154-0348/05 – Monetární teorie a politika (MTaP)

Garantující katedraKatedra financíKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DVO37 Ing. Kateřina Dvoroková, Ph.D.
KUL20 prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem předmětu je vybavit studenty schopností provádět monetární analýzu ve světle soudobé monetární teorie a praktické monetární politiky s využitím základních koncepcí a znalostí monetární ekonomie. Absolvování předmětu studentům umožní: - klasifikovat jednotlivé monetární teorie, - porovnat východiska a závěry hlavních teoretických přístupů, - diskutovat efekty změn monetárních veličin na makroekonomický sytém, - formulovat problémy monetární politiky v uzavřené a otevřené ekonomice, - zhodnotit teoretická doporučení pro monetární politiku a jejich důsledky, - odhadnout účinky použití nástrojů monetární politiky v uzavřené a otevřené ekonomice.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na klíčové oblasti soudobé monetární ekonomie a monetární politiky. Představuje a srovnává jednotlivé teorie poptávky po penězích a nabídky peněz, včetně jejich implikací pro různé strategie monetární politiky, objasňuje přístupy k problematice vlivu peněz a monetárních procesů na cenovou hladinu, inflaci, produkt a další makroekonomické veličiny, včetně utváření očekávání ekonomických subjektů. Detailně analyzuje proces monetární politiky, cíle, nástroje a transmisní mechanismy monetární politiky centrální banky. Podává rovněž přehled vývoje měnové politiky v ČR a ve světě s důrazem na trendy devadesátých let a nutné perspektivní adaptace.

Povinná literatura:

KOTLÁN, Viktor a kol. Monetární politika. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 1999. 142 s. ISBN 80-7078-675-2. REVENDA, Zbyněk. Centrální bankovnictví. 3. vyd. Kap. 4- 5, 11-12, 17-19. Praha: Management Press, 2011. ISBN 978-80-7261-230-7. REVENDA, Zbyněk a kol. Peněžní ekonomie a bankovnictví. Kap. 1-2, 9-16. Praha: Management Press, 2011. ISBN 978-80-7261-240-6.

Doporučená literatura:

KODERA, Jan. Měnová analýza. 2. vyd. Praha: ASPI - Wolters Kluwer Česká republika, 2007. ISBN 978-80-7357-298-3. KULHÁNEK, Lumír. Peníze a úrokové sazby. In: POLOUČEK, Stanislav a kol. Bankovnictví. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-462-7. KULHÁNEK, Lumír a Rajmund MIRDALA. Peníze a finanční systém. In: POLOUČEK, Stanislav a kol. Peníze, banky, finanční trhy. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-152-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Peníze a úvěr v ekonomice Význam peněz a úvěru v tržní ekonomice Množství peněz v oběhu, měnové agregáty a měnová báze Měnový přehled, bilance centrální banky 2. Teorie poptávky po penězích Keynesova teorie poptávky po penězích Baumolova a Tobinova teorie poptávky po penězích Friedmanova teorie poptávky po penězích Empirické výzkumy poptávky po penězích 3. Nabídka peněz Formy soudobých peněz a subjekty nabídky peněz Multiplikace depozit a peněžní multiplikátor Model nabídky peněz 4. Úrokové sazby Finanční trhy a utváření úrokových sazeb Teorie úrokových sazeb a časová struktura úrokových sazeb Inflace a úrokové sazby 5. Centrální banka Vývoj centrálního bankovnictví Funkce centrální banky, centrální banka a monetární politika Samostatnost centrálních bank 6. Transmise monetárních impulsů Monetární impulsy a monetární veličiny Systematika koncepcí transmise monetárních impulsů Úvěrově teoretický a kapitálově teoretický přístup 7. Strategie monetární politiky Proces měnové politiky, ekonomická teorie a monetární politika Cíle, kritéria a indikátory monetární politiky Nástroje monetární politiky 8. Transmisní mechanismy monetární politiky Systematika transmisních mechanismů monetární politiky Měnový, úvěrový a kursový transmisní mechanismus Modifikace transmisních mechanismů měnové politiky 9. Cílování inflace a cílování peněžní zásoby Cílování zprostředkujícího kritéria a konečného cíle Přímé cílování inflace Kombinace cílování peněžní zásoby a cílování inflace 10. Peníze, cenová hladina a inflace Měření cenové hladiny a inflace Inflace, produkt a zam?stnanost Peníze, inflace a monetární politika v modelu AS-AD 11. Inflační očekávání a účinnost monetární politiky v modelu IS-LM Účinnost monetární a fiskální politiky v modelu IS-LM Úroková elasticita poptávky po penězích a monetární politika Model IS-LM a inflační očekávání 12. Monetární politika v otevřené ekonomice Vnitřní a vnější rovnováha ekonomiky Kursový režim, devizové rezervy a platební bilance Účinnost monetární politiky v modelu IS-LM-BP 13. Monetární politika vybraných centrálních bank ČNB a změny měnové politiky v ČR Eurosystém a měnová politika ECB Soudobá měnová politika v USA a Británii 14. Finanční inovace a monetární politika Monetární politika a zhroucení úvěrů Hlavní projevy finančních inovací Dopady finančních inovací na účinnost monetární politiky

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  85 2
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní