156-0001/01 – Economic Policy II. (HP II)

Gurantor departmentDepartment of Applied EconomicsCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Christiana Kliková, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Christiana Kliková, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FIL03 Ing. Lenka Johnson Filipová, Ph.D.
KLI30 prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0
Part-time Credit and Examination 24+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The subject is focused on the stabilization policy and microeconomic policies: economic competition policy, structural policy, social policy, income distribution policy, employment policy, regional policy and environmental policy.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Stabilizační politika. Hospodářský cyklus a teorie, objasňující jeho vznik, vymezení a cíle stabilizační politiky, teoretické koncepce stabilizační politiky. Nástroje stabilizační politiky a jejich úskalí. 2.Fiskální politika jako nástroj stabilizační politiky. Funkce fiskální politiky. Efektivnost zdanění. Rovnováha rozpočtu, rozpočtový deficit a jeho financování při neúplném a úplném využití výrobních faktorů. 3.Fiskální nerovnováha. Typologie rozpočtových deficitů, možnosti vzniku a krytí rozpočtových deficitů, neoklasický přístup k rozpočtovému deficitu, fiskální monetarismus,Barro- Ricardo hypotéza. 4. Monetární politika jako nástroj stabilizační politiky. Expanzivní monetární politika při recesní a inflační mezeře. Nezávislost centrální banky. Akomodativní a neakomodativní politika. 5. Keynesiánské a monetaristické pojetí stabilizační politiky. Peněžní a fiskální politika v monetaristickém a keynesiánském modelu. Zpoždění v rozpočtové a peněžní politice. Souběžné působení fiskální a monetární politiky. Teorie racionálních očekávání a stabilizační politika. 6. Vnější hospodářská politika a stabilizace ekonomiky. Soulad a konflikt vnější a vnitřní rovnováhy, politika měnící a politika přesunující výdaje. Fiskální a monetární politika v systému pevných a pružných měnových kurzů. 7. Prorůstová politika – teorie růstu. Dlouhodobý ekonomický růst, teorie růstu, determinanty dlouhodobého ekonomického růstu a konkurenceschopnost ekonomiky. 8. Prorůstová politika. Vymezení a cíle prorůstové politiky, nástroje prorůstové politiky, politika vědy a výzkumu, prorůstová politika ČR. 9. Strukturální politika. Proces strukturálních změn a hlavní faktory těchto změn. Strukturální krize. Strategické, přizpůsobovací a horizontální politiky. Stimulační a regulační opatření. Strukturální odchylka a strukturální změna. Přístupy státu ke strukturální politice a odpovídající typy (formy) strukturální politiky. Problémy strukturální politiky. Strukturální politika ČR. 10. Politika ochrany hospodářské soutěže. Formy omezení konkurence, měření koncentrace a měření struktury. Nástroje politiky ochrany hospodářské soutěže, úzký a širší přístup politiky ochrany hospodářské soutěže. Pojetí konkurence. Dvě koncepce politiky ochrany hospodářské soutěže. Praktická politika ochrany hospodářské soutěže. Antimonopolní politika ČR. 11. Sociální politika, její pojetí a funkce ve společnosti. Vztah hospodářské a sociální politiky. Ekonomické aspekty sociální politiky. Základní principy sociální politiky. Nástroje, strategie a efektivnost sociální politiky. Základní sociální doktríny. Problém nositelů a příjemců sociální politiky. Sociální politika ČR. 12. Politika rozdělování. Východiska politiky rozdělování, měření nerovností ve společnosti. Měření chudoby. Nástroje politiky rozdělování, opatření hospodářské politiky s dopadem na rozdělení příjmů. Pojetí politiky rozdělování. Politika rozdělování ČR. 13. Politika zaměstnanosti, její cíle a nástroje. Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti. Politika zaměstnanosti ČR. 14. Regionální politika, její charakteristika. Teoretická východiska vzniku regionální politiky, její pojetí a nástroje. Vývojové etapy regionální politiky. Regionální politika ČR. Politika ochrany životního prostředí. Ekonomická teorie a pojetí životního prostředí. Trvale udržitelný rozvoj, Agenda 21. Nástroje environmentální politiky. Environmentální šetrnost. Ekologická politika v ČR.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2007/2008 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner