154-0500/02 – Finance (FINa)

Garantující katedraKatedra financíKredity5
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Zdeněk ZmeškalGarant verze předmětudoc. Ing. Miroslav Čulík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CUL33 doc. Ing. Miroslav Čulík, Ph.D.
GUR022 Ing. Petr Gurný, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

The aim of the course is to learn the students fundamental principles of corporate finance. Students will be able: - to describe financial systemand to identify basic relationships between company and its surrounding, - to explain financial statements of a company, - to analyze financial situation of a company, - to describe financial sources, - to valuate an investment projects by applying given criterions.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na jednotlivé oblasti finančního řízení a rozhodování podniku, včetně jeho vazeb na vnější ekonomické okolí. Cílem je ukázat komplexní pohled na finanční management podniku, na jeho souvislosti s ostatními mikroekonomickými a makroekonomickými aspekty podnikání. Při výuce předmětu Finance se vychází ze současné situace v ČR, včetně aktuálních legislativních úprav.

Povinná literatura:

BERK, Johnathan and Peter DEMERZO. Corporate Finance. Harlow: Pearson, 2014. 1144 p. ISBN 0273792024. DLUHOŠOVÁ, Dana, et al. Financial Management and Decision-making of a Company. SAEI, Vol. 28. Ostrava: VSB-TU Ostrava, 2014. 259 p. ISBN 978-80-248-3619-5. RICHTAROVÁ, Dagmar et al. Financial management and decision-making of a company: workbook with solution. SOT, vol. 15. Ostrava: VSB-TU Ostrava, 2013. 196 p. ISBN 978-80-248-3166-4. Gittman, J.: Basic Managerial Finance. Harper and Row, Publishers, New York, 1989 Moyer, R.Ch. at al: Contemporatry Financial Management. N.Y., WPK, 1992 Pike,R., Neale, B.: Corporate Finance and Investments. London, Prentice Hall, 1993 Ross, A., Westerfield, W.: Corporate Finance. 6th Edition, McGraw Hill/Irwin, USA, 2002 Damodaran, A.: Corporate Finance: Theory and Practice. 2nd Edition. J. Willey and Sons, 2001 Brealey, R.A., Myers, S.C., Marcus, A.J.: Fundamentals of Corporate Finance. McGraw Hill, N.Y. 1997

Doporučená literatura:

BRIGHAM, Eugene. Financial Management: Theory & Practice. New York: South-Western College Pub, 2016. 1180 p. ISBN 130563229X. CLAYMAN, Michelle, et al. Corporate Finance: a practical approach. New York: Wiley, 2008. 528 p. ISBN 1118105370. VERNIMMEN, Pierre et al. Corporate Finance: Theory and Practice. New York: Wiley, 2005. 1056 p. ISBN 0470092254. Gittman, J.: Basic Managerial Finance. Harper and Row, Publishers, New York, 1989 Moyer, R.Ch. at al: Contemporatry Financial Management. N.Y., WPK, 1992 Pike,R., Neale, B.: Corporate Finance and Investments. London, Prentice Hall, 1993 Ross, A., Westerfield, W.: Corporate Finance. 6th Edition, McGraw Hill/Irwin, USA, 2002 Damodaran, A.: Corporate Finance: Theory and Practice. 2nd Edition. J. Willey and Sons, 2001 Brealey, R.A., Myers, S.C., Marcus, A.J.: Fundamentals of Corporate Finance. McGraw Hill, N.Y. 1997

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet – zápočtový test Kombinovaná zkouška (písemná a ústní část)

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Finanční systém. Podstata podnikových financí. Cíle a principy finančního řízení a rozhodování podniku. 2. Typy a fáze finančního rozhodování. Vliv daní a finančního trhu na finanční rozhodování podniku. 3. Účetní výkazy. Rozvaha, její význam, struktura. Optimalizace kapitálové struktury, náklady kapitálu. 4. Výkaz zisku a ztráty – význam. Náklady, výnosy, výsledek hospodaření, struktura VZZ. Transformace zisku na daňový základ. Rozdělení disponibilní zisku. 5. Peněžní toky podniku – význam. Příjmy, výdaje, jejich věcný a časový nesoulad s výnosy a náklady. Metody a formy sestavení přehledu o peněžních tocích (CF). Integrace účetních výkazů. 6. Finanční analýza – podstata a význam finanční analýzy, metody finanční analýzy, způsoby srovnání. 7. Poměrová analýza – ukazatele likvidity, aktivity, rentability, zadluženosti, kapitálového trhu. 8. Řízení oběžného majetku. Podstata, hlediska členění, funkce oběžného majetku. Řízení zásob. 9. Řízení pohledávek. Řízení peněžních prostředků. 10. Zdroje a formy krátkodobého financování. 11. Význam časové hodnoty peněz a rizika ve finančním řízení a rozhodování. 12. Kapitálové plánování a investiční rozhodování. Plánování peněžních toků investic. 13. Metody hodnocení efektivnosti investičních projektů. 14. Podstata a cíle dlouhodobého financování podnikových potřeb. Charakteristika interních zdrojů a externích zdrojů financování.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25 (25) 13
                Zápočtový test Písemka 25  13
        Zkouška Zkouška 75 (75) 38
                Písemná část zkoušky Písemná zkouška 15  8
                Ústní část zkoušky Ústní zkouška 60  30
Rozsah povinné účasti: zápočtový test, kombinovaná zkouška (písemná, ústní část)

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B0311A050005) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0311A050005) Aplikovaná ekonomie (S01) Ekonomický rozvoj P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0412A050006) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku