154-0335/02 – Finanční řízení firmy A (FŘFA)

Garantující katedraKatedra financíKredity4
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Dana DluhošováGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DLU30 prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
GUR022 Ing. Petr Gurný, Ph.D.
RIH40 Ing. Dagmar Richtarová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem předmětu je prohloubit znalosti studenta v oblasti finančního řízení a rozhodování s využitím znalosti metod, analýz a postupů získaných absolvováním předmětu. Absolvování předmětu studentům umožní: - provádět hlubší analýzy finanční situace firmy, - hodnotit projekty při různých podmínkách financování, - hodnotit ekonomickou výkonnost firmy, - posuzovat výhodnost zdrojů financování, - sestavovat a navrhovat finanční plán firmy. - určit hodnotu firmy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na klíčové oblasti finančního řízení podniku, především na problematiku dlouhodobého financování firmy z teoretického i praktického pohledu, na problematiku investičního rozhodování, analýzu zdrojů financování a tvorbu finančního plánu.

Povinná literatura:

BREALEY, Richard A. a Stewart C. MYERS. Teorie a praxe firemních financí. Praha: Victoria publishing, 2000. 971 s. ISBN 80-85605-24-4. DLUHOŠOVÁ, Dana a kol. Finanční řízení a rozhodování. 3. vyd. Praha: Ekopress, 2010. 225 s. ISBN 978-80-86929-44-6. FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. Praha: Grada, 2005. 356 s. ISBN 80-247-0939-2. BREALEY, R. A.; MYERS, S. C. Teorie a praxe firemních financí. Praha: Victoria publishing, 2000. FOTR, J.; SOUČEK, I. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. Praha: Grada, 2005.

Doporučená literatura:

CLAYMAN, M. R., FRIDSON, M. S. a G. H. TROUGHTON. Corporate finance a practical approach. WILEY. 2008. 451 p. ISBN 978-0-470-19768-4. RICHTAROVÁ, Dagmar a kol. Sbírka příkladů z finančního řízení a rozhodování podniku, SOT, vol. 12 Ostrava: VSB-TU Ostrava. 208 s. ISBN 978-80-248-3169-5. 3. 5. 2018 12:00 verze 3 39 VALACH, Josef a kol.: Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Praha: Ekopress, 2010. 513 s. ISBN 978-80-86929-71-2. MAREK, P. Rozdělování hospodářského výsledku a dividendová politika. Praha: Ekopress, 2000. FOTR, J.; SOUČEK, I. Investiční rozhodování a řízení projektů. Praha: Grada, 2011. FOTR, J.; HNILICA, J. Aplikovaná analýza rizika. Praha: Grada, 2009. VALACH, J. a kol.: Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Praha: Ekopress, 2010.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prezentace – hodnocení finanční pozice firmy dle vybraných ukazatelů Zápočtový test – teoretická část (3 otázky) a praktická část (2 příklady)

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
154-0300 FIN Finance Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do finančního řízení firmy – cíle a principy finančního řízení, vztah mezi rentabilitou a likviditou, matice finančního managementu. 2. Význam časové hodnoty peněz a rizika ve finančním řízení a rozhodování podniku – klasifikace rizik, přístupy a způsoby ochrany proti riziku. 3. Risk management – měření rizika, analýza rizika investičních projektů. 4. Kapitálové rozpočetnictví – pojetí investic ve finančním řízení firmy, investiční strategie, kategorizace investičních projektů, fáze investičního procesu. 5. Parametry hodnocení investičních projektů – vymezení a stanovení jednotlivých parametrů (peněžní toky, náklady kapitálu, doba životnosti a čistá současná hodnota). 6. Kritéria hodnocení efektivnosti investičních projektů – dle faktoru času (statická a dynamická). 7. Kritéria hodnocení efektivnosti investičních projektů – dle pojetí efektu z investice (nákladová, zisková a finanční). 8. Dlouhodobé financování podnikových potřeb. Charakteristika interních zdrojů financování. Podstata samofinancování. 9. Externí zdroje financování – akcie, dluhopisy, bankovní úvěry. Výhody a nevýhody jednotlivých forem financování. Daňový štít. 10. Leasingové financování – právní a daňové aspekty leasingu, druhy leasingu, typy finančního leasingu, výhody a nevýhody leasingového financování. 11. Ostatní zdroje externího financování - forfaiting, projektové financování, rizikový kapitál, výhody a nevýhody jednotlivých forem financování. 12. Finanční plánování – podstata, význam, zásady finančního plánování, vazby finančního plánu s podnikovým plánem, struktura finančního plánu. 13. Dlouhodobé a krátkodobé finanční plánování.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 85
        Zápočtový test Písemka 85  85
Rozsah povinné účasti: Zápočtový test

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0412A050005) Finance FIP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0412A050005) Finance FIP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku