154-0343/01 – Banking A (BA )

Gurantor departmentDepartment of FinanceCredits4
Subject guarantorprof. Dr. Ing. Dana DluhošováSubject version guarantorprof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FOR24 Ing. Dana Forišková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

.

Teaching methods

Summary

Předmět je koncipován jako dvousemestrální kurz (Bankovnictví A a Bankovnictví B). Cílem předmětu Bankovnictví A je podrobně seznámit studenty s vybranou problematikou z oblasti centrálního bankovnictví obchodního bankovnictví a to nejen v ČR, ale i v komparaci se zahraničím. Předmět se podrobně zabývá postavením, funkcemi a cíli centrální banky, komparacemi systémů bankovní regulace a bankovního dohledu,základními regulačními povinnostmi bank, bankovní strategií a plánováním, bankovním marketingem a analýzou trendů současného vývoje světových bankovních trhů.

Compulsory literature:

Basel Comitttee on Banking Supervisio Central banking in transition economies. Torun Business Scholl, Toruń 1999 Hall, M.J.:Handbook of Banking Regulation and Supervision. Cambridge, Woodhead - Faulkner Limited 1988 Madura, J.: Financial Markets and Institutions, By West Publishong Company, USA, 1992 Polouček, S.: Bankovnictví. Slezská univerzita v Opave, Karviná 2005 Revenda, Z.,Dvořák, P.:Analýza systému regulace a dohledu bank v České republice. Studie,2/1997, Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Revenda, Z.: Centrální bankovnictví.2.vydání,Praha, Management Press, 2001 Revenda, Z.: Bankovní regulace a dohled. Praha, VŠE 1995 Sůvová, H., Pavelka,F, Nálevková,L: Specializované bnakovnictví. Bankovní institut, Praha 1997 Vyhlášky a opatření ČNB

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

• Základní charakteristika bankovního systému, typy bank • Postavení centrální banky v ekonomice a důvody vzniku, její hlavní funkce • Způsoby zakládání centrálních bank • Emisní funkce centrální banky a devizová funkce • Funkce banky bank a banky státu . Bankovní regulace a dohled a komparace systému bankovní regulace a dohledu v zahraničí, důvodz regulace . Základní regulační povinnosti bank . Zákonná úprava komerčních bank, podmínky vzniku a jejich postavení v ekonomice . Bankovní management a funkce obchodních bank . Bankovní contrlling a bankovní strategie, . Bankovní plánování a marketing . Bankovní etiketa a bankovní kodex • Měnová politika • Devizová činnost centrální banky . Komparace systémů centrálního bankovnictví . Bankovní regilace a dohled . Základní regulační povinnost bank . Regulace a dohled bankovních holdingových společností . Komparace systémů bankovních regulace a dohledu v zahrnaičí . Budoucnost centrálních bank

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Written exam Written test 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner