156-0078/01 – Comparative Economic Policy (.)

Gurantor departmentDepartment of Applied EconomicsCredits4
Subject guarantorIng. Natalie Uhrová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Natalie Uhrová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semester
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
UHR20 Ing. Natalie Uhrová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1
Combined Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

.

Teaching methods

Summary

Genesis of comparative economics and delimitation of the economic system. Comtenporary and classical conception of the economic system. Statistical mensuration of the economic goals. Determination of the transformation action and comparation of the transformation action in the countries central and eastern Europe. Comparation of the development macroeconomics indicators chosen economy in the transformacion period and comtenporary situation - GDP, inflation, development on employment market, fiscal and monetary policy. Outside economic situation of the countries central and eastern Europe. Development foreign trade and balance of payments of the Czech Republic, Slovak, Poland and Hungary. Development of the other indicators - human development index, index economic freedom, index consumer's prices, "misery index", corruption perception index.

Compulsory literature:

Literatura: 1.Cihelková, E. - Fingerland, J.: Komparativní ekonomika: střední a východní Evropa. VŠE, Praha 1992 2.Lašek, J.: Ke komparativní ekonomice. VŠE Praha 1993 3.Michal, Š.J.: Komparativní ekonomické systémy. UK Praha, 1994 4.Mokrý, V. a kol.: Komparácia makroekonomických systémov. Elita, Bratislava 1992 5.Spěváček, V.: Makroekonomická analýza a mezinárodní komparace. VŠE, Praha 1994 6.Jonáš, J.: Ekonomická transformace v České republice – makroekonomický vývoj a hospodářská politika. Management Press, Praha 1997 7.Klaus, V.: Ekonomická teorie a realita transformačních procesů. Management Press, 1995 8.Tomšík, V.: Proces ekonomické transformace v zemích střední a východní Evropy. VŠE, Praha 1999 9.Holman, R.: Transformace české ekonomiky v komparaci s dalšími zeměmi střední a východní Evropy. CEP, Praha 2000 10.Loužek, M.: Zapomenutá transformace. CPE, Praha 1999 11.Jílek, J.: Metody mezinárodního srovnávání. VŠE, Praha 1996 12.Kalínská, E.: Aktuální otázky světové ekonomiky. VŠE, Praha 2000 13.Hospodářská politika v tranzitivních ekonomikách. Sborník referátů z mezinárodního vědeckého semináře organizovaného katedrou národohospodářskou EKF VŠB – TU Ostrava. Ostrava 2000 14.Tuleja, P.: Komparace ekonomické úrovně vybraných zemí střední a východní Evropy a vybraných zemí Evropské unie v letech 1991 – 2003. Slezská univerzita Karviná. Karviná. 2002. ISBN: 80-7248-173-8 15.Žák, M. a kol.: Vnitřní a vnější podmínky restrukturalizace a hospodářská politika v ČR. Oeconomica, Praha. 2001. Vyd. 1. ISBN 80-245-0257-7 16.Kadeřábková,A., Spěváček,V., Žák, M.: Růst, stabilita a konkurenceschopnost: aktuální problémy české ekonomiky na cestě do EU. Linde. Praha. 2003. ISBN 80-86131-35-1

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.K pojetí předmětu komparativní ekonomie -Geneze komparativní ekonomie -Ekonomický systém a jeho postavení v komparativní ekonomii -Přístupy k vymezení ekonomického systému -Klasifikační kritéria ekonomických systémů: 1.mechanismy alokace vzácných zdrojů 2.formy vlastnictví 3.úloha plánování 2.Vybrané problémy komparace ekonomických systémů -Metody komparace ekonomických ukazatelů na příkladu HDP: 1.metoda přímého srovnání objemu HDP 2.metoda parity kupní síly 3.metoda fyzických ukazatelů -Mezinárodní komparace produktivity práce 1.metoda individuálních indexů výroby 2.metoda individuálních indexů produktivity práce 3.metoda hrubé produkce 4.metoda indexů spotřeby -Kritéria pro komparaci ekonomické úrovně hospodářských systémů: 1.soustava srovnávacích kritérií podle Bornsteina 2.soustava srovnávacích kritérií podle Coopmanse a Montiase 3.soustava srovnávacích kritérií podle Angresana 4.příklad nestandardní soustavy srovnávacích kritérií navržené pro transformující se ekonomiky 3.Ekonomická úroveň a způsoby jejího měření -Společenský blahobyt a ekonomická úroveň -Ekonomická úroveň a konečné cíle hospodářské politiky -Ekonomická úroveň a vymezení základních národohospodářských cílů: 1.vnitřní rovnováha a ekonomická úroveň 2.vnější rovnováha a ekonomická úroveň -Měření ekonomické úrovně 1.makroekonomické výkonnostní indexy 2.magické n-úhelníky 4.Statistické měření hospodářských cílů 5.Transformační proces – obecné určení -Spol.-hosp. krize v centrálně plánovaných ekonomikách – základní problémy plánování -Pojetí a strategie transformace -Úloha státu v procesu transformace -Systémové reformy -Shrnutí procesu transformace 6.Nástin transformačních procesů v zemích střední a východní Evropy -Zvláštní případ SSSR – Ruská federace, Ukrajina, Bělorusko, Pobaltí (Litva, Lotyšsko, Estonsko) -„Severní skupina“ – Maďarsko, Polsko, ČSFR -Zvláštní případ NDR -„Jižní skupina“ – Bulharsko, Rumunsko, Albánie -Zvláštní případ Jugoslávie – Slovinsko, Chorvatsko 7.Makroekonomický vývoj České republiky v mezinárodním srovnání -Makroekonomický vývoj ČR v letech 1995 – 2002 -Ekonomický růst a vývoj poptávky -Mezinárodní srovnání s vývojem v kandidátských zemích na vstup no EU -Ekonomická úroveň ČR a proces konvergence k zemím EU 8.Mezinárodní srovnání HDP pomocí parity kupní síly -Národní účty jako základ analýza mezinárodních srovnávání -Mezinárodní srovnávání HDP -Mezinárodní srovnávací programy -Výsledky mezinárodního srovnávacího programu za rok 1999 9.Vývoj reálné a cenové konvergence české ekonomiky v mezinárodním srovnání -Principy a historie mezinárodních srovnávacích programů -Indikátory odvozené na bázi parity kupní síly národních měn a jejich využití jako kritérií konvergence -Postupy při analýze -Porovnání reálné a cenové konvergence vybraných evropských ekonomik -Problém deformace cenových hladin v následnických zemích bývalého Československa 10.Kurzový vývoj středoevropských zemí -Vývoj nominálních kurzů -Volatilita nominálních kurzů -Vývoj reálných kurzů -Perspektiva měnové unie a specifické problémy kandidátských zemí související s připojením k eurozóně 11.Řízení státního dluhu České republiky -Východiska řízení státního dluhu -Vývoj státního dluhu a jeho struktury v ČR a v zemích OECD -Hlavní trendy a moderní operace aktivního dluhového managementu -Nástin současných strategických úvah řízení státního dluhu v ČR 12.Současné problémy hospodářské politiky tranzitivních ekonomik v souvislosti se vstupem do EU a přípravami na přijetí společné měny

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Other task type Other task type 35  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Oral Oral examination 65  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner