156-0054/01 – Economic Policy I. (HP I)

Gurantor departmentDepartment of Applied EconomicsCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Christiana Kliková, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Christiana Kliková, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAL112 doc. Ing. Jiří Balcar, Ph.D.
MUZ014 Ing. Barbora Friedlová
MAC265 Ing. Marcela Janiurková
FIL03 Ing. Lenka Johnson Filipová, Ph.D.
KLI30 prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.
KOT07 prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D.
JIR10 Ing. Eva Kotlánová, Ph.D.
MAS071 Ing. Miroslav Mašlík
UHR20 Ing. Natalie Uhrová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 24+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Teoretická východiska hospodářské politiky (liberální versus intervencionistická hospodářská politika). Období předkeynesiánské (merkantilismus, fyziokratismus, klasická škola, neoklasická škola) a keynesiánské hospodářské politiky. 2. Hospodářská politika aplikovaná po selhání keynesiánské HP (monetarismus, ekonomie strany nabídky, škola veřejné volby, škola racionálních očekávání). Hospodářsko-politické koncepce. 3. Definice hospodářské politiky jako vědní disciplíny, institucionální prostředí hospodářské politiky a nositelé hospodářské politiky. Nástroje hospodářské politiky. 4. Cíle hospodářské politiky a jejich hierarchie. Základní společenské cíle. Tradiční a ekonomické cíle hospodářské politiky. Vztah mezi cíli a nástroji hospodářské politiky. Vztah mezi cíli hospodářské politiky. Účinnost hospodářské politiky 5. Vládní versus tržní selhání jako argumenty pro a proti maximalizaci úlohy státu v ekonomice. Zájmy a schopnosti politiků, resp. byrokracie. Fáze hospodářského rozhodování a časová zpoždění. Problematika souvislosti hospodářského a politického cyklu. Nevyužití lidského kapitálu, vztah politiků k ekonomické teorii a praxi. Základní typy tržních selhání (nedokonalá konkurence, externality, veřejné statky apod.). 6. Hospodářská politika a očekávání. Přístupy k formování očekávání (adaptivní versus racionální očekávání). Účinnost hospodářské politiky v případě rozdílně formovaných očekávání. Doporučení tvůrcům hospodářské politiky. 7. Základní koncepce hospodářské politiky. Prorůstová versus stabilizační politika. Faktory a zdroje ekonomického růstu. Stručný nástin vývoje teorií růstu. Keynesiánský a neoklasický model růstu. Nové teorie růstu. Hospodářský cyklus a jeho zdůvodnění. Makroekonomická a mikroekonomická hospodářská politika. Nabídková a poptávková hospodářská politika. Doporučení tvůrcům hospodářské politiky. 8. Fiskální politika a její funkce. Nositelé, cíle a nástroje fiskální politiky. Automatické stabilizátory versus diskrétní opatření. Teoretická východiska fiskální politiky. Monetaristický a keynesiánský přístup k fiskální politice. Přístup školy racionálních očekávání a ekonomie strany nabídky. Veřejné rozpočty a státní rozpočet. Rozpočtový deficit a způsoby jeho krytí. Problematika veřejného dluhu. Vytěsňovací efekt fiskální politiky. Fiskální brzda. Vývoj fiskální politiky, státního rozpočtu a veřejného zadlužení v ČR. 9. Monetární politika a její funkce. Nositelé a cíle monetární politiky. Přímé a nepřímé nástroje monetární politiky a jejich použití v ČR. Transmisní mechanismy monetární politiky. Inflační cílování a čistá inflace. Nezávislost centrální banky. Monetární politika ČNB v současnosti. 10. Vnější hospodářská politika a její funkce. Zásady uplatňování VHP, cíle a nositelé VHP. Otevřenost ekonomiky a její měření. Autonomní nástroje VHP (clo, kvóty apod.). Smluvní nástroje VHP. Proexportní politika a instituce na podporu exportu v ČR. 11. Nabídkově orientovaná hospodářská politika. Vznik ekonomie strany nabídky. Tržně konformní přístup versus důchodová politika. 12. Komparace vývoje hospodářské politiky ve vybraných ekonomicky vyspělých zemích (Velká Británie, Francie, Německo, USA, Japonsko, Švédsko). 13. Hospodářská politika Evropské unie. Kodaňská kritéria a podmínky členství v EU. Evropská unie a Česká republika. Evropská měnová a hospodářská unie (EMU). Výhody a nevýhody. Maastrichtská kritéria a jejich naplnění Českou republikou. Činnost nejdůležitějších světových ekonomických organizací (WTO, IMF, WB). Vztah České republiky k těmto organizacím. Mezinárodní ekonomická integrace a její formy. Příklady činnosti ekonomických integračních seskupení (mimo Evropské unie), zejména EFTA, CEFTA, OECD apod. 14. Vývoj hospodářské politiky v České republice od jejího vzniku do současnosti. Srovnání s vývojem v ostatních tranzitivních ekonomikách.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Written exam Written test 30  0
                Other task type Other task type 5  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Oral Oral examination 65  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (02) European Integration P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (02) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (02) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (02) European Integration P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (02) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (02) Business Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B6202) Economic Policy and Administration (6201R004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B6208) Economics and Management (6201R004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B6208) Economics and Management (6201R004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B6208) Economics and Management (6201R004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner