154-0350/04 – Daně podnikatelských subjektů (DPS)

Garantující katedraKatedra financíKredity3
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Dana DluhošováGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FAS03 Ing. Ondřej Fasora, Ph.D.
NOV85 Doc. PhDr. Ing. Jan Novotný, CSc.
RAT30 Ing. Iveta Ratmanová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 3+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vybavit studenty přehledem o současné podobě daňového systému České republiky. Absolvování předmětu studentům umožní: - definovat pojmy daň a daňový systém, klasifikovat daně dle různých kritérií, objasnit a diskutovat funkce daní a požadavky kladené na konstrukci daní a daňových systémů. - popsat strukturu daňového systému České republiky a charakterizovat jednotlivé daně daňového systému ČR, - nalézt potenciální dopad ekonomických transakcí na daňovou povinnost jednotlivce nebo organizace, - determinovat rozhodující prvky, které ovlivňují výši daňové povinnosti daňového subjektu, - navrhnout řešení pro vybrané ekonomické transakce s cílem legálně minimalizovat daňovou povinnost a toto řešení zhodnotit z pohledu jeho využitelnosti i pro jiné daňové subjekty včetně případných reakcí správce daně.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět vychází z charakteristiky současné daňové soustavy ČR a v jeho rámci jsou studenti seznamováni s problematikou zejména podnikových daní. Studentům jsou vysvětlovány jednotlivé daně dotýkající se podnikatelských subjektů (daně důchodové, majetkové a ze spotřeby) s důrazem zejména na vymezení předmětu daně, zjištění základu daně, výpočet daně, včetně dalších povinností poplatníků a plátců.

Povinná literatura:

Daňové zákony (hmotné i procesní) v platném znění. ŠIROKÝ, Jan. Daňová teorie s praktickou aplikací. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008. 304 s. ISBN 978-80-7400-005-8. VANČUROVÁ, A., L. LÁCHOVÁ a J. VÍTKOVÁ. Daňový systém ČR 2012 aneb učebnice daňového práva. 11. vyd. Praha: VOX, 2012. 372 s. ISBN 978-80-87480-05-2.

Doporučená literatura:

KOBÍK, Jaroslav a Alena KOHOUTKOVÁ. Daňový řád s komentářem. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2010. 959 s. ISBN 978-80-7263-616-7. KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 276 s. ISBN 978-80-7357-574-8. ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii. 5. aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Linde, 2012. 400 s. ISBN 978-80-7201-881-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do daňové problematiky: - základní pojmy, - klasifikace daní, - vývoj daní, - cíle a principy zdanění. 2. Správa daní (daňový řád): - zásady daňové správy, - správce daně, - obecná ustanovení správy daní, - nalézací řízení. 3. Správa daní (daňový řád): - řízení a další postupy, - opravné a dozorčí prostředky, - placení a vymáhání daní. 4. Teorie daní z důchodů. Daň z příjmů fyzických osob: - poplatníci, předmět daně, osvobození od daně, základ daně, - příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky. 5. Daň z příjmů fyzických osob: - příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, - příjmy z kapitálového majetku, - příjmy z pronájmu, - ostatní příjmy. 6. Daň z příjmů fyzických osob: - nezdanitelné části základu daně, - výpočet daně, - slevy na dani, - zvláštní ustanovení pro vybírání daně z příjmů. 7. Daň z příjmů právnických osob: - poplatníci, - předmět daně, - osvobození od daně, - základ daně, - daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, - výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů. 8. Teorie majetkových daní. Daň z nemovitostí: - předmět daně, osvobození od daně, - poplatník, - základ daně, výpočet daně, - zdaňovací období, daňové přiznání a splatnost daně. 9. Daň silniční: - předmět daně, osvobození od daně, - poplatník, - základ daně, výpočet daně, - zdaňovací období, daňové přiznání a splatnost daně. 10. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí: - předmět daně, osvobození od daně, - poplatník, - základ daně, výpočet daně, - daňové přiznání a splatnost daně. 11. Teorie daní ze spotřeby. Daň z přidané hodnoty: - vymezení základních pojmů, - harmonizace daní ze spotřeby v EU, - předmět daně, - daňové subjekty, - místo plnění, - uskutečnění (zdanitelného) plnění. 12. Daň z přidané hodnoty: - základ daně, - sazby daně, - plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, - plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně, - nárok na odpočet daně. 13. Daň z přidané hodnoty: - pořízení zboží z jiného členského státu, - zasílání zboží, - dovoz a vývoz – podstata zdanění, - zdaňovací období, daňové přiznání a splatnost daně. 14. Spotřební daně: - daň z minerálních olejů, - daň z lihu, - daň z piva, - daň z vína a meziproduktů, - daň z tabákových výrobků. Energetické daně: - daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, - daň z pevných paliv, - daň z elektřiny.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85 (85) 85 2
        Písemka Písemka 85  85 2
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika (00) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika (00) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika (00) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.