154-0509/02 – Aplikace reálných opcí (AROe)

Garantující katedraKatedra financíKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Miroslav Čulík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Miroslav Čulík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CUL33 doc. Ing. Miroslav Čulík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vybavit studenty schopností aplikovat metodologii reálných opcí ve vybraných oblastech finančního řízení a rozhodování. Absolvování předmětu studentům umožní: - aplikovat nový přístup při řešení úloh oceňovacího a rozhodovacího typu, - posoudit a porovnat jeho přednosti ve srovnání s tradičními metodami, - navrhovat optimální rozhodnutí pro firmu v podmínkách rozhodování za rizika.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Reálné opce představují flexibilní přístup ve finančním řízení a rozhodování firem, kdy jsou oceňována aktiva s využitím modelů pro oceňování opcí finančních. Hlavní úvaha spočívá v tom, že jsou brána v úvahu budoucí možná rozhodnutí, která mají charakter opcí a mohou být firmou za určitých podmínek využita. Tyto opce je nutno identifikovat, ocenit a zahrnout do rozhodovacího procesu firmy.

Povinná literatura:

ČULÍK, Miroslav. Aplikace reálných opcí v investičním rozhodování firmy. SAEI, Vol. 19. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. 198 s. ISBN 978-80-248-3069-8. DLUHOŠOVÁ, Dana a kol. Finanční řízení a rozhodování podniku. 3. dopl. vyd. Praha: Ekopress, 2010. 225 s. ISBN 978-80-86929-68-2. ZMEŠKAL, Z., M. ČULÍK a T. TICHÝ. Finanční rozhodování za rizika. Sbírka řešených příkladů. 3. vyd. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2505-2. REAL OPTION VALUATION SLS SOFTWARE 2016 – výukový software

Doporučená literatura:

MUN, Jonathan: Modeling Risk: Applying Monte Carlo Risk Simulation, Strategic Real Options, Stochastic Forecasting, Portfolio Optimization, Data Analytics, Business Intelligence, and Decision Modeling. London: ROV Press; 2015. 1114 pp. ISBN 978-1734497359. SHOCKLEY, Robert. An Applied Course in Real Options Valuation. New York: South-Western College Pub, 2006. 544 pp. ISBN 978-0324259636. SMIT, John and Lenos TRIGEROGIS. Strategic Investment: Real Options and Games. New York: Princeton University Press, 2012. 504 pp. ISBN 978-1400829392.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kombinovaná zkouška (písemná a ústní část)

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studneta.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
154-0525 FM Finanční modely Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod - základní typy opcí, parametry opcí, vnitřní hodnota, výplatní funkce, atd. 2. Oceňování opcí (klasifikace modelů, předpoklady, výpočet, možnosti použití. 3. Reálné opce - vymezení základních pojmů, vztah finanční - reálná opce, klasifikace reálných opcí, parametry. 4. Reálné opce – zohlednění rizika a flexibility při ocenění, ocenění projektu (pasivní přístup) a při zohlednění flexibility. 5. Řešení vybraných typů úloh v prostředí Real Option Valuation SLS 2016. 6. Oceňování portfolia reálných opcí - popis, možnosti ocenění, řešení vybraných typů úloh. 7. Portfolia reálných opcí – vliv korelace na aditivity (subaditivitu) hodnot reálných opcí. 8. Oceňování reálných opcí s více podkladovými aktivy. 9. Oceňování vybraných exotických opcí v prostředí Real Option Valuation SLS 2016. 10. Oceňování reálných opcí při měnící se volatilitě. 11. Řešení vybraných úloh v prostředí Real Option Valuation SLS 2016. 12. Oceňování vybraných typů reálných opcí na bázi simulace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Zkouška (písemná a ústní část)

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.