které ovlivňují výši daňové povinnosti daňového subjektu, - stanovit výši daňové povinnosti u vybraných daňových subjektů a situací.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět vychází z charakteristiky současné daňové soustavy ČR a seznamuje s problematikou správy podnikových daní. Vysvětluje studentům jednotlivé daně dotýkající se podnikatelských subjektů (daně důchodové, majetkové a ze spotřeby). Důraz je kladen zejména na definování předmětu daně, základu daně a sazeb daně, povinnosti poplatníků a plátců a způsoby vybírání daně. Předmět je koncipován jako dvousemestrální (Daně podnikatelských subjektů A a Daně podnikatelských subjektů B). Kurz Daně podnikatelských subjektů A je věnován úvodu do daňové problematiky, správě daní (daňovému řádu) a daním z příjmů. V rámci cvičení jsou procvičovány praktické příklady z daňové problematiky zaměřené zejména na správu daní (daňový řád) a daň z příjmů fyzických osob.

Povinná literatura:

KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. 5. vyd. Praha: ASPI, 2010. 276 s. ISBN 978-80-7357-574-8. VANČUROVÁ, A., L. LÁCHOVÁ a J. VÍTKOVÁ. Daňový systém ČR 2012 aneb učebnice daňového práva. 11. vyd. Praha: VOX, 2012. 372 s. ISBN 978-80-87480-05-2. Daňové zákony: Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších platných právních předpisů vč. vyhlášek a pokynů MF Doporučené nakladatelství: GRADA, Computer Press, edice "ÚZ"; Sagit, Ostrava

Doporučená literatura:

Kubátová, K. a Vítek, L. Daňová politika - teorie a praxe. Eurolex Bohemia, Praha 2000. KOBÍK, Jaroslav a Alena KOHOUTKOVÁ. Daňový řád s komentářem. Olomouc: ANAG, 2013. 1192 s. ISBN 978-80-7263-769-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do daňové problematiky - základní pojmy, - klasifikace daní, - vývoj daní, - cíle a principy zdanění. 2. Daňový řád - zásady správy daní, - obecná ustanovení o správě daní, - správce daně, 3. Daňový řád - nalézací řízení, - opravné a dozorčí prostředky. 4. Daňový řád - placení daní, - porušení povinností při správě daní. 5. Daň z příjmů fyzických osob - poplatníci, - předmět daně, - osvobození od daně, - základ daně. 6. Daň z příjmů fyzických osob - příjmy ze závislé činnosti. 7. Daň z příjmů fyzických osob - příjmy ze samostatné činnosti. 8. Daň z příjmů fyzických osob - příjmy z kapitálového majetku, - příjmy z nájmu, - ostatní příjmy. 9. Daň z příjmů fyzických osob - nezdanitelné části základu daně, - sazba daně, - slevy na dani. 10. Daně z příjmů – zvláštní ustanovení pro vybírání daně z příjmů - daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, - vybírání a placení záloh na daň a daně z příjmů FO ze závislé činnosti, - roční zúčtování záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění, - povinnosti plátců daně z příjmů FO ze závislé činnosti. 11. Daň z příjmů právnických osob - poplatníci, - předmět daně, - osvobození od daně, - základ daně, - daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, 12. Daně z příjmů – společná ustanovení - zdroj příjmů, - výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů.. 13. Daně z příjmů – společná ustanovení - odpisy hmotného majetku, - odpisy nehmotného majetku, - zdaňování cenných papírů. 14. Daně z příjmů – společná ustanovení - položky odčitatelné od základu daně, - slevy na dani, - zvláštní sazba daně, - zálohy.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P - cs 2016/2017 prezenční čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok

Hodnocení Výuky2015/2016 letní
2014/2015 letní
2012/2013 letní
2010/2011 letní
2009/2010 letní