156-0093/01 – Labour Market Economics II. for National Economy A ()

Gurantor departmentDepartment of National EconomyCredits2
Subject guarantorprof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
GOT40 prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
S1I44 doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Co určuje rovnovážnou nezaměstnanost?· Inflační a mzdové tlaky· Rovnovážná a nerovnovážná nezaměstnanost· Nezaměstnanost a změny v inflaci, NAIRU.2. Proč se nezaměstnanost mění, poptávkový a nabídkový šok· Agregátní ekonomické šoky· Strukturální šoky· Hystereze3. Odbory a mzdová kolektivní jednání· Teorie, přístupy· Situace a přístupy v ČR4. Jaký je vztah mezi reálnými mzdami a nezaměstnaností. · Když se trh práce nevyčišťuje, proč jsou mzdy strnulé?· Efektivní mzdy5. Jak ceny, daně a produktivita ovlivňují nezaměstnanost?· Dlouhodobé a krátkodobé hledisko· Za předpokladu efektivních mezd· Za předpokladu mzdových jednání6. Jak chování lidí při hledání práce ovlivňuje nezaměstnanost? · Beveridgeova křivka· Je nezaměstnanost dobrovolná nebo nedobrovolná?· Teorie duálního trhu práce, segmentace na trhu práce7. Proč jsou některé skupiny pracovníků více nezaměstnané než jiné?· Zkoumání příčin rozdílů v nezaměstnanosti mezi zeměmi· Přizpůsobovací mechanismy na trhu práce· Může být nezaměstnanost snížena, zásady a přístupy8. Proč jsou některé skupiny pracovníků více nezaměstnané než jiné?· Zkoumání příčin rozdílů v nezaměstnanosti mezi zeměmi· Přizpůsobovací mechanismy na trhu práce· Obecné přístupy ke snižování nezaměstnanosti, zásady a alternativy9. Migrace a mobilita pracovní síly· Teoretické přístupy a proudy· Situace v Evropě a v ČR, empirie10. Minimální mzda, determinanty mezd na trhu práce · Přístupy· Funkce· způsob stanovení· vztah k životnímu minimu11. Faktory působící na vývoj trhu práce v ČR· faktory na straně nabídky práce· faktory na straně poptávky po práci· mimoekonomické faktory12. Proces řešení nesouladu mezi nabídkou práce a poptávkou po práci na trhu práce a postavení politiky zaměstnanosti v tomto procesu· přístupy k zásahům do trhu práce· programy aktivní politiky zaměstnanosti· programy pasivní politiky zaměstnanosti· Úmluva o politice zaměstnanosti13. Národní plán zaměstnanosti· Akční plány zaměstnanosti v příslušných letech·Nástroje politiky zaměstnanosti z pohledu řešení jednotlivých témat· Srovnání s European Guidelines14. Předpokládaný vývoj na trhu práce v ČR a možnosti politiky zaměstnanosti· hlavní současné vývojové tendence českého trhu práce·odhad budoucího vývoje trhu práce· možnosti současné politiky zaměstnanosti· připravované programy politiky zaměstnanosti

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Project Project 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner