154-0900/03 – Finance (FIN)

Garantující katedraKatedra financíKredity20
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Zdeněk ZmeškalGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CUL33 doc. Ing. Miroslav Čulík, Ph.D.
DLU30 prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
TIC02 prof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.
ZME40 prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zkouška 80+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět Finance je profilovým předmětem při studiu doktorského oboru Finance. Je zaměřen zejména na finanční rozhodování a management na mikroúrovni (podniky, investiční společnost, komerční banky ap.) a zahrnuje základní témata týkající se financí, která jsou pro tento typ studia potřebná a nezbytná. Náplň předmětu je rozdělena na tématické oblasti: I. Finanční rozhodování obecně, II. Finance podniku, III. Kapitálové trhy, IV. Bankovnictví, V. Mezinárodní finance.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Povinná literatura:

Blake, D.: Analýza finančních trhů. Praha: Grada Publishing, 1995. Brealey, R.A., Myers, C.M.: Teorie a praxe firemních financí. Praha: East Publishing, 1999. Cipra, T.: Pojistná matematika v praxi. Praha: Edice HZ, 1994. Cipra, T.: Zajištění a přenos rizik v pojišťovnictví. Praha, GRADA Publishing, 2004. Copeland, T., Kollet, T., Murrin, J.: Stanovení hodnoty firem. Victoria Publishing, 1991. Copeland, T.E, Weston, J.F.: Financial theory and corporate finance. Addison -Wesley, Reading,1988. Dluhošová, D.: Finanční řízení a rozhodování podniku, Ekopress Praha, 2006. Elton, E.J., Gruber, M.J: Modern portfolio theory and investments analysis. Wiley, New York, 1987. Frait, J.: Mezinárodní peněžní teorie. Ostrava: VŠB-TU, 1996. Ingersoll, J. E.: Theory of Financial Decision Making. Totowa, NJ: Rowman&Littlefield, 1987. Jílek, J.: Finanční trhy. Praha: Grada Publishing, 1997. Kubátová, K. a Vítek, L.: Daňová politika. 2. vyd. Praha: CODEX Bohemia, 2003. Levy, H., Sarnat, M.: Capital Investment and Financial Decisions, Prentice Hall International (UK) Ltd., 1990. Musílek, P.: Trhy cenných papírů. Praha: Ekopress, 2002. Sharpe, W.J., Alexander, G.J.: Investice. Praha: Victoria Publishing, 1990. Revenda, Z., Mandel, M.: Peněžní ekonomie a bankovnictví. Praha: Management Press 2000. Revenda, Z.: Bankovní regulace a dohled. Praha: VŠE, 1995. Revenda, Z.: Centrální bankovnictví. Praha: Management Press, 2001. Rose, P.S.: Peněžní a kapitálové trhy. Praha: Victoria Publishing, 1994. Zmeškal, Z. Financial Models. Ostrava: VŠB-TUO, 2004. Zmeškal, Z., Čulík, M., Tichý, T.: Finanční rozhodování za rizika. Ostrava: VŠB-TUO, 2005. Zmeškal, Z. a kol.: Finanční modely, EKOPRESS, 2004.

Doporučená literatura:

TICHÝ, T. (2010). Simulace Monte Carlo ve financích. SAEI, vol. 6, Ostrava: VSB-TU Ostrava. Dluhošová, D. a kol.: Nové přístupy a finanční nástroje ve finančním rozhodování, VŠB – TUO, 2004.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Písemně zpracovat jedno z úžeji vymezených témat včetně aplikace (po konzultaci s garantem), rozsah cca 30 stran. Smyslem je prokázat schopnost přesného vyjadřování, metodického a logického postupu, aplikaci exaktních přístupů a metod, práce s cizojazyčnou literaturou a znalost dílčí finanční problematiky. Obsah a struktura písemné práce se řídí pokyny garanta předmětu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

I. FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ OBECNĚ (Garant okruhu: Prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal) (1) Kritéria finančního rozhodování • typy kritérií rozhodování • předpoklady aplikace střední očekávané funkce užitku • předpoklady Markowitzova MV (mean variance) modelu, formalizace • typy užitkových funkcí a typy investorů, význam averze k riziku (2) Modely CAPM a APT • výchozí předpoklady • charakteristika a formalizace křivky CML • charakteristika a formalizace křivky SML • vztah CML a SML • charakteristika modelu APT • možnosti praktického využití • tržní rizika value at risk, metodologie RiskMetrics (3) Termínované a opční obchody • charakteristika a popis obchodu typu forward, futures, swapy, opce • praktické aspekty a způsoby využití • strategie hedgingu a jejich aplikace (4) Oceňování termínových kontraktů a opcí • základní parametry a oceňování termínových kontraktů, • základní parametry, typy opcí a předpoklady jejich oceňování, • Black-Scholesův model - popis, formulace, výchozí předpoklady, parametry, možnosti využití • Binomický model - popis, formulace, výchozí předpoklady, parametry, možnosti využití • Put-call parity - princip a možnosti využití (5) Finanční produkty s pevnými výnosy • typy a charakteristika obligací (současná hodnota, durace, konvexita) • výnosové křivky - typy a teorie vysvětlující tvary výnosových křivek • přístupy k tvorbě portfolií obligací, včetně optimalizace • modely kreditního rizika, metodologie CreditMetrics II. FINANCE PODNIKU (Garant okruhu: Prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal) (1) Kapitálové rozpočetnictví • kritéria hodnocení investičních projektů za určitosti • kritéria hodnocení investičních projektů za rizika (metoda jistotních ekvivalentů, upraveného nákladu kapitálu, reálné opce) • porovnání kritérií a podmínky jejich využití • druhy nákladů kapitálu • vztah nákladů kapitálu k zadluženosti (teoretické koncepce) a zdanění • vliv rizika na náklady kapitálu • způsob odhadu a obsah cash-flow investičního projektu (2) Dividendové politiky a teorie • druhy dividendových teorií • přehled dividendových politik • systémy zdanění dividend a zisku (3)Oceňování a akvizice firmy • přístupy a výchozí účel oceňování firmy • metody stanovení hodnoty firmy za určitosti • metody stanovení hodnoty firmy za rizika (metoda jistotních ekvivalentů, upraveného nákladu kapitálu, reálné opce) • teorie vztahu zadluženosti a hodnoty firmy • akvizice - účel, typy, charakteristika, strategie převzetí (4) Finanční plánování firmy • typy a mechanismy tvorby finančních plánů • finanční zdroje a mechanismy jejich získávání • finanční analýza firmy • kritéria hodnocení finančních plánů (5) Podnikové daně (Daně ve finančním rozhodování) • důchodové daně (daň z příjmu) • majetkové daně • daně obratové III. KAPITÁLOVÉ TRHY (Garant okruhu: Prof. Ing. Jiří Polách, CSc.) (1) Podstata finančního systému • Hlavní funkce a celosvětové trendy vývoje finančního systému • Institucionální zabezpečení finančního systému (2) Dokumenty kapitálových trhů • Cenné papíry v ČR - rozdělení, jejich formy, náležitosti • Výpočty výnosů, způsoby stanovení kurzů • Využití cenných papírů: ke generování nových zdrojů, k zajišťovacím operacím, emisní proces a jeho náležitosti (3) Analýzy cenných papírů • Systematické členění analýz • Analýzy akcií – fundamentální (struktura a výčet jednotlivých metod) • Analýzy dluhopisů • Ostatní finanční analýzy (4) Kolektivní investování • Vazba na teorii portfolia • Institucionální zajištění • Jednotlivé typy kolektivních investorů a jejich rizika • Rizika drobných investorů investujících prostřednictvím kolektivních investorů • Struktura fondů a jejich srovnání s alternativním způsobem investování • Legislativa kolektivních investorů (5) Obchodování • Burza • RM Systém • Středisko cenných papírů • Neveřejné trhy • Srovnání světových burz • Elektronické mimoburzovní trhy • Globalizace v obchodování s finančními produkty IV. BANKOVNICTVÍ (Garant okruhu: Prof. Ing. Jiří Polách, CSc.) (1) Bankovní systém • Podstata a fungování banky. Finanční vztahy, struktura aktiv a pasiv. • Struktura a formy uspořádání bankovní soustavy. • Postavení, cíle a funkce centrální banky, bankovní regulace. (2) Bankovní obchody • Úvěrové obchody, rizika, zajištění. Řízení úvěrových obchodů. Posuzování bonity klientů. • Depozitní produkty. Likvidita banky a způsoby jejího řízení. Cash management. • Alternativní formy financování podnikových potřeb (factoring, forfaiting, leasing). Sekuritizace aktiv. • Mezibankovní trh. (3) Řízení aktiv a pasiv • Řízení úvěrového portfolia. Metody identifikace a řízení rizik. • Řízení aktiv a pasív (úroková rizika, likvidita, provozní, kurzová). • Modely řízení aktiv a pasív. • Centrální banka a její nástroje, monitorování a řízení bank. (4) Bankovní management • Podnikatelská strategie banky. • Organizace banky. • Rozvoj pobočkové sítě, alternativní kanály obsluhy (homebanking, phonebanking, Internet). • Prodej produktů a bankovní marketing. • Operativní plánování banky. • Audit bankovních činností. (5) Řízení pojišťovnictví • Organizace a řízení pojišťovnictví. • Typy pojištění. • Pojistně-matematické modely a řízení rizika v pojišťovnictví. V. MEZINÁRODNÍ FINANCE (Garant okruhu: Prof. Dr. Ing. Jan Frait) (1) Mikrostruktura devizového trhu • charakteristika struktury devizového trhu • efektivnost devizového trhu • volatilita devizových kursů • vysokofrekvenční analýza a hypotéza heterogenních trhů (2) Determinace a prognózování devizových kursů • krátkodobé a dlouhodobé determinanty devizových kursů • monetární a portfoliové modely • fundamentální a behaviorální modely reálného devizového kursu • technické vs. fundamentální prognózování devizových kursů (3) Řízení kursového rizika a finanční management nadnárodní korporace • kursové riziko a zajišťování kursového rizika • devizové expozice, jejich měření a řízení • řízení úrokového a kursového rizika v rámci hotovostního managementu • analýza kapitálových rozpočtů nadnárodní korporace • výpočet nákladů kapitálu u zahraničních projektů (4) Mezinárodní investice • výnos a riziko na mezinárodních finančních trzích • mezinárodní portfoliové investice • rozšíření CAPM modelu o zahraniční aktiva • přímé zahraniční investice • mezinárodní fúze a akvizice (5) Mezinárodní finanční trhy • globalizační trendy na mezinárodních finančních trzích • finanční liberalizace a finanční toky v emerging markets • trhy euroměn a euroúvěrů • euroobligace a proces jejich emise • jednotná evropská měna a mezinárodní finanční trhy

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinný stu. plán
2018/2019 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinný stu. plán
2017/2018 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinný stu. plán
2016/2017 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinný stu. plán
2015/2016 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinný stu. plán
2014/2015 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.