154-0400/02 – Finance (FIN)

Garantující katedraKatedra financíKredity5
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Dana DluhošováGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOR30 Ing. Martina Borovcová, Ph.D.
CUL33 doc. Ing. Miroslav Čulík, Ph.D.
NOV329 Ing. Josef Novotný, Ph.D.
RIH40 Ing. Dagmar Richtarová, Ph.D.
VAL35 Ing. Jiří Valecký, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy a oblastmi podnikových financí. Po absolvování předmětu budou studenti schopni: - popsat finanční systém a identifikovat vzájemné vazby mezi podnikem a okolím, - objasnit finančí výkazy podniku, - provést finanční analýzu firmy, - popsat zdroje financování podnikových potřeb, - vysvětlit proces investičního rozhodování, - charakterizovat jednotlivá kritéria hodnocení efektivnosti investic.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět je zaměřen na jednotlivé oblasti finančního řízení a rozhodování podniku, včetně jeho vazeb na vnější ekonomické okolí. Cílem je ukázat komplexní pohled na finanční management podniku, na jeho souvislosti s ostatními mikroekonomickými a makroekonomickými aspekty podnikání. Při výuce předmětu „Finance“ se vychází ze současné situace v ČR, včetně aktuálních legislativních úprav.

Povinná literatura:

DLUHOŠOVÁ, Dana a kol. Finanční řízení a rozhodování podniku. Praha: EKOPRESS, 2010. 225 s. ISBN 978-80-86929-44-6. MAREK, Petr. Studijní průvodce financemi podniku. Praha: EKOPRESS, 2006. 624 s. ISBN 978-80-86929-49-1. RICHTAROVÁ, Dagmar a kol. Sbírka příkladů z finančního řízení a rozhodování podniku. EkF VŠB-TU Ostrava, 2013. 208 s. ISBN 978-80-248-3169-5.

Doporučená literatura:

FOTR, J., SOUČEK, I. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. Praha: Grada, 2005. 356 s. ISBN 80-247-0939-2. GRÜNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Ekopress, 2007. 318 s. ISBN 978-80-86929-26-2. KEOWN, A. J., MARTIN, J. D. and J. W. PETTY. Foundations of Finance. Pearson Education, 2011. 522 p. ISBN-13:978-0-13-512236-5. Grűnwald, R., Holečková, J. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: EKOPRESS, 2007. ISBN 978-80-86929-26-2. Kislingerová, E. a kol. Manžerské finance. Praha: C.H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-903-0.5. Valach, j. a kol.Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Praha: EKOPRESS, 2006.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenty.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Podstata financí, finanční systém. Podstata podnikových financí. Cíle a principy finančního řízení. Finanční rozhodování. Vliv daní a finančního trhu na podnikové finance. 2. Účetní výkazy a jejich provázanost. Rozvaha podniku, její význam ve finančním řízení a rozhodování podniku. Optimalizace finanční struktury podniku, náklady kapitálu. 3. Výkaz zisku a ztráty – význam; náklady, výnosy, výsledek hospodaření. Účetní zisk a jeho transformace na daňový základ. Rozdělení disponibilního zisku v obchodních společnostech. 4. Peněžní toky podniku (cash-flow) – význam; příjmy a výdaje podniku, jejich věcný a časový nesoulad s výnosy a náklady. Metody a formy sestavení přehledu o peněžních tocích. Integrace účetních výkazů. 5. Finanční analýza – podstata, metody FA. Ukazatele poměrové analýzy - ukazatele rentability, likvidity, aktivity, zadluženosti, kapitálového trhu. Interpretace výsledků ukazatelů finanční analýzy. 6. Čistý pracovní kapitál a jeho význam ve finančním řízení a rozhodování podniku. 7. Řízení oběžného majetku – podstata, hlediska členění OM, funkce OM. Podstata kapitálové potřeby v oblasti OM. Řízení zásob. 8. Řízení pohledávek – faktory ovlivňující objem pohledávek z obchodních vztahů, zajištění pohledávek, inkasní politika. Řízení peněžních prostředků - podstata, metody a modely řízení peněžních prostředků. 9. Zdroje a formy krátkodobého financování – členění. Příčiny trvalé vázanosti části oběžného majetku. Charakteristika jednotlivých forem krátkodobého financování - obchodní úvěr, bankovní úvěry, směnečné úvěry, factoring a ostatní formy. 10. Časová hodnota peněz. – podstata, metody složeného úročení a jejich využití ve finančním řízení a rozhodování podniku. Riziko a jeho význam ve finančním rozhodování podniku. 11. Kapitálové plánování a investiční rozhodování. Parametry hodnocení investičních projektů. Peněžní toky z investice - stanovení kapitálových výdajů a provozních příjmů. 12. Kritéria hodnocení efektivnosti investičních projektů - charakteristika dynamických a statických kritérií. 13. Podstata a cíle dlouhodobého financování. Charakteristika interních zdrojů financování dlouhodobých potřeb. Podstata samofinancování. 14. Externí zdroje financování podnikových potřeb.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25 (25) 13
                Písemka Písemka 25  13
        Zkouška Zkouška 75  38
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (02) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (02) Eurospráva K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (02) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (02) Eurospráva K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - K - cs 2020/2021 kombinovaná čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok