156-0078/01 – Komparativní hospodářská politika (.)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity4
Garant předmětuIng. Natalie Uhrová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Natalie Uhrová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
UHR20 Ing. Natalie Uhrová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

.

Vyučovací metody

Anotace

Geneze komparativní ekonomie a vymezení ekonomického systému. Současné a klasické koncepce ekonomického systému. Statistické měření hospodářských cílů. Určení transformačního procesu a komparace transformačních procesů v zemích střední a východní Evropy. Srovnání vývoje makroekonomických ukazatelů vybraných ekonomik v transformačním období a v současnosti - vývoj GDP, inflace, vývoj na trhu práce, fiskální a monetární politika. Vnější hospodářská situace zemí střední a východní Evropy. Vývoj zahraničního obchodu a platební bilance ČR, SR, Polska a Maďarska. Vývoj některých dalších ukazatelů - ukazatel lidského rozvoje, index ekonomické svobody, index spotřebitelské důvěry, "mizery index", index vnímáná korupce.

Povinná literatura:

Literatura: 1.Cihelková, E. - Fingerland, J.: Komparativní ekonomika: střední a východní Evropa. VŠE, Praha 1992 2.Lašek, J.: Ke komparativní ekonomice. VŠE Praha 1993 3.Michal, Š.J.: Komparativní ekonomické systémy. UK Praha, 1994 4.Mokrý, V. a kol.: Komparácia makroekonomických systémov. Elita, Bratislava 1992 5.Spěváček, V.: Makroekonomická analýza a mezinárodní komparace. VŠE, Praha 1994 6.Jonáš, J.: Ekonomická transformace v České republice – makroekonomický vývoj a hospodářská politika. Management Press, Praha 1997 7.Klaus, V.: Ekonomická teorie a realita transformačních procesů. Management Press, 1995 8.Tomšík, V.: Proces ekonomické transformace v zemích střední a východní Evropy. VŠE, Praha 1999 9.Holman, R.: Transformace české ekonomiky v komparaci s dalšími zeměmi střední a východní Evropy. CEP, Praha 2000 10.Loužek, M.: Zapomenutá transformace. CPE, Praha 1999 11.Jílek, J.: Metody mezinárodního srovnávání. VŠE, Praha 1996 12.Kalínská, E.: Aktuální otázky světové ekonomiky. VŠE, Praha 2000 13.Hospodářská politika v tranzitivních ekonomikách. Sborník referátů z mezinárodního vědeckého semináře organizovaného katedrou národohospodářskou EKF VŠB – TU Ostrava. Ostrava 2000 14.Tuleja, P.: Komparace ekonomické úrovně vybraných zemí střední a východní Evropy a vybraných zemí Evropské unie v letech 1991 – 2003. Slezská univerzita Karviná. Karviná. 2002. ISBN: 80-7248-173-8 15.Žák, M. a kol.: Vnitřní a vnější podmínky restrukturalizace a hospodářská politika v ČR. Oeconomica, Praha. 2001. Vyd. 1. ISBN 80-245-0257-7 16.Kadeřábková,A., Spěváček,V., Žák, M.: Růst, stabilita a konkurenceschopnost: aktuální problémy české ekonomiky na cestě do EU. Linde. Praha. 2003. ISBN 80-86131-35-1

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.K pojetí předmětu komparativní ekonomie -Geneze komparativní ekonomie -Ekonomický systém a jeho postavení v komparativní ekonomii -Přístupy k vymezení ekonomického systému -Klasifikační kritéria ekonomických systémů: 1.mechanismy alokace vzácných zdrojů 2.formy vlastnictví 3.úloha plánování 2.Vybrané problémy komparace ekonomických systémů -Metody komparace ekonomických ukazatelů na příkladu HDP: 1.metoda přímého srovnání objemu HDP 2.metoda parity kupní síly 3.metoda fyzických ukazatelů -Mezinárodní komparace produktivity práce 1.metoda individuálních indexů výroby 2.metoda individuálních indexů produktivity práce 3.metoda hrubé produkce 4.metoda indexů spotřeby -Kritéria pro komparaci ekonomické úrovně hospodářských systémů: 1.soustava srovnávacích kritérií podle Bornsteina 2.soustava srovnávacích kritérií podle Coopmanse a Montiase 3.soustava srovnávacích kritérií podle Angresana 4.příklad nestandardní soustavy srovnávacích kritérií navržené pro transformující se ekonomiky 3.Ekonomická úroveň a způsoby jejího měření -Společenský blahobyt a ekonomická úroveň -Ekonomická úroveň a konečné cíle hospodářské politiky -Ekonomická úroveň a vymezení základních národohospodářských cílů: 1.vnitřní rovnováha a ekonomická úroveň 2.vnější rovnováha a ekonomická úroveň -Měření ekonomické úrovně 1.makroekonomické výkonnostní indexy 2.magické n-úhelníky 4.Statistické měření hospodářských cílů 5.Transformační proces – obecné určení -Spol.-hosp. krize v centrálně plánovaných ekonomikách – základní problémy plánování -Pojetí a strategie transformace -Úloha státu v procesu transformace -Systémové reformy -Shrnutí procesu transformace 6.Nástin transformačních procesů v zemích střední a východní Evropy -Zvláštní případ SSSR – Ruská federace, Ukrajina, Bělorusko, Pobaltí (Litva, Lotyšsko, Estonsko) -„Severní skupina“ – Maďarsko, Polsko, ČSFR -Zvláštní případ NDR -„Jižní skupina“ – Bulharsko, Rumunsko, Albánie -Zvláštní případ Jugoslávie – Slovinsko, Chorvatsko 7.Makroekonomický vývoj České republiky v mezinárodním srovnání -Makroekonomický vývoj ČR v letech 1995 – 2002 -Ekonomický růst a vývoj poptávky -Mezinárodní srovnání s vývojem v kandidátských zemích na vstup no EU -Ekonomická úroveň ČR a proces konvergence k zemím EU 8.Mezinárodní srovnání HDP pomocí parity kupní síly -Národní účty jako základ analýza mezinárodních srovnávání -Mezinárodní srovnávání HDP -Mezinárodní srovnávací programy -Výsledky mezinárodního srovnávacího programu za rok 1999 9.Vývoj reálné a cenové konvergence české ekonomiky v mezinárodním srovnání -Principy a historie mezinárodních srovnávacích programů -Indikátory odvozené na bázi parity kupní síly národních měn a jejich využití jako kritérií konvergence -Postupy při analýze -Porovnání reálné a cenové konvergence vybraných evropských ekonomik -Problém deformace cenových hladin v následnických zemích bývalého Československa 10.Kurzový vývoj středoevropských zemí -Vývoj nominálních kurzů -Volatilita nominálních kurzů -Vývoj reálných kurzů -Perspektiva měnové unie a specifické problémy kandidátských zemí související s připojením k eurozóně 11.Řízení státního dluhu České republiky -Východiska řízení státního dluhu -Vývoj státního dluhu a jeho struktury v ČR a v zemích OECD -Hlavní trendy a moderní operace aktivního dluhového managementu -Nástin současných strategických úvah řízení státního dluhu v ČR 12.Současné problémy hospodářské politiky tranzitivních ekonomik v souvislosti se vstupem do EU a přípravami na přijetí společné měny

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 35  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 65  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku