154-0507/02 – Náklady, kalkulace a ceny (CCP )

Garantující katedraKatedra financíKredity5
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Zdeněk ZmeškalGarant verze předmětudoc. Ing. Aleš Kresta, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRE330 doc. Ing. Aleš Kresta, Ph.D.
LIS10 Ing. Karolina Lisztwanová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Pochopení problematiky teorie nákladů a jejich řízení s ohledem na hospodárnost a efektivnost podnikatelských aktivit; získání schopnosti identifikace a kvantifikace fixních a variabilních nákladů pomocí metod modelování nákladových funkcí; získání dovednosti aplikace krátkodobých rozhodovacích technik v homogenních a heterogenních výrobách; získání schopnosti zpracování kalkulací nákladů s využitím vhodných kalkulačních technik a metod; získání znalosti o současné legislativní úpravě cenové problematiky a základních přístupech k tvorbě cen.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na teorii nákladů a její aplikaci v ekonomickém řízení s důrazem na problematiku krátkodobých rozhodovacích technik, na problematiku alokace nákladů a kalkulace nákladů výkonů včetně rozpočtování nákladů a výnosů. Předmět je dále zaměřen na problematiku stanovení ceny a jednotlivých metod tvorby ceny při respektování platné legislativní úpravy cenové oblasti v České republice.

Povinná literatura:

HANSEN, D. R. and M. M. MOWEN. Cornerstones of cost accounting. Mason: South-Western Cengage Learning, 2011. ISBN 978-0-538-73678-7. KAPLAN, Robert S. a Steven R. ANDERSON. Time-Driven Activity-Based Costing: a simpler and more powerful path to higher profits. Boston: Harvard Business School Press, 2007. ISBN 978-1-4221-0171-1. KEAT, P. G., P. K. Y. YOUNG and S. E. ERFLE. Managerial economics: economic tools for today's decision makers. 7th ed., global ed. Boston: Pearson, 2014. ISBN 978-0-273-79193-5.

Doporučená literatura:

GARRISON, R. H., E. W. NOREEN and P. C. BREWER. Managerial accounting. 14th ed. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2012. ISBN 978-0-07-811100-6. HORNGREN, C. T. Introduction to management accounting. 15th ed. Harlow: Pearson, 2011. ISBN 978-0-273-75583-8. BIERMAN, H. An introduction to accounting and managerial finance: a merger of equals. Singapore: World Scientific, 2010. ISBN 978-981-4273-82-4. DATAR, S. M. and M. V. RAJAN. Horngren’s cost accounting: a managerial emphasis. 16th edition. Harlow: Pearson, 2018. ISBN 978-1-292-21154-1. HORNGREN, C. T., S. M. DATAR and M. V. RAJAN. Cost accounting: a managerial emphasis. 14th ed., global ed. Harlow: Pearson, 2012. ISBN 978-0-273-75387-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zápočet - příklad zkouška - písemná a ústní část

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vývoj, pojetí a procesní pojem nákladů, vztah nákladů a výdajů, pojmy výnosy a příjmy, princip hospodárnosti a efektivnosti (účinnosti), účetní a ekonomické pojetí nákladů. Výkony, klasifikace výroby a výkonů pro potřeby úloh ekonomického řízení. Výsledek hospodaření. 2. Struktura a klasifikace nákladů, druhové, účelové, kalkulační členění nákladů a význam jejich využití při kontrole a řízení nákladů. Ekonomická struktura podniku. Klasifikace středisek ekonomické struktury podniku pro potřeby evidence a řízení nákladů dle principu odpovědnosti. 3. Členění nákladů dle rozhodovacích procesů a jejich využití v manažerském účetnictví. 4. Členění nákladů dle vztahu ke změně objemu výkonů, absolutně fixní a relativně fixní náklady, využité a nevyužité fixní náklady, relativní úspora fixních nákladů, variabilní náklady, koeficient reakce (flexibility) nákladů, smíšené náklady, nákladová remanence. 5. Rozdílové a přírůstkové náklady, členění výnosů. 6. Nákladové modely a jejich klasifikace. Metody odhadu fixních a variabilních nákladů. Lineární nákladová funkce a její využití v ekonomickém řízení. 7. Krátkodobé rozhodovací techniky založené na účetních informacích – teorie bodu zvratu v homogenní a heterogenní výrobě, metoda Kalkulace variabilních nákladů (Direct Costing). 8. Úloha a využití kalkulací v podmínkách tržní ekonomiky. Základní pojmy používané v teorii kalkulací. Kalkulační systém v systému ekonomického řízení podniku, vazba kalkulací na ostatní informační systémy. 9. Forma a struktura kalkulací, kalkulační vzorec s ohledem na účel využití kalkulací, obecný kalkulační vzorec, povinnost sestavování kalkulací. 10. Druhy kalkulací – klasifikace a charakteristika druhů kalkulací z hlediska času sestavení a jejich funkce v ekonomickém řízení. Princip kalkulace Target Costing. 11. Kalkulační techniky – dělením prostá, dělením s poměrovými čísly, přirážková kalkulace, princip kalkulace Activity Based Costing. 12. Metody kalkulace – kalkulace zakázková, kalkulace sdružených výkonů, kalkulace ve fázové a stupňové výrobě. 13. Funkce cen. Teoretické aspekty cenové tvorby, legislativní úprava cen v podmínkách české ekonomiky. 14. Metody tvorby cen orientované na náklady a jejich využití – vztah nákladových a cenových kalkulací, parametrické způsoby tvorby cen, stavebnicový způsob a jiné. Tržně orientované metody tvorby cen.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 18
                Zápočtová písemka - příklady Písemka 35  18
        Zkouška Zkouška 65 (65) 33
                Písemná část zkoušky Písemná zkouška 20  10
                Ústní část zkoušky Ústní zkouška 45  23
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0412A050006) Finance FIP P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0412A050006) Finance FIP P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku