154-0348/04 – Monetární teorie a politika (MTaP)

Garantující katedraKatedra financíKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUL20 prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem předmětu je vybavit studenty schopností provádět monetární analýzu ve světle soudobé monetární teorie a praktické monetární politiky s využitím základních koncepcí a znalostí monetární ekonomie. Absolvování předmětu studentům umožní: - klasifikovat jednotlivé monetární teorie, - porovnat východiska a závěry hlavních teoretických přístupů, - diskutovat efekty změn monetárních veličin na makroekonomický sytém, - formulovat problémy monetární politiky v uzavřené a otevřené ekonomice, - zhodnotit teoretická doporučení pro monetární politiku a jejich důsledky, - odhadnout účinky použití nástrojů monetární politiky v uzavřené a otevřené ekonomice.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na klíčové oblasti soudobé monetární ekonomie a monetární politiky. Představuje a srovnává jednotlivé teorie poptávky po penězích a nabídky peněz, včetně jejich implikací pro různé strategie monetární politiky, objasňuje přístupy k problematice vlivu peněz a monetárních procesů na cenovou hladinu, inflaci, produkt a další makroekonomické veličiny, včetně utváření očekávání ekonomických subjektů. Detailně analyzuje proces monetární politiky, cíle, nástroje a transmisní mechanismy monetární politiky centrální banky. Podává rovněž přehled vývoje měnové politiky v ČR a ve světě s důrazem na trendy devadesátých let a nutné perspektivní adaptace.

Povinná literatura:

KOTLÁN, Viktor a kol. Monetární politika. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 1999. 142 s. ISBN 80-7078-675-2. REVENDA, Zbyněk. Centrální bankovnictví. 3. vyd. Kap. 4- 5, 11-12, 17-19. Praha: Management Press, 2011. ISBN 978-80-7261-230-7. REVENDA, Zbyněk a kol. Peněžní ekonomie a bankovnictví. Kap. 1-2, 9-16. Praha: Management Press, 2011. ISBN 978-80-7261-240-6.

Doporučená literatura:

KODERA, Jan. Měnová analýza. 2. vyd. Praha: ASPI - Wolters Kluwer Česká republika, 2007. ISBN 978-80-7357-298-3. KULHÁNEK, Lumír. Peníze a úrokové sazby. In: POLOUČEK, Stanislav a kol. Bankovnictví. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-462-7. KULHÁNEK, Lumír a Rajmund MIRDALA. Peníze a finanční systém. In: POLOUČEK, Stanislav a kol. Peníze, banky, finanční trhy. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-152-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Peníze a úvěr v ekonomice Význam peněz a úvěru v tržní ekonomice Množství peněz v oběhu, měnové agregáty a měnová báze Měnový přehled, bilance centrální banky 2. Teorie poptávky po penězích Keynesova teorie poptávky po penězích Baumolova a Tobinova teorie poptávky po penězích Friedmanova teorie poptávky po penězích Empirické výzkumy poptávky po penězích 3. Nabídka peněz Formy soudobých peněz a subjekty nabídky peněz Multiplikace depozit a peněžní multiplikátor Model nabídky peněz 4. Úrokové sazby Finanční trhy a utváření úrokových sazeb Teorie úrokových sazeb a časová struktura úrokových sazeb Inflace a úrokové sazby 5. Centrální banka Vývoj centrálního bankovnictví Funkce centrální banky, centrální banka a monetární politika Samostatnost centrálních bank 6. Transmise monetárních impulsů Monetární impulsy a monetární veličiny Systematika koncepcí transmise monetárních impulsů Úvěrově teoretický a kapitálově teoretický přístup 7. Strategie monetární politiky Proces měnové politiky, ekonomická teorie a monetární politika Cíle, kritéria a indikátory monetární politiky Nástroje monetární politiky 8. Transmisní mechanismy monetární politiky Systematika transmisních mechanismů monetární politiky Měnový, úvěrový a kursový transmisní mechanismus Modifikace transmisních mechanismů měnové politiky 9. Cílování inflace a cílování peněžní zásoby Cílování zprostředkujícího kritéria a konečného cíle Přímé cílování inflace Kombinace cílování peněžní zásoby a cílování inflace 10. Peníze, cenová hladina a inflace Měření cenové hladiny a inflace Inflace, produkt a zam?stnanost Peníze, inflace a monetární politika v modelu AS-AD 11. Inflační očekávání a účinnost monetární politiky v modelu IS-LM Účinnost monetární a fiskální politiky v modelu IS-LM Úroková elasticita poptávky po penězích a monetární politika Model IS-LM a inflační očekávání 12. Monetární politika v otevřené ekonomice Vnitřní a vnější rovnováha ekonomiky Kursový režim, devizové rezervy a platební bilance Účinnost monetární politiky v modelu IS-LM-BP 13. Monetární politika vybraných centrálních bank ČNB a změny měnové politiky v ČR Eurosystém a měnová politika ECB Soudobá měnová politika v USA a Británii 14. Finanční inovace a monetární politika Monetární politika a zhroucení úvěrů Hlavní projevy finančních inovací Dopady finančních inovací na účinnost monetární politiky

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku