154-0347/02 – Daně podnikatelských subjektů B (DPSB)

Garantující katedraKatedra financíKredity5
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Dana DluhošováGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FAS03 Ing. Ondřej Fasora, Ph.D.
LIS10 Ing. Karolina Lisztwanová, Ph.D.
RAT30 Ing. Iveta Ratmanová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vybavit studenty základním přehledem o současné podobě daňového systému České republiky. Absolvování předmětu studentům umožní: - definovat pojmy daň a daňový systém, klasifikovat daně dle různých kritérií a objasnit funkce daní, - popsat strukturu daňového systému České republiky a charakterizovat jednotlivé daně daňového systému ČR, - nalézt potenciální dopad ekonomických transakcí na daňovou povinnost jednotlivce nebo organizace, - determinovat rozhodující prvky, které ovlivňují výši daňové povinnosti daňového subjektu, - stanovit výši daňové povinnosti u vybraných daňových subjektů a situací.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět vychází z charakteristiky současné daňové soustavy ČR a seznamuje s hlavní problematikou správy podnikových daní. Vysvětluje studentům jednotlivé daně dotýkající se podnikatelských subjektů (daně důchodové, majetkové a ze spotřeby) a je kladen důraz zejména na definování předmětu daně, základu daně a sazeb daně, povinnosti poplatníků a plátců a způsoby vybírání daně. Předmět je koncipován jako dvousemestrální. První semestr výuky (Daně podnikateských subjektů A) je věnován úvodu do daňové problematiky, správě daní a poplatků (daňovému řádu) a daním z příjmů. Druhý semestr výuky (Daně podnikatelských subjektů B) je zaměřen na daně majetkové (daň silniční, daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí) a zejména daně ze spotřeby (daň z přidané hodnoty, spotřební a energetické).

Povinná literatura:

KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. 5. vyd. Praha: ASPI, 2010. 276 s. ISBN 978-80-7357-574-8. VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2014. 12. vyd. Praha: VOX, 2014. 392 s. ISBN 978-80-87480-23-6. Daňové zákony ve znění pozdějších platných právních předpisů vč. vyhlášek a pokynů MF (Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád; Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů; Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních; Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí; Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční; Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí; Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů; Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky)

Doporučená literatura:

Kubátová, K. a Vítek, L. Daňová politika - teorie a praxe. Eurolex Bohemia, Praha 2000. DRÁBOVÁ, M., O. HOLUBOVÁ a M. TOMÍČEK. Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář. 5. aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. 864 s. ISBN 978-80-7478-038-7. KOBÍK, Jaroslav a Alena KOHOUTKOVÁ. Daňový řád s komentářem 2013. 2. aktualiz. vyd. Olomouc: ANAG, 2013. 1192 s. ISBN 978-80-7263-769-0. ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii. 6. aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Linde, 2013. 392 s. ISBN 978-80-7201-925-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
154-0334 DPS A Daně podnikatelských subjektů A Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do majetkových daní Daň silniční - předmět daně, negativní vymezení předmětu, osvobození od daně, - poplatník daně, - základ daně, sazby daně, - sleva na dani, - zdaňovací období, daňové přiznání a splatnost daně. 2. Daň z nemovitých věcí - daň ze staveb a jednotek - předmět daně, negativní vymezení předmětu, osvobození od daně, - poplatník daně, - základ daně, sazby daně, - zdaňovací období, daňové přiznání a splatnost daně. 3. Daň z nemovitých věcí - daň z pozemků - předmět daně, negativní vymezení předmětu, osvobození od daně, - poplatník daně, - základ daně, sazby daně, - zdaňovací období, daňové přiznání a splatnost daně. 4. Daň z nabytí nemovitých věcí - předmět daně, negativní vymezení předmětu, osvobození od daně, - poplatník daně, - základ daně, sazby daně, - daňové přiznání a placení daně. 5. Úvod do nepřímých daní - přímý a nepřímý účinek směrnic Rady EU 6. Daň z přidané hodnoty - vymezení základních pojmů, - předmět daně, - daňové subjekty. 7. Daň z přidané hodnoty - místo plnění, - uskutečnění (zdanitelného) plnění, - daňové doklady. 8. Daň z přidané hodnoty - základ daně, - sazby daně, - výpočet daně, - oprava základu a sazby daně. 9. Daň z přidané hodnoty - plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, - plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně, 10. Daň z přidané hodnoty - nárok na odpočet daně, - podmínky uplatnění nároku na odpočet daně, - uplatnění odpočtu daně. 11. Daň z přidané hodnoty - pořízení zboží z jiného členského státu, - zasílání zboží, - dovoz a vývoz – podstata zdanění. 12. Daň z přidané hodnoty - režim přenesené daňové povinnosti, nespolehlivý plátce, - zdaňovací období, daňové přiznání a splatnost daně. 13. Spotřební daně - daň z minerálních olejů, - daň z lihu, - daň z piva, - daň z vína a meziproduktů, - daň z tabákových výrobků. 14. Energetické daně - daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, - daň z pevných paliv, - daň z elektřiny.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 18
                Písemka Písemka 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku