154-0365/01 – Seminář k vybraným otázkám z daňové teorie a praxe (SVODTP)

Garantující katedraKatedra financíKredity5
Garant předmětuIng. Iveta Ratmanová, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FAS03 Ing. Ondřej Fasora, Ph.D.
LIS10 Ing. Karolina Lisztwanová, Ph.D.
RAT30 Ing. Iveta Ratmanová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vybavit studenty přehledem o současné podobě daňového systému České republiky v kontextu znalostí z oblasti daňových teorií. Absolvování předmětu studentům umožní: - definovat pojmy daň a daňový systém, klasifikovat daně dle různých kritérií, objasnit a diskutovat funkce daní a požadavky kladené na konstrukci daní a daňových systémů. - popsat strukturu daňového systému České republiky a charakterizovat jednotlivé daně daňového systému ČR, - nalézt potenciální dopad ekonomických transakcí na daňovou povinnost jednotlivce nebo organizace, - vyhodnotit navržené změny v daňové politice z pohledu jejich přijatelnosti pro daňové subjekty, - determinovat rozhodující prvky, které ovlivňují výši daňové povinnosti daňového subjektu, - navrhnout řešení pro vybrané ekonomické transakce s cílem legálně minimalizovat daňovou povinnost, - vyhodnotit navržené řešení zhodnotit z pohledu základních finančních ukazatelů podniku, - posoudit aktuální navrhované změny v oblasti příjmové strany veřejného rozpočtu.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět Seminář k vybraným otázkám z daňové teorie a praxe navazuje na předměty obsahující informace z daňové teorie a praxe. V rámci předmětu jsou studenti seznamováni s vybranými prvky z daňové teorie a s legislativními změnami u jednotlivých daní a ve správě daní. Důraz je kladen zejména na problematiku důchodových daní, daní ze spotřeby a daňového řádu.

Povinná literatura:

JAMES, Simon R. a Christopher NOBES. The economics of taxation: principles, policy and practice. 18. ed. Birmingham: Fiscal Publications, 2018. 326 p. ISBN 978-1-906201-42-5. ŠIROKÝ, Jan. Daňová teorie s praktickou aplikací. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008. 304 s. ISBN 978-80-7400-005-8. VANČUROVÁ, Alena a Hana ZÍDKOVÁ. Daňový systém ČR 2022. Praha: Wolters Kluwer, 2022. 364 s. ISBN 978-80-7676-362-3. Daňové zákony (hmotné i procesní) v platném a účinném znění.

Doporučená literatura:

BRANDEJS, T., M. DRÁBOVÁ, M. DUŠEK, O. HOLUBOVÁ a M. TOMÍČEK. Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář. 8. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2019. 1224 s. ISBN 978-80-7598-436-4. ROZEHNAL, Tomáš. Daňový řád. Praktický komentář. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021. 572 s. ISBN 978-80-7598-963-5. KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. 7., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2018. 272 s. ISBN 978-80-7598-165-3. ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii. 7. aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Leges, 2018. Teoretik. 384 s. ISBN 978-80-7502-274-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Správa daní (daňový řád): - zásady daňové správy, - správce daně, - obecná ustanovení správy daní, - nalézací řízení. 2. Správa daní (daňový řád): - řízení a další postupy, - dokazování, pomůcky a sjednání daně, - opravné a dozorčí prostředky, - placení a vymáhání daní. 3. Daň z příjmů fyzických osob: - poplatníci, předmět daně, osvobození od daně, základ daně, - příjmy ze závislé činnosti. 4. Daň z příjmů fyzických osob: - příjmy ze samostatné činnosti, - příjmy z kapitálového majetku, - příjmy z nájmu, - ostatní příjmy. 5. Daň z příjmů fyzických osob: - nezdanitelná část základu daně, - výpočet daně, - slevy na dani, - zvláštní ustanovení pro vybírání daně z příjmů. 6. Daň z příjmů právnických osob: - poplatníci, - předmět daně, - osvobození od daně, - základ daně, - daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, - výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů. 7. Majetkové daně (silniční daň, daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí): - předmět daně, osvobození od daně, - poplatník, - základ daně, výpočet daně, - zdaňovací období, daňové přiznání a splatnost daně, - katastr nemovitostí, vybraná ustanovení z občanského zákoníku. 8. Daň z přidané hodnoty: - vymezení základních pojmů, - harmonizace daní ze spotřeby v EU, - předmět daně, - daňové subjekty, - místo plnění, - uskutečnění (zdanitelného) plnění. 9. Daň z přidané hodnoty: - základ daně, - sazby daně, - plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, - plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně, - odpočet daně v plné a částečné výši. 10. Daň z přidané hodnoty: - pořízení zboží z jiného členského státu, - zasílání zboží, - dovoz a vývoz – podstata zdanění, - zdaňovací období, daňové přiznání a splatnost daně, - zvláštní režimy (režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku apod.), - ručení za nezaplacenou daň. 11. Spotřební a energetické daně. 12. Psychologie zdanění a fiskální iluze.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85 (85) 85 2
        Písemka Písemka 85  85 2
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2016/2017 letní