155-0388/01 – Information and Knowledge Management (IZM)

Gurantor departmentDepartment of Computer ScienceCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Jan Vymětal, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Jan Vymětal, CSc.
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
VYM0001 doc. Ing. Jan Vymětal, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- charakterizovat praktické využití informací v prostředí organizace, informační management - pochopit činnost a funkci informačního střediska, perspektivu a rozvoj střediska, jeho personální obsazení - definovat marketing v činnosti střediska, problematiku ochrany dat a informací, znalostní management, učící se organizaci

Teaching methods

Summary

Předmět je zaměřen na praktické využití informací v prostředí organizace, informační management, činnost a funkci informačního střediska, perspektivu a rozvoj střediska, jeho personální obsazení,marketing v činnosti střediska,ochranu dat a informací, znalostní management, učící se organizaci a požadavky praxe na současný vzdělávací proces a jeho absolventy.

Compulsory literature:

Povinná literatura: 1. VYMĚTAL, J., DIAČIKOVÁ, A., VÁCHOVÁ, M. Informační a znalostní management v praxi. LexisNexis CZ, 2005, 400 s. ISBN 80-86920-01-1. 2. VYMĚTAL,J.,VÁCHOVÁ,M. Úvod do studia odborné literatury. Praha: ORAC,2001,287s. ISBN 80-86199-19-3. Doporučená literatura: 1. TRUNEČEK, J. Znalostní podnik ve znalostní společnosti. Praha : Profesional Publishing, 2003, 312s. ISBN 80-86419-35-5. 2. PALMER,S.,WEAVER,M.Úloha informací v manažerském rozhodování. Praha: Grada Publishing,2000,162 s.ISBN 80-7169-940-3. 3. VODÁČEK,L., ROSICKÝ,A.Informační management.Pojetí,poslání,aplikace. Praha: Management Press,1997,146 s.ISBN 80-85943-35-2.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Informace v podnikatelské sféře 2. Informační strategie organizace, informační management 3. Řízení informačních zdrojů, řízení informací, řízení znalostí 4. Informační středisko – činnost, poskytované služby 5. Rozvoj informačního střediska 6. Marketing v činnosti informačního střediska 7. Ochrana dat a informací, Competitive Intelligence, zpravodajský proces, špionáž 8. Řízení znalostí v organizaci 9. Učící se organizace 10. Charakteristika současných a perspektivních fází vývoje informační společnosti z hlediska praxe. 11. Vzdělávací proces

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2007/2008 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination 100  51
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner