154-0400/04 – Finance (FIN)

Garantující katedraKatedra financíKredity5
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Dana DluhošováGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOR30 Ing. Martina Borovcová, Ph.D.
CUL33 doc. Ing. Miroslav Čulík, Ph.D.
DLU30 prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
NOV329 Ing. Josef Novotný, Ph.D.
RIH40 Ing. Dagmar Richtarová, Ph.D.
VAL35 Ing. Jiří Valecký, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy a oblastmi podnikových financí. Po absolvování předmětu budou studenti schopni: - popsat finanční systém a identifikovat vzájemné vazby mezi podnikem a okolím, - objasnit finančí výkazy podniku, - provést finanční analýzu firmy, - popsat zdroje financování podnikových potřeb, - vysvětlit proces investičního rozhodování, - charakterizovat jednotlivá kritéria hodnocení efektivnosti investic.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět je zaměřen na jednotlivé oblasti finančního řízení a rozhodování podniku, včetně jeho vazeb na vnější ekonomické okolí. Cílem je ukázat komplexní pohled na finanční management podniku, na jeho souvislosti s ostatními mikroekonomickými a makroekonomickými aspekty podnikání. Při výuce předmětu „Finance“ se vychází ze současné situace v ČR, včetně aktuálních legislativních úprav.

Povinná literatura:

DLUHOŠOVÁ, Dana a kol. Finanční řízení a rozhodování podniku. Praha: EKOPRESS, 2010. 225 s. ISBN 978-80-86929-44-6. MAREK, Petr. Studijní průvodce financemi podniku. Praha: EKOPRESS, 2006. 624 s. ISBN 978-80-86929-49-1. RICHTAROVÁ, Dagmar a kol. Sbírka příkladů z finančního řízení a rozhodování podniku. EkF VŠB-TU Ostrava, 2013. 208 s. ISBN 978-80-248-3169-5.

Doporučená literatura:

FOTR, J., SOUČEK, I. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. Praha: Grada, 2005. 356 s. ISBN 80-247-0939-2. GRÜNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Ekopress, 2007. 318 s. ISBN 978-80-86929-26-2. KEOWN, A. J., MARTIN, J. D. and J. W. PETTY. Foundations of Finance. Pearson Education, 2011. 522 p. ISBN-13:978-0-13-512236-5. Grűnwald, R., Holečková, J. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: EKOPRESS, 2007. ISBN 978-80-86929-26-2. Kislingerová, E. a kol. Manžerské finance. Praha: C.H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-903-0.5. Valach, j. a kol.Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Praha: EKOPRESS, 2006.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenty.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Finanční systém. Podstata podnikových financí. Cíle a principy finančního řízení a rozhodování podniku. 2. Vliv daní a finančního trhu na finanční řízení a rozhodování podniku. 3. Tříbilanční systém. Rozvaha, její význam, struktura. 4. Optimalizace kapitálové struktury, náklady kapitálu. 5. Výkaz zisku a ztráty – význam. Náklady, výnosy, výsledek hospodaření struktura VZZ. Transformace zisku na daňový základ. Rozdělení disponibilní zisku. 6. Peněžní toky podniku – význam. Příjmy, výdaje, jejich věcný a časový nesoulad s výnosy a náklady. Metody a formy sestavení přehledu o peněžních tocích (CF). Integrace účetních výkazů. 7. Finanční analýza – podstata a význam finanční analýzy, metody finanční analýzy, způsoby srovnání. 8. Poměrová analýza – ukazatele likvidity, aktivity, rentability, zadluženosti, kapitálového trhu. 9. Řízení oběžného majetku. Podstata, hlediska členění, funkce oběžného majetku. Řízení zásob. 10. Řízení pohledávek. Řízení peněžních prostředků. 11. Zdroje a formy krátkodobého financování. 12. Význam časové hodnoty peněz a rizika ve finančním řízení a rozhodování. 13. Kapitálové plánování a investiční rozhodování. Metody hodnocení efektivnosti investičních projektů. 14. Podstata a cíle dlouhodobého financování podnikových potřeb. Charakteristika interních a externích zdrojů financování.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25 (25) 13
                Písemka Písemka 25  13
        Zkouška Zkouška 75 (75) 38
                Písemka Písemka 15  8
                Ústní zkouška Ústní zkouška 60  30
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0413A050012) Ekonomika a management (S03) Management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management (S03) Management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku