154-9500/01 – Finance (FINa)

Garantující katedraKatedra financíKredity20
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Zdeněk ZmeškalGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ZME40 prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 80+0
kombinovaná Zkouška 80+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět Finance je profilovým předmětem při studiu doktorského oboru Finance. Je zaměřen zejména na finanční rozhodování a management na mikroúrovni (podniky, investiční společnost, komerční banky apod.) a zahrnuje základní témata týkající se financí, která jsou pro tento typ studia potřebná a nezbytná. Náplň předmětu je rozdělena na tématické oblasti: I. Finanční rozhodování obecně, II. Finance podniku, III. Kapitálové trhy, IV. Bankovnictví, V. Mezinárodní finance.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Povinná literatura:

Blake, D.: Analýza finančních trhů. Praha: Grada Publishing, 1995. Brealey, R.A., Myers, C.M.: Teorie a praxe firemních financí. Praha: East Publishing, 1999. Cipra, T.: Pojistná matematika v praxi. Praha: Edice HZ, 1994. Cipra, T.: Zajištění a přenos rizik v pojišťovnictví. Praha, GRADA Publishing, 2004. Copeland, T., Kollet, T., Murrin, J.: Stanovení hodnoty firem. Victoria Publishing, 1991. Copeland, T.E, Weston, J.F.: Financial theory and corporate finance. Addison -Wesley, Reading,1988. Dluhošová, D.: Finanční řízení a rozhodování podniku, Ekopress Praha, 2006. Elton, E.J., Gruber, M.J: Modern portfolio theory and investments analysis. Wiley, New York, 1987. Frait, J.: Mezinárodní peněžní teorie. Ostrava: VŠB-TU, 1996. Ingersoll, J. E.: Theory of Financial Decision Making. Totowa, NJ: Rowman&Littlefield, 1987. Jílek, J.: Finanční trhy. Praha: Grada Publishing, 1997. Kubátová, K. a Vítek, L.: Daňová politika. 2. vyd. Praha: CODEX Bohemia, 2003. Levy, H., Sarnat, M.: Capital Investment and Financial Decisions, Prentice Hall International (UK) Ltd., 1990. Musílek, P.: Trhy cenných papírů. Praha: Ekopress, 2002. Sharpe, W.J., Alexander, G.J.: Investice. Praha: Victoria Publishing, 1990. Revenda, Z., Mandel, M.: Peněžní ekonomie a bankovnictví. Praha: Management Press 2000. Revenda, Z.: Bankovní regulace a dohled. Praha: VŠE, 1995. Revenda, Z.: Centrální bankovnictví. Praha: Management Press, 2001. Rose, P.S.: Peněžní a kapitálové trhy. Praha: Victoria Publishing, 1994. Zmeškal, Z. Financial Models. Ostrava: VŠB-TUO, 2004. Zmeškal, Z., Čulík, M., Tichý, T.: Finanční rozhodování za rizika. Ostrava: VŠB-TUO, 2005. Zmeškal, Z. a kol.: Finanční modely, EKOPRESS, 2004.

Doporučená literatura:

TICHÝ, T. (2010). Simulace Monte Carlo ve financích. SAEI, vol. 6, Ostrava: VSB-TU Ostrava. Dluhošová, D. a kol.: Nové přístupy a finanční nástroje ve finančním rozhodování, VŠB – TUO, 2004.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška spočívá v diskusi nad jedním z témat z každé oblasti, při které doktorand prokáže znalost problematiky a schopnosti analytického myšlení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Písemně zpracovat jedno z úžeji vymezených témat včetně aplikace (po konzultaci s garantem), rozsah cca 30 stran. Smyslem je prokázat schopnost přesného vyjadřování, metodického a logického postupu, aplikaci exaktních přístupů a metod, práce s cizojazyčnou literaturou a znalost dílčí finanční problematiky. Obsah a struktura písemné práce se řídí pokyny garanta předmětu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

I. FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ OBECNĚ (Garant okruhu: Prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal) (1) Kritéria finančního rozhodování • typy kritérií rozhodování • předpoklady aplikace střední očekávané funkce užitku • předpoklady Markowitzova MV (mean variance) modelu, formalizace • typy užitkových funkcí a typy investorů, význam averze k riziku (2) Modely CAPM a APT • výchozí předpoklady • charakteristika a formalizace křivky CML • charakteristika a formalizace křivky SML • vztah CML a SML • charakteristika modelu APT • možnosti praktického využití • tržní rizika value at risk, metodologie RiskMetrics (3) Termínované a opční obchody • charakteristika a popis obchodu typu forward, futures, swapy, opce • praktické aspekty a způsoby využití • strategie hedgingu a jejich aplikace (4) Oceňování termínových kontraktů a opcí • základní parametry a oceňování termínových kontraktů, • základní parametry, typy opcí a předpoklady jejich oceňování, • Black-Scholesův model - popis, formulace, výchozí předpoklady, parametry, možnosti využití • Binomický model - popis, formulace, výchozí předpoklady, parametry, možnosti využití • Put-call parity - princip a možnosti využití (5) Finanční produkty s pevnými výnosy • typy a charakteristika obligací (současná hodnota, durace, konvexita) • výnosové křivky - typy a teorie vysvětlující tvary výnosových křivek • přístupy k tvorbě portfolií obligací, včetně optimalizace • modely kreditního rizika, metodologie CreditMetrics II. FINANCE PODNIKU (Garant okruhu: Prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal) (1) Kapitálové rozpočetnictví • kritéria hodnocení investičních projektů za určitosti • kritéria hodnocení investičních projektů za rizika (metoda jistotních ekvivalentů, upraveného nákladu kapitálu, reálné opce) • porovnání kritérií a podmínky jejich využití • druhy nákladů kapitálu • vztah nákladů kapitálu k zadluženosti (teoretické koncepce) a zdanění • vliv rizika na náklady kapitálu • způsob odhadu a obsah cash-flow investičního projektu (2) Dividendové politiky a teorie • druhy dividendových teorií • přehled dividendových politik • systémy zdanění dividend a zisku (3)Oceňování a akvizice firmy • přístupy a výchozí účel oceňování firmy • metody stanovení hodnoty firmy za určitosti • metody stanovení hodnoty firmy za rizika (metoda jistotních ekvivalentů, upraveného nákladu kapitálu, reálné opce) • teorie vztahu zadluženosti a hodnoty firmy • akvizice - účel, typy, charakteristika, strategie převzetí (4) Finanční plánování firmy • typy a mechanismy tvorby finančních plánů • finanční zdroje a mechanismy jejich získávání • finanční analýza firmy • kritéria hodnocení finančních plánů (5) Podnikové daně (Daně ve finančním rozhodování) • důchodové daně (daň z příjmu) • majetkové daně • daně obratové III. KAPITÁLOVÉ TRHY (Garant okruhu: Prof. Ing. Jiří Polách, CSc.) (1) Podstata finančního systému • Hlavní funkce a celosvětové trendy vývoje finančního systému • Institucionální zabezpečení finančního systému (2) Dokumenty kapitálových trhů • Cenné papíry v ČR - rozdělení, jejich formy, náležitosti • Výpočty výnosů, způsoby stanovení kurzů • Využití cenných papírů: ke generování nových zdrojů, k zajišťovacím operacím, emisní proces a jeho náležitosti (3) Analýzy cenných papírů • Systematické členění analýz • Analýzy akcií – fundamentální (struktura a výčet jednotlivých metod) • Analýzy dluhopisů • Ostatní finanční analýzy (4) Kolektivní investování • Vazba na teorii portfolia • Institucionální zajištění • Jednotlivé typy kolektivních investorů a jejich rizika • Rizika drobných investorů investujících prostřednictvím kolektivních investorů • Struktura fondů a jejich srovnání s alternativním způsobem investování • Legislativa kolektivních investorů (5) Obchodování • Burza • RM Systém • Středisko cenných papírů • Neveřejné trhy • Srovnání světových burz • Elektronické mimoburzovní trhy • Globalizace v obchodování s finančními produkty IV. BANKOVNICTVÍ (Garant okruhu: Prof. Ing. Jiří Polách, CSc.) (1) Bankovní systém • Podstata a fungování banky. Finanční vztahy, struktura aktiv a pasiv. • Struktura a formy uspořádání bankovní soustavy. • Postavení, cíle a funkce centrální banky, bankovní regulace. (2) Bankovní obchody • Úvěrové obchody, rizika, zajištění. Řízení úvěrových obchodů. Posuzování bonity klientů. • Depozitní produkty. Likvidita banky a způsoby jejího řízení. Cash management. • Alternativní formy financování podnikových potřeb (factoring, forfaiting, leasing). Sekuritizace aktiv. • Mezibankovní trh. (3) Řízení aktiv a pasiv • Řízení úvěrového portfolia. Metody identifikace a řízení rizik. • Řízení aktiv a pasív (úroková rizika, likvidita, provozní, kurzová). • Modely řízení aktiv a pasív. • Centrální banka a její nástroje, monitorování a řízení bank. (4) Bankovní management • Podnikatelská strategie banky. • Organizace banky. • Rozvoj pobočkové sítě, alternativní kanály obsluhy (homebanking, phonebanking, Internet). • Prodej produktů a bankovní marketing. • Operativní plánování banky. • Audit bankovních činností. (5) Řízení pojišťovnictví • Organizace a řízení pojišťovnictví. • Typy pojištění. • Pojistně-matematické modely a řízení rizika v pojišťovnictví. V. MEZINÁRODNÍ FINANCE (Garant okruhu: Prof. Dr. Ing. Jan Frait) (1) Mikrostruktura devizového trhu • charakteristika struktury devizového trhu • efektivnost devizového trhu • volatilita devizových kursů • vysokofrekvenční analýza a hypotéza heterogenních trhů (2) Determinace a prognózování devizových kursů • krátkodobé a dlouhodobé determinanty devizových kursů • monetární a portfoliové modely • fundamentální a behaviorální modely reálného devizového kursu • technické vs. fundamentální prognózování devizových kursů (3) Řízení kursového rizika a finanční management nadnárodní korporace • kursové riziko a zajišťování kursového rizika • devizové expozice, jejich měření a řízení • řízení úrokového a kursového rizika v rámci hotovostního managementu • analýza kapitálových rozpočtů nadnárodní korporace • výpočet nákladů kapitálu u zahraničních projektů (4) Mezinárodní investice • výnos a riziko na mezinárodních finančních trzích • mezinárodní portfoliové investice • rozšíření CAPM modelu o zahraniční aktiva • přímé zahraniční investice • mezinárodní fúze a akvizice (5) Mezinárodní finanční trhy • globalizační trendy na mezinárodních finančních trzích • finanční liberalizace a finanční toky v emerging markets • trhy euroměn a euroúvěrů • euroobligace a proces jejich emise • jednotná evropská měna a mezinárodní finanční trhy

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2018/2019 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2018/2019 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2017/2018 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2017/2018 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2016/2017 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2016/2017 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2015/2016 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2015/2016 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2014/2015 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinný stu. plán
2014/2015 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinný stu. plán
2014/2015 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2013/2014 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.