156-0008/01 – Politika zaměstnanosti (PZ)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity4
Garant předmětudoc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D., MBAGarant verze předmětudoc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D., MBA
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
S1I44 doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D., MBA
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1
kombinovaná Zápočet 0+20

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vysvětlit teoretická východiska politiky zaměstnanosti Vyhodnotit dopady politiky zaměstnanosti Popsat aktivní a pasivní politiku zaměstnanosti v EU Popsat politiku zaměstnanosti v České republice Analyzovat programy aktivní politiky zaměstnanosti v České republice Ukázat vliv ESF na český trh práce

Vyučovací metody

Anotace

Předmět Politika zaměstnanosti jako volitelný předmět oboru prohlubuje znalosti studenta o přímých i nepřímých nástrojích, kterými je z makroekonomického a z mikroekonomického hlediska ovlivňován trh práce. Obsahově postihuje hlavní nástroje pasivní a aktivní politiky zaměstnanosti, které jsou používány ve vyspělých zemích. V části zaměřené na problematiku politiky zaměstnanosti v ČR předmět dává ucelený přehled o realizaci politiky zaměstnanosti v ČR a jejích regionech.

Povinná literatura:

1. Becker, G.S.: Lidský kapitál a ekonomický růst. In Gary Becker v Praze. Praha, Centrum liberálních studií 1996. 2. Becker, G.S. : Teorie preferencí. Praha, Grada Publishing 1997. 3. Brožová, D.: Společenské souvislosti trhu práce. Praha, SLON 2003. 4. Buchtová, B. a kol.: Nezaměstnanost. Psychologický, ekonomický a sociální problém. Praha, Grada Publishing 2002. 5. Ehrenberg R.G. - Smith R.S.: Modern Labor Economics. Theory and Public Policy. Fifth Edition. Harper Collins Publishers, 1994. 6. Filer, R.K. - Hamermesh, D.S. - Rees, A.E.: The Economics of Work and Pay. Sixth Edition. Harper Collins Publishers 1996. 7. Jírová, H. : Deformace na českém trhu práce. Praha, Národohospodářský ústav Josefa Hlávky 2002. 8. Jírová, H.: Trh práce a politika zaměstnanosti. Praha, VŠE 1999. 9. Kameníček, J. : Lidský kapitál. Úvod do ekonomie chování. Praha, Nakladatelství Karolinum 2003. 10.Koncepce činnosti MPSV ČR na roky 2004-2006. http://www.mpsv.cz 11.Mareš, P. : Nezaměstnanost jako sociální problém. Praha, SLON 1994 ( případně další vydání). 12.Národní plán zaměstnanosti. Usnesení vlády ČR č. 418 ze dne 5. května 1999. 13.Národní akční plán zaměstnanosti na rok 2004 ? 2006. http://www.mpsv.cz 14.Sirovátka, T., Mareš, P. a kol. : Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. Brno, Masarykova univerzita 2003. 15. Šimek, M.: Ekonomika trhu práce 1. Umístěno na Virt.Univ. EkF VŠB-TUO. 16. Šimek, M.: Politika zaměstnanosti. Umístěno na Virt.Univ. EkF VŠB-TUO. 17. Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Další studijní zdroje: Práce a sociální politika (od roku 2004) Sociální politika (do roku 2003) http://www. mpsv.cz http://www.vupsv.cz http://www.czso.cz

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: 1. Proces řešení nesouladu mezi nabídkou práce a poptávkou po práci na trhu práce a postavení politiky zaměstnanosti v tomto procesu - definice politiky zaměstnanosti - cíle politiky zaměstnanosti- - přístupy k zásahům do trhu práce - programy aktivní politiky zaměstnanosti - programy pasivní politiky zaměstnanosti - Úmluva o politice zaměstnanosti 2. Hodnocení účinnosti politiky zaměstnanosti - systémový přístup k realizaci a hodnocení programů politiky zaměstnanosti - rizika při hodnocení úspěšnosti programů politiky zaměstnanosti - mrtvá váha, posunutí a substituce - cíle a efekty programů politiky zaměstnanosti a možnosti jejich vyhodnocování - krátkodobé, dlouhodobé, experimentální metody 3. Politika zaměstnanosti v Evropské unii - charakteristika trhu práce v EU a vývoj politiky zaměstnanosti v 90. letech 20. století - proces utváření současné politiky zaměstnanosti EU - orientace a cíle současné politiky zaměstnanosti EU 4. Příklady realizace aktivní a pasivní politiky zaměstnanosti ve vyspělých ekonomikách - přístupy k ochraně v nezaměstnanosti - příklady subjektů ovlivňujících trh práce v regionu 5. Politika zaměstnanosti v České republice - základní legislativní rámec - cíl, definice a základní vymezení politiky zaměstnanosti v ČR - právo na zaměstnání - rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání - vymezení některých základních pojmů při realizaci politiky zaměstnanosti - Národní plan zaměstnanosti ČR a jeho realizace 6. Rekvalifikace a jako součást aktivní politiky zaměstnanosti v České republice - definice rekvalifikace- - podmínky programu, financování - formy podpory - úloha úřadu práce - rekvalifikace uchazečů o zaměstnání - rekvalifikace u zaměstnavatelů - vzdělávací zařízení provádějící rekvalifikace - hlavní výsledky programu v ČR - rekvalifikace na trhu práce v Ostravě 7. Společensky účelná pracovní místa jako součást aktivní politiky zaměstnanosti v České republice - definice společensky účelného pracovního místa - formy podpory - úloha úřadu práce - vznik nového pracovního místa u zaměstnavatele - podpora zahájení podnikání uchazeče o zaměstnání - hlavní výsledky programu v ČR - společensky účelná pracovní místa na trhu práce v Ostravě 8. Veřejně prospěšné práce jako součást aktivní politiky zaměstnanosti v ČR - definice veřejně prospěšného pracovního místa - podmínky programu, financování - formy podpory - úloha úřadu práce - úloha obcí a zaměstnavatelů - hlavní výsledky programu v ČR - veřejně prospěšné práce na trhu práce v Ostravě 9 Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením jako součást aktivní politiky zaměstnanosti v ČR - vymezení osob se zdravotním postižením - chráněné pracovní místo a chráněná pracovní dílna - příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením - povinnosti a práva zaměstnavatelů a jejich spolupráce s úřady práce - hlavní výsledky programu v ČR - uchazeči o zaměstnání - absolventi na trhu práce v Ostravě 10 Investiční pobídky jako součást aktivní politiky zaměstnanosti v ČR - podpora vytvážření nových pracovních mist - rekvalifikace a školení mových zaměstnanců 11 Další nástroje politiky zaměstnanosti v České republice - překlenovací příspěvek - příspěvek na dopravu zaměstnanců - příspěvek na zapracování - příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program - cílené programy k řešení nezaměstnanosti 12 Poradenství jako součást aktivní politiky zaměstnanosti v ČR - skupinové poradenství nebo individuální poradenství - posuzování osobnostních předpokladů pracovní a bilanční diagnostikou - poradenské programy zaměřené na techniky vyhledávání zaměstnání a na další aktivity směřující k pracovnímu uplatnění fyzické osoby na trhu práce 13 Systém služeb zaměstnanosti v ČR. Zprostředkování zaměstnání. Podpora v nezaměstnanosti, podpora při rekvalifikaci. - Ministrestvo práce a sociální věcí ČR - úřady práce - zprostředkování zaměstnání - podpora v nezaměstnanosti - podpora v rekvalifikaci 14 Předpokládaný vývoj na trhu práce v ČR a možnosti politiky zaměstnanosti - hlavní současné vývojové tendence českého trhu práce - možnosti současné politiky zaměstnanosti 1. Investice do lidského kapitálu 2. Diskriminace na trhu práce 3. Mzdové systémy uplatňované v ČR 4. Trh práce a politika zaměstnanosti v tržních ekonomikách 5. Zprostředkování zaměstnání 6. Programy aktivní politiky zaměstnanosti 7. Trh práce a regionální aspekty politiky zaměstnanosti v ČR

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Písemka Písemka 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku