155-9991/01 – Modeling of paralel systems by Petri nets (MPSPS)

Gurantor departmentDepartment of Applied InformaticsCredits10
Subject guarantorprof. Ing. Dušan Marček, CSc.Subject version guarantordoc. RNDr. Ivo Martiník, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory type B
YearSemesterwinter + summer
Study languageEnglish
Year of introduction2020/2021Year of cancellation2021/2022
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAR63 doc. RNDr. Ivo Martiník, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 28+0
Part-time Examination 28+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Placeholder placeholder

Teaching methods

Individual consultations
Project work

Summary

Cílem předmětu je prohloubit teoretické a praktické znalosti v oblasti modelování a verifikace paralelních i neparalelních systémů prostřednictvím matematického aparátu Petriho sítí. V rámci předmětu jsou studovány různé typy nízkoúrovňových i vysokoúrovňových Petriho sítí, jejich základní statické i dynamické vlastnosti a způsoby jejich ověření. Pozornost je rovněž věnována problematice syntézy Petriho sítí s cílem zachování jejich vlastností. Pro potřeby modelování ekonomických paralelních systémů je zavedena speciální třída tzv. procesních Petriho sítí a studovány její vlastnosti v souvislosti s problematikou tzv. dobře-strukturovaných systémů a jejich aplikací v oblasti informatiky i ekonomie.

Compulsory literature:

REISIG, W. Understanding Petri Nets. Modeling Techniques, Analysis Methods, Case Studies. 2nd Edition. Berlin: Springer Verlag. 2013. 230 pp. ISBN 978-3-642-33277-7. REISIG, W. and G. ROZENBERG, G. Lectures on Petri Nets I: Basic Models. 1st Edition. Berlin: Springer-Verlag. 1998. 477 pp. ISBN 978-3540653066. DIAZ, M. Petri Nets: Fundamental Models, Verification and Applications. 1st Edition. London: John Willey. 2009. 656 pp. ISBN 978-1848210790.

Recommended literature:

DAVID, R. and H. ALLA. Discrete, Continuous and Hybrid Petri Nets. 2nd Edition. Berlin: Springer-Verlag. 2010. 550 pp. ISBN 978-3642106682. HUANG, H., JIAO, L., CHEUNG, T. and W. M. MAK. Property-Preserving Petri Net Process Algebra In Software Engineering. 1st Edition. Singapore: World Scientific Publishing. 2012. 318 pp. ISBN 978-981-4324-28-1. REISIG, W. Elements of Distributed Algorithms. 1st Edition. Berlin: Springer-Verlag. 1998. 302 pp. ISBN 978-3540627524.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

- vypracování projektu - ústní zkouška

E-learning

Other requirements

Placeholder placeholder

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Definice a základní vlastnosti nízkoúrovňových Petriho sítí a jejich základní třídy: C/E Petriho sítě, P/T Petrihosítě, Petriho sítě s inhibitory 2. Základní statické a dynamické vlastnosti Petriho sítí: značení Petriho sítě, živost, omezenost, reverzibilita, konzervativnost, dosažitelnost značení, zámky a pasti, apod. 3. P- a T-invarianty Petriho sítí a jejich stanovení. 4. Syntéza nízkoúrovňových Petriho sítí a základy teorie regionů. 5. Procesní Petriho sítě a jejich základní vlastnosti, modelování a verifikace ekonomických systémů s jejich využitím. 6. Dobře-strukturované systémy, jejich vlastnosti a modelování těchto systémů s využitím procesních Petriho sítí. 7. Procesní algebry nad třídou procesních Petriho sítí, Property-preserving Petri Net Process Algebras a jejich aplikace při modelování ekonomických systémů. 8. Časové a časované Petriho sítě, modelování ekonomických systémů s diskrétním časem. 9. Definice a vlastnosti základních tříd vysokoúrovňových Petriho sítí, barevné Petriho sítě. 10. Vysokoúrovňové Procesní Petriho sítě a jejich využití při modelování ekonomických systémů.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2020/2021 Winter semester, validity until: 2021/2022 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2021/2022 (P0311D050020) Systems Engineering and Informatics P English Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (P0311D050020) Systems Engineering and Informatics K English Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (P0311D050020) Systems Engineering and Informatics K English Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (P0311D050020) Systems Engineering and Informatics P English Ostrava Choice-compulsory type B study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.