155-0024/01 – Information Systems (IS)

Gurantor departmentDepartment of Applied InformaticsCredits3
Subject guarantorIng. Alena Juráková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Alena Juráková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2000/2001
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FIA40 doc. Ing. Josef Fiala, CSc.
JUR05 Ing. Alena Juráková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Graduate will be know classify modern trends of information technology development And information system design, describe And categorise individual component parts of information system And separate accessions to information systems analysis And design, define benefit indicators of information system. Retrieved piece of knowledge of modern accessions to information system analysis And design will be able to apply in company information system design (rationalization).

Teaching methods

Summary

The course clarifies the modern concepts of business information system, its strategic significance for the development of a firm. It develops an awareness of the basic terms of information technology and information management and provides students with the description of information systems planning methods used in prestigious world companies.

Compulsory literature:

Robson, W.: Strategic Management and Information Systems. 2nd edit., Pitman Publ. 1997 Hicks, J. O.: Management Information Systems. 3rd edit., St.Paul, West Publ. Company 1993

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Informační potřeba řídicího pracovníka 2. Strategický význam informačního systému a informací pro řízení 3. Definice informačního systému, komponenty informačního systému, vývoj informačních systémů 4. Strategická mřížka 5. Specifika projektování informačních systémů 6. Principy projektování informačních systémů, vývoj přístupů k tvorbě informačních systémů 7. Hodnocení nákladovosti a přínosů informačního systému 8. Systémová integrace, outsourcing informačního systému 9. Problematika komunikace projektanta s uživatelem informačního systému 10. Obecné postupy modelování informačního systému firmy a CASE nástroje * 11. Tvorba a využití projektu automatizace IS. * Obecný postup tvorby a využití projektu automatizace IS. * jednotlivé fáze tvorby a využití uživatelské aplikace. 12. Formulace zadání pro zpracování uživatelské aplikace. * Informační potřeba uživatele. * Zásady pro formulování zadání. * Posouzení zadání z hlediska optimality poskytovaných informací. * Posouzení dostatečnosti technických, lidských a finančních zdrojů pro řešení. 13. Definování informačních požadavků, informačních funkcí a výstupů. * Informační požadavky a výstupy stabilní a nahodilé. * Počet a postavení uživatelů výstupních informací. * Doba odezvy. * Periodicita výstupních informací. 14. Posouzení, zda již existuje využitelný projekt. 15. Informační vazby, které je nutno v projektu respektovat. * Vnitřní vazby. * Vnější vazby. * význam pro správnou funkci uživatelské aplikace. 16. Datová základna aplikace. * Vytvoření a údržba datové základny. * Zdroje dat - jejich prostorová rozptýlenost. * Používání klíčů a číselníků - zásady pro jejich tvorbu. * Kontroly dat. * Ochrana dat. 17. Definování prostředí pro provozování aplikace. * Technické prostředí. * Programové prostředí. * Komunikace v aplikaci. 18. Dokumentace aplikace. * Programátorská, provozní a uživatelská dokumentace. * Požadavky kladené na uživatelskou dokumentaci. 19. Provozování a další vývoj aplikace. * Zkušební a rutinní provoz. * Zásady pro provozování aplikace. * Příčiny vedoucí ke změně provozované aplikace. * Možné přístupy k realizaci změn v aplikace. 20. Případová studie. * Rozpracování odpřednášené problematiky v případové studii. Diskuse.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0
                Project Project 45  0
        Examination Examination 55 (55) 0
                Written examination Written examination 55  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner