154-0900/01 – Finance (FIN)

Gurantor departmentDepartment of FinanceCredits20
Subject guarantorprof. Dr. Ing. Zdeněk ZmeškalSubject version guarantorprof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Study levelpostgraduateRequirementCompulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CUL33 doc. Ing. Miroslav Čulík, Ph.D.
DLU30 prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
TIC02 prof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.
ZME40 prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 80+0
Part-time Credit and Examination 80+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The subject course Finance is a generalized base subject in the studies of the doctoral field Finance. It is aimed above all on financial decision-making and management on the micro-level (corporations, investment companies, commercial banks etc.) as it includes the basic topics related to finances necessary and essential for this type of study. The subject contents are divided into the following topical regions: I. Principles of Financial Decision-Making II. Corporate Finance III.Capital markets IV. Banking V. International Finance

Teaching methods

Individual consultations

Summary

Compulsory literature:

Copeland, T.E, Weston, J.F.: Financial theory and corporate finance. Addison -Wesley, Reading,1988. Dluhošová, D. a kol.: New approaches and financial instruments in financial decision-making, VŠB – TUO, 2004. Elton, E.J., Gruber, M.J: Modern portfolio theory and investments analysis. Wiley, New York, 1987. Ingersoll, J. E.: Theory of Financial Decision Making. Totowa, NJ: Rowman&Littlefield, 1987. Levy, H., Sarnat, M.: Capital Investment and Financial Decisions, Prentice Hall International (UK) Ltd., 1990. Zmeškal, Z. Financial Models. Ostrava: VŠB-TUO, 2004.

Recommended literature:

LEVY, W., SARNAT, T. M. (1995). Capital Investment and Financial Decisions. New York: Prentice Hall. LUENBERGER, D. (2013). Investment Science. 2nd Ed. London: Oxford University Press. LUMBY, S. (1996). Investment Appraisal and Financial Decisions. USA: Chapman and Hall.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

I. FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ OBECNĚ (Garant okruhu: Prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal) (1) Kritéria finančního rozhodování • typy kritérií rozhodování • předpoklady aplikace střední očekávané funkce užitku • předpoklady Markowitzova MV (mean variance) modelu, formalizace • typy užitkových funkcí a typy investorů, význam averze k riziku (2) Modely CAPM a APT • výchozí předpoklady • charakteristika a formalizace křivky CML • charakteristika a formalizace křivky SML • vztah CML a SML • charakteristika modelu APT • možnosti praktického využití • tržní rizika value at risk, metodologie RiskMetrics (3) Termínované a opční obchody • charakteristika a popis obchodu typu forward, futures, swapy, opce • praktické aspekty a způsoby využití • strategie hedgingu a jejich aplikace (4) Oceňování termínových kontraktů a opcí • základní parametry a oceňování termínových kontraktů, • základní parametry, typy opcí a předpoklady jejich oceňování, • Black-Scholesův model - popis, formulace, výchozí předpoklady, parametry, možnosti využití • Binomický model - popis, formulace, výchozí předpoklady, parametry, možnosti využití • Put-call parity - princip a možnosti využití (5) Finanční produkty s pevnými výnosy • typy a charakteristika obligací (současná hodnota, durace, konvexita) • výnosové křivky - typy a teorie vysvětlující tvary výnosových křivek • přístupy k tvorbě portfolií obligací, včetně optimalizace • modely kreditního rizika, metodologie CreditMetrics II. FINANCE PODNIKU (Garant okruhu: Prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal) (1) Kapitálové rozpočetnictví • kritéria hodnocení investičních projektů za určitosti • kritéria hodnocení investičních projektů za rizika (metoda jistotních ekvivalentů, upraveného nákladu kapitálu, reálné opce) • porovnání kritérií a podmínky jejich využití • druhy nákladů kapitálu • vztah nákladů kapitálu k zadluženosti (teoretické koncepce) a zdanění • vliv rizika na náklady kapitálu • způsob odhadu a obsah cash-flow investičního projektu (2) Dividendové politiky a teorie • druhy dividendových teorií • přehled dividendových politik • systémy zdanění dividend a zisku (3)Oceňování a akvizice firmy • přístupy a výchozí účel oceňování firmy • metody stanovení hodnoty firmy za určitosti • metody stanovení hodnoty firmy za rizika (metoda jistotních ekvivalentů, upraveného nákladu kapitálu, reálné opce) • teorie vztahu zadluženosti a hodnoty firmy • akvizice - účel, typy, charakteristika, strategie převzetí (4) Finanční plánování firmy • typy a mechanismy tvorby finančních plánů • finanční zdroje a mechanismy jejich získávání • finanční analýza firmy • kritéria hodnocení finančních plánů (5) Podnikové daně (Daně ve finančním rozhodování) • důchodové daně (daň z příjmu) • majetkové daně • daně obratové III. KAPITÁLOVÉ TRHY (Garant okruhu: Prof. Ing. Jiří Polách, CSc.) (1) Podstata finančního systému • Hlavní funkce a celosvětové trendy vývoje finančního systému • Institucionální zabezpečení finančního systému (2) Dokumenty kapitálových trhů • Cenné papíry v ČR - rozdělení, jejich formy, náležitosti • Výpočty výnosů, způsoby stanovení kurzů • Využití cenných papírů: ke generování nových zdrojů, k zajišťovacím operacím, emisní proces a jeho náležitosti (3) Analýzy cenných papírů • Systematické členění analýz • Analýzy akcií – fundamentální (struktura a výčet jednotlivých metod) • Analýzy dluhopisů • Ostatní finanční analýzy (4) Kolektivní investování • Vazba na teorii portfolia • Institucionální zajištění • Jednotlivé typy kolektivních investorů a jejich rizika • Rizika drobných investorů investujících prostřednictvím kolektivních investorů • Struktura fondů a jejich srovnání s alternativním způsobem investování • Legislativa kolektivních investorů (5) Obchodování • Burza • RM Systém • Středisko cenných papírů • Neveřejné trhy • Srovnání světových burz • Elektronické mimoburzovní trhy • Globalizace v obchodování s finančními produkty IV. BANKOVNICTVÍ (Garant okruhu: Prof. Ing. Jiří Polách, CSc.) (1) Bankovní systém • Podstata a fungování banky. Finanční vztahy, struktura aktiv a pasiv. • Struktura a formy uspořádání bankovní soustavy. • Postavení, cíle a funkce centrální banky, bankovní regulace. (2) Bankovní obchody • Úvěrové obchody, rizika, zajištění. Řízení úvěrových obchodů. Posuzování bonity klientů. • Depozitní produkty. Likvidita banky a způsoby jejího řízení. Cash management. • Alternativní formy financování podnikových potřeb (factoring, forfaiting, leasing). Sekuritizace aktiv. • Mezibankovní trh. (3) Řízení aktiv a pasiv • Řízení úvěrového portfolia. Metody identifikace a řízení rizik. • Řízení aktiv a pasív (úroková rizika, likvidita, provozní, kurzová). • Modely řízení aktiv a pasív. • Centrální banka a její nástroje, monitorování a řízení bank. (4) Bankovní management • Podnikatelská strategie banky. • Organizace banky. • Rozvoj pobočkové sítě, alternativní kanály obsluhy (homebanking, phonebanking, Internet). • Prodej produktů a bankovní marketing. • Operativní plánování banky. • Audit bankovních činností. (5) Řízení pojišťovnictví • Organizace a řízení pojišťovnictví. • Typy pojištění. • Pojistně-matematické modely a řízení rizika v pojišťovnictví. V. MEZINÁRODNÍ FINANCE (Garant okruhu: Prof. Dr. Ing. Jan Frait) (1) Mikrostruktura devizového trhu • charakteristika struktury devizového trhu • efektivnost devizového trhu • volatilita devizových kursů • vysokofrekvenční analýza a hypotéza heterogenních trhů (2) Determinace a prognózování devizových kursů • krátkodobé a dlouhodobé determinanty devizových kursů • monetární a portfoliové modely • fundamentální a behaviorální modely reálného devizového kursu • technické vs. fundamentální prognózování devizových kursů (3) Řízení kursového rizika a finanční management nadnárodní korporace • kursové riziko a zajišťování kursového rizika • devizové expozice, jejich měření a řízení • řízení úrokového a kursového rizika v rámci hotovostního managementu • analýza kapitálových rozpočtů nadnárodní korporace • výpočet nákladů kapitálu u zahraničních projektů (4) Mezinárodní investice • výnos a riziko na mezinárodních finančních trzích • mezinárodní portfoliové investice • rozšíření CAPM modelu o zahraniční aktiva • přímé zahraniční investice • mezinárodní fúze a akvizice (5) Mezinárodní finanční trhy • globalizační trendy na mezinárodních finančních trzích • finanční liberalizace a finanční toky v emerging markets • trhy euroměn a euroúvěrů • euroobligace a proces jejich emise • jednotná evropská měna a mezinárodní finanční trhy

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2012/2013 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V010) Finance P Czech Ostrava Compulsory study plan
2012/2013 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V010) Finance K Czech Ostrava Compulsory study plan
2011/2012 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V010) Finance K Czech Ostrava Compulsory study plan
2011/2012 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V010) Finance P Czech Ostrava Compulsory study plan
2010/2011 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V010) Finance K Czech Ostrava Compulsory study plan
2010/2011 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V010) Finance P Czech Ostrava Compulsory study plan
2009/2010 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V010) Finance P Czech Ostrava Compulsory study plan
2009/2010 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V010) Finance K Czech Ostrava Compulsory study plan
2008/2009 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V010) Finance K Czech Ostrava Compulsory study plan
2008/2009 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V010) Finance P Czech Ostrava Compulsory study plan
2007/2008 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V010) Finance K Czech Ostrava Compulsory study plan
2007/2008 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V010) Finance P Czech Ostrava Compulsory study plan
2006/2007 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V010) Finance K Czech Ostrava Compulsory study plan
2006/2007 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V010) Finance K Czech Ostrava Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.