155-0057/01 – Strategic Information Systems (Stris)

Gurantor departmentDepartment of Applied InformaticsCredits7
Subject guarantorprof. Ing. Jindřich Kaluža, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jindřich Kaluža, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2000/2001
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KAL70 doc. Ing. Ludmila Kalužová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Date, C.J.: An Introduction to Database Systems, 6th ed., Addison-Wesley Publishing Comp.,1998, ISBN Earl, M.J.: Management Strategies for Information Technology, Prentice Hall Int., 1989, ISBN 0-13-551664-1

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do předmětu. * Návaznosti, požadavky ke zkoušce a zápočtu, doporučená literatura. 2. Vývoj informačních systémů. * Anthonyho paradigma, MIS a ostatní typy informačních systémů, definiční vymezení informačního systému, informační technologie a informačního managementu. 3. Informační technologie. * Současnost jako éra informačních technologií, charakteristika, Mc Kenneyova a Mc Farlanova strategická mřížka, aplikace. 4. Sémantické datové modelování. * Architektura IT, datový model IS, tři úrovně modelování. * Sémantické modelování, konstruktory, formy analýzy datových požadavků a jejich strukturování. 5. Sémantické datové modelování. * Formy rozboru písemných materiálů, analýza struktury formulářů, metodika sémantického modelování. 6. Konceptuální datové modelování. * Grafická reprezentace, konstruktory, generalizace a specializace. 7. Konceptuální datové modelování. * Dvě strategie tvorby modelu, metodika konceptuálního modelování, praktické dílčí příklady. 8. Logické datové modelování. * Základní typy logického modelování, hierarchický a síťový model, základní konstruktory, příklady. 9. Relační datové modelování. * Základní konstruktory, definice, modelování entit a vztahů. 10. Normalizace relací. * Funkční závislosti atributů, determinanty. * První a druhá normální forma. * Tranzitivní závislosti, třetí normální forma. 11. Boyce-Coddova normální forma, čtvrtá NF. * Kandidátní klíče a definice, normalizační postup. * Vícehodnotová závislost atributů, čtvrtá NF, normalizace, příklady. 12. Relační modelování - metodika. * Pátá NF a závislost spojení, doménově klíčová NF. * Metodický postup modelování, předběžné relace, příklady a zadání projektu. 13. Relační kalkul a algebra. * Vymezení, základní operace, příklady výběrů z databáze 14. Objektové datové modelování. - Principy, základní konstruktory, metodické přístupy k datovému modelování, příklady. 15. Informační technologie. - Přehled existujících IT na trhu, multimédia, elektronický obchod, distanční vzdělávání, internet, S-křivka rozvoje. 16. Informační management - Složky informačního managementu, definice, základní funkce, základní koncepty získání strategické výhody pomocí IT. 17. Potenciální koncepty získání strategické výhody. - Koncepty systémové analýzy, aplikačních oblastí, použitelnosti IT a koncept podnikatelské strategie (Porter), Wisemanův generátor strategické volby. 18. Poziční koncepty a plánování IS. - Strategická mřížka, sektorové rozdíly, tři úrovně strategie, proces formování strategie, cíle a omezení, typy úloh. 19. Metodika plánování IS. - základní etapy jejich obsah, vymezení podrobné struktury procesu a specifikace jednotlivých kroků. 20. Metodika plánování IS. - specifikace dalších z celkem dvaceti kroků postupu plánování. 21. Výběr portfolia a strategie realizace. - matice výběru aplikací a její interpretace, pět možných strategií realizace informačního systému. 1) Metodika projektování datových struktur v relačním databázovém prostředí. 2) Objektově orientovaný proces. 3) Zpracování samostatných projektů s datovými modely.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0
                Project Project 45  0
        Examination Examination 55 (55) 0
                Oral Oral examination 55  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner