154-0367/01 – Daně ekonomických subjektů (DES)

Garantující katedraKatedra financíKredity6
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Dana DluhošováGarant verze předmětuIng. Iveta Ratmanová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FAS03 Ing. Ondřej Fasora, Ph.D.
LIS10 Ing. Karolina Lisztwanová, Ph.D.
RAT30 Ing. Iveta Ratmanová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vybavit studenty základním přehledem o současné podobě daňového systému České republiky. Absolvování předmětu studentům umožní: - definovat pojmy daň a daňový systém, klasifikovat daně dle různých kritérií a objasnit funkce daní, - popsat strukturu daňového systému České republiky a charakterizovat jednotlivé daně daňového systému ČR, - nalézt potenciální dopad ekonomických transakcí na daňovou povinnost vybraných subjektů, - determinovat rozhodující prvky, které ovlivňují výši daňové povinnosti daňového subjektu, - stanovit výši daňové povinnosti u vybraných daňových subjektů a situací.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět vychází z charakteristiky současné daňové soustavy České republiky. V jeho rámci jsou studenti seznamováni s problematikou daní vybraných ekonomických subjektů. Studentům jsou vysvětlovány jednotlivé daně s důrazem zejména na vymezení předmětu daně, zjištění základu daně a výpočet daně, včetně dalších povinností souvisejících s vyměřením daně. Pozornost je věnována zejména úvodu do daňové problematiky, správě daní, přímým daním z důchodu (daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob), přímým daním z majetku (daň silniční, daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí) a nepřímým daním uvaleným na spotřebu (daň z přidané hodnoty, spotřební a energetické daně).

Povinná literatura:

Daňové zákony (hmotné i procesní) v platném a účinném znění. KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. 6. aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 275 s. ISBN 978-80-7478-841-3. VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2016. 13. aktualiz. vyd. Praha: VOX, 2016. 393 s. ISBN 978-80-87480-44-1.

Doporučená literatura:

BRANDEJS, T., M. DRÁBOVÁ, M. DUŠEK, O. HOLUBOVÁ a M. TOMÍČEK. Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář. 7. aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2017. 1118 s. ISBN 978-80-7552-569-7. ROZEHNAL, T., R.ONDRÝSEK, O. LICHNOVSKÝ, P. NOVÁKOVÁ a E. KOSTOLANSKÁ. Daňový řád, komentář, 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016. 919 s. ISBN 978-80-7400-604-3. JAMES, S. R. a Ch. NOBES. The economics of taxation: principles, policy and practice. 13. ed. Birmingham: Fiscal Publications, 2013. 328 p. ISBN 978-1-906201-22-7. KOBÍK, Jaroslav a Alena KOHOUTKOVÁ. Daňový řád s komentářem 2013. 2. aktualiz. vyd. Olomouc: ANAG, 2013. 1192 s. ISBN 978-80-7263-769-0. ŠIROKÝ, Jan. Daňová teorie s praktickou aplikací. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008. 304 s. ISBN 978-80-7400-005-8. ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii. 6. aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Linde, 2013. 392 s. ISBN 978-80-7201-925-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do daňové problematiky: - základní pojmy, - klasifikace daní, - vývoj daní, - cíle a principy zdanění, - daňová soustava ČR. 2. Správa daní (daňový řád): - zásady daňové správy, - správce daně, - obecná ustanovení správy daní, - nalézací řízení. 3. Správa daní (daňový řád): - řízení a další postupy, - opravné a dozorčí prostředky, - placení a vymáhání daní. 4. Daň z příjmů fyzických osob: - poplatníci, předmět daně, osvobození od daně, základ daně, - příjmy ze závislé činnosti. 5. Daň z příjmů fyzických osob: - příjmy ze samostatné činnosti, - příjmy z kapitálového majetku, - příjmy z nájmu, - ostatní příjmy. 6. Daň z příjmů fyzických osob: - nezdanitelná část základu daně, - výpočet daně, - slevy na dani, - zvláštní ustanovení pro vybírání daně z příjmů. 7. Daň z příjmů právnických osob: - poplatníci, - předmět daně, - osvobození od daně, - základ daně, - daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, - výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů. 8. Daň z nemovitých věcí: - předmět daně, osvobození od daně, - poplatník, - základ daně, výpočet daně, - zdaňovací období, daňové přiznání a splatnost daně. 9. Daň silniční: - předmět daně, osvobození od daně, - poplatník, - základ daně, výpočet daně, - zdaňovací období, daňové přiznání a splatnost daně. 10. Daň z nabytí nemovitých věcí: - předmět daně, osvobození od daně, - poplatník, - základ daně, výpočet daně, - daňové přiznání a placení daně. 11. Daň z přidané hodnoty: - vymezení základních pojmů, - harmonizace daní ze spotřeby v EU, - předmět daně, - daňové subjekty, - místo plnění, - uskutečnění (zdanitelného) plnění. 12. Daň z přidané hodnoty: - základ daně, - sazby daně, - plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, - plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně, - nárok na odpočet daně. 13. Daň z přidané hodnoty: - pořízení zboží z jiného členského státu, - zasílání zboží, - dovoz a vývoz – podstata zdanění, - zdaňovací období, daňové přiznání a splatnost daně. 14. Spotřební daně: - daň z minerálních olejů, - daň z lihu, - daň z piva, - daň z vína a meziproduktů, - daň z tabákových výrobků. Energetické daně: - daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, - daň z pevných paliv, - daň z elektřiny. Daň z hazardních her.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 18
                Zápočet Písemka 35  18
        Zkouška Zkouška 65 (65) 33
                Písemná část zkoušky Písemka 35  18
                Ústní část zkoušky Ústní zkouška 30  15
Rozsah povinné účasti: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku