154-0366/01 – Náklady, kalkulace a ceny (NKC)

Garantující katedraKatedra financíKredity5
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Dana DluhošováGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRE330 doc. Ing. Aleš Kresta, Ph.D.
LIS10 Ing. Karolina Lisztwanová, Ph.D.
MIK0038 Ing. Ondřej Mikulec
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je osvojení a pochopení problematiky teorie nákladů a jejich operativního a taktického řízení hospodárnosti a efektivnosti podnikatelských aktivit; získání schopnosti identifikace a kvantifikace fixních a variabilních nákladů pomocí metod modelování nákladových funkcí; získání dovednosti aplikace krátkodobých rozhodovacích technik založených na účetních informacích v podmínkách homogenního a heterogenního charakteru výkonů; získání schopnosti zpracování kalkulací nákladů s využitím vhodných kalkulačních technik a metod; získání znalostí o současné legislativní úpravě cenové problematiky v České republice a základních přístupech k tvorbě cen.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na teorii nákladů a její aplikaci v ekonomickém řízení s důrazem na problematiku krátkodobých rozhodovacích technik založených na využití účetních informací, problematiku alokace nákladů, metod tvorby a možností využití kalkulací nákladů výkonů, rozpočtování nákladů a výnosů jako základu aplikace controllingu v oblasti zisku. Předmět je dále zaměřen na problematiku stanovení ceny a jednotlivých metod tvorby ceny při respektování platné legislativní úpravy cenové oblasti v České republice.

Povinná literatura:

1. MRUZKOVÁ, J. a K. LISZTWANOVÁ: Teorie nákladů, kalkulace a ceny. Vyd. VŠB-TUO, Ekonomická fakulta, 2013. ISBN 978-80-248-3164-0. K dispozici v prodejně v budově EkF. 2. DLUHOŠOVÁ, D., J. MRUZKOVÁ a I. RATMANOVÁ. Sbírka příkladů, části: Teorie nákladů, Nákladové modely, Analýza bodu zvratu, Kalkulace. VŠB - TU Ostrava, Ostrava, 2007. Elektronické dokumenty, formát *.pdf, přístupné v IS EkF, předmět 154 307 / Pomůcky pro cvičení. Vytvořeno v rámci projektu FRVŠ. 3. KRÁL, Bohumil a kol. Manažerské účetnictví. 3. dopl. a aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2010. 660 s. ISBN 978-80-7261-217-8.

Doporučená literatura:

1. FIBÍROVÁ, J., L. ŠOLJAKOVÁ a J. WAGNER. Nákladové a manažerské účetnictví. 1. vyd. Praha: ASPI, 2007. 432 s. ISBN 978-80-7357-299-0. 2. GARRISON, R. H., E. W. NOREEN and P. C. BREWER. Managerial accounting. 14. vyd. New York: The McGraw-Hill Companies, Inc., 2012. 762 s. ISBN 978/0/07-811100-6. 3. KRÁL, Bohumil a kol. Manažerské účetnictví. 1. vyd. Praha: Management Press, 2002. 547 s. ISBN 80-7261-062-7. 4. KRÁL, Bohumil a kol. Manažerské účetnictví. 2. rozšíř. vyd. Praha: Management Press, 2006. 622 s. ISBN 80-7261-141-0. 5. LANG, Helmut. Manažerské účetnictví – teorie a praxe. Přel. J. Forejtová a Z. Maňasová. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005. 216 s. ISBN 80-7179-419-8. 6. Zákon č. 526/1990 Sb. o cenách.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžný zápočtový test - písemné ověření teoretických poznatků z oblasti teorie nákladů, metod stanovení fixních a variabilních nákladů, teorie bodu zvratu.

E-learning

• Integrovaný systém modulární počítačové podpory výuky ekonomicko-technického zaměření (http://lms.vsb.cz): o Vzdělávací modul 5 – Plánování nákladů a výnosů podniku a kalkulace: submodul Rozpočet (plán režijních nákladů a výnosů), submodul Kalkulace (plán jednicových nákladů a výnosů, plánové a cenové kalkulace). • DLUHOŠOVÁ, D., MRUZKOVÁ, J., RATMANOVÁ, I. Sbírka příkladů, části: Teorie nákladů, Nákladové modely, Analýza bodu zvratu, Kalkulace. Elektronické dokumenty. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007.(http://lms.vsb.cz)

Další požadavky na studenta

Zápočet (2 části - teoretická písemka a příklady)

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Vývoj, pojetí a procesní pojem nákladů, vztah nákladů a výdajů, pojmy výnosy a příjmy, princip hospodárnosti a efektivnosti (účinnosti), účetní a ekonomické pojetí nákladů. Výkony, klasifikace výroby a výkonů pro potřeby úloh ekonomického řízení. Výsledek hospodaření. 2.Struktura a klasifikace nákladů, druhové, účelové, kalkulační členění nákladů a význam jejich využití při kontrole a řízení nákladů. Ekonomická struktura podniku. Klasifikace středisek ekonomické struktury podniku pro potřeby evidence a řízení nákladů dle principu odpovědnosti. 3.Členění nákladů dle rozhodovacích procesů a jejich využití v manažerském účetnictví. 4.Členění nákladů dle vztahu ke změně objemu výkonů, absolutně fixní a relativně fixní náklady, využité a nevyužité fixní náklady, relativní úspora fixních nákladů, variabilní náklady, koeficient reakce (flexibility) nákladů, smíšené náklady, nákladová remanence. 5.Rozdílové a přírůstkové náklady, členění výnosů. 6.Nákladové modely a jejich klasifikace. Metody odhadu fixních a variabilních nákladů. Lineární nákladová funkce a její využití v ekonomickém řízení. 7.Krátkodobé rozhodovací techniky založené na účetních informacích - teorie bodu zvratu v homogenní a heterogenní výrobě, metoda Kalkulace variabilních nákladů (Direct Costing). 8.Úloha a využití kalkulací v podmínkách tržní ekonomiky. Základní pojmy používané v teorii kalkulací. Kalkulační systém v systému ekonomického řízení podniku, vazba kalkulací na ostatní informační systémy. 9.Forma a struktura kalkulací, kalkulační vzorec s ohledem na účel využití kalkulací, obecný kalkulační vzorec, povinnost sestavování kalkulací. 10.Druhy kalkulací - klasifikace a charakteristika druhů kalkulací z hlediska času sestavení a jejich funkce v ekonomickém řízení. Princip kalkulace Target Costing. 11.Kalkulační techniky - dělením prostá, dělením s poměrovými čísly, přirážková kalkulace, princip kalkulace Activity Based Costing. Metody kalkulace - kalkulace zakázková, kalkulace sdružených výkonů, kalkulace ve fázové a stupňové výrobě. 12.Funkce cen. Teoretické aspekty cenové tvorby, legislativní úprava cen v podmínkách české ekonomiky. 13.Metody tvorby cen orientované na náklady a jejich využití - vztah nákladových a cenových kalkulací, parametrické způsoby tvorby cen, stavebnicový způsob a jiné. Tržně orientované metody tvorby cen.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P - cs 2017/2018 prezenční čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok

Hodnocení Výuky2016/2017 zimní