154-0344/01 – Banking B (BB)

Gurantor departmentDepartment of FinanceCredits4
Subject guarantorprof. Dr. Ing. Dana DluhošováSubject version guarantorprof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FOR24 Ing. Dana Forišková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

.

Teaching methods

Summary

Předmět navazuje na kurz Bankovnictví A. Cílem kurzu Bankovnictví je seznámit se s fungováním placení v ekonomice a základními principy činnosti bank a to nejenom centrální banky, ale i komerčních bank a jejich jednotlivými produkty. Je předpokladem pro všechny budoucí pracovníky banky a ostatních finančních institucí a rovněž pro potencionální klienty, kteří budou s ní v budoucnu přicházet do styku.

Compulsory literature:

DVOŘÁK, P.: Bankovnictví. Skriptum VŠE Praha 1997 . DVOŘÁK, P.: Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty. LINDE 2001. JÍLEK,J.: Finanční trhy.Grada Publishing. Praha 1997. JÍLEK, J.:Finanční rizika. Praha: Grada Publishing, 2000. JÍLEK,J.: Peníze a měnová politika. Praha. Grada Publishing, 2004. JUŘÍK, P.: Svět platebních karet. Praha KALA,J. a PŘADKA,M.: Elektronické bankovnictví. Praha:Computer Press,2000 KAŠPAROVSKÁ,V.a kol.:Řízení obchodních bank. Praha, Beck, 2006 LÉR,L.: Regulace činnosti bank. Bankovní institut, Praha 1997 MARVANOVÁ,M.-HOUDA,M.: Platební styk. Praha, ECON, 2000. MISHKIN,F.S.: Ekonomie peněz, bankovnictví a finančních trhů. Praha,Economia,Praha 1991 POLOUČEK,S.: České bankovnictví na přelomu tisíciletí. Ostrava:Ethics,1999 POLOUČEK,S.a kol.: Bankovnictví. Praha: Beck, 2006 POLIDAR,V.: Management úvěrových obchodů bank. 2. vydání. Praha. Ekopress, 1999 POLIDAR,V.: Management bank a bankovních obchodů. Praha. Ekopress, 1999 REVENDA,Z.: -Mandel,M.: Peněžní ekonomie a bankovnictví. Praha, Management Press, 2005. REVENDA,Z.: Bankovní regulace a dohled. Skriptum VŠE Praha 1995 REVENDA,Z.: Centrální bankovnictví. Management Press Praha 2001 SEKERKA,B.: Banky a bankovní produkty. Praha: Profess Consulting,1998 SCHLOSSBERGER,O.: Platební styk. 3. vydání, Praha, Bankovní institut 2000 SUVOVÁ, H.: Specializované bankovnictví.Praha SINKEY, J.F.: Commercial Bank Financial Management, Zákon č.21/1992 Sb.,o bankách ve znění pozdějších předpisů Zákon č.6/1993Sb. o centrální bance Zákonč. 124/2002 Sb.o platebním styku ve znění pozdějších novel Zákon č. 87/1995 Sb. o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších Novel Zákon č. 191/1950 Sb. o šecích a směnkách ZIEGLERK. a ŽALMAN,L.: Finanční řízení bank. Praha,Bankovní institut,1997.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

• Zákonná úprava obchodních bank, podmínky vzniku komerční banky, bilance obchodní banky, princip jednotné bankovní licence Bankovní management a základní bankovní cíle • Řízení bankovních rizik a dopad na ukazatel kapitálové přiměřenosti • Charakteristika a systematizace bankovních produktů • Depozitní bankovní produkty- využití, význam BÚ jako předpoklad dalších bankovních operací, úročení depozit • Bankovní úvěrové produkty, náležitosti úvěrové smlouvy, typy úrokových sazeb, členění úvěrů • Zajištění úvěrů a dopad na úvěrové pohledávky • Bilančně neutrální bankovní obchody • Organizace platebního systému v ČR a zemích EU, přenos zpráv • Nástroje bezhotovostního platebního styku • Elektronické bankovnictví • Spořitelní a úvěrní družstevnictví, právní předpoklady,podmínky vzniku, hlavní rozdíly oproti komerčním bankám • Trendy v bankovnictví

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner