156-0094/01 – Labour Market Economics II. for National Economy B (ETPII)

Gurantor departmentDepartment of Applied EconomicsCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
GOT40 prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
S1I44 doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Advanced course of theory and policy labor market. The main emphasis is placed on the field of unemployment, on its relationship to other economic phenomena as e.g. minimum wage, labor productivity and discrimination on the labor market. The theory is interpreted in terms of classical and neo-classical theory. The course also covers in detail passive and active employment policy measures and results of their implementation in the Czech labor market.

Compulsory literature:

Filer, R. K. - Hamermesh, D. S. - Rees, A. E.: The Economics of Work and Pay. 6th edit., Harper Collins College Publishers 1996 Ehrenberg, R. G. - Smith, R. S.: Modern Labor Economics. Theory and Public Policy. 5th edit., Harper Collins College Publishers 1994

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Co určuje rovnovážnou nezaměstnanost? · Inflační a mzdové tlaky · Rovnovážná a nerovnovážná nezaměstnanost · Nezaměstnanost a změny v inflaci, NAIRU. 2. Proč se nezaměstnanost mění, poptávkový a nabídkový šok · Agregátní ekonomické šoky · Strukturální šoky · Hystereze 3. Odbory a mzdová kolektivní jednání · Teorie, přístupy · Situace a přístupy v ČR 4. Jaký je vztah mezi reálnými mzdami a nezaměstnaností. · Když se trh práce nevyčišťuje, proč jsou mzdy strnulé? · Efektivní mzdy 5. Jak ceny, daně a produktivita ovlivňují nezaměstnanost? · Dlouhodobé a krátkodobé hledisko · Za předpokladu efektivních mezd · Za předpokladu mzdových jednání 6. Jak chování lidí při hledání práce ovlivňuje nezaměstnanost? · Beveridgeova křivka · Je nezaměstnanost dobrovolná nebo nedobrovolná? · Teorie duálního trhu práce, segmentace na trhu práce 7. Proč jsou některé skupiny pracovníků více nezaměstnané než jiné? · Zkoumání příčin rozdílů v nezaměstnanosti mezi zeměmi · Přizpůsobovací mechanismy na trhu práce · Může být nezaměstnanost snížena, zásady a přístupy 8. Proč jsou některé skupiny pracovníků více nezaměstnané než jiné? · Zkoumání příčin rozdílů v nezaměstnanosti mezi zeměmi · Přizpůsobovací mechanismy na trhu práce · Obecné přístupy ke snižování nezaměstnanosti, zásady a alternativy 9. Migrace a mobilita pracovní síly · Teoretické přístupy a proudy · Situace v Evropě a v ČR, empirie 10. Minimální mzda, determinanty mezd na trhu práce · Přístupy · Funkce · způsob stanovení · vztah k životnímu minimu 11. Faktory působící na vývoj trhu práce v ČR · faktory na straně nabídky práce · faktory na straně poptávky po práci · mimoekonomické faktory 12. Proces řešení nesouladu mezi nabídkou práce a poptávkou po práci na trhu práce a postavení politiky zaměstnanosti v tomto procesu · přístupy k zásahům do trhu práce · programy aktivní politiky zaměstnanosti · programy pasivní politiky zaměstnanosti · Úmluva o politice zaměstnanosti 13. Národní plán zaměstnanosti · Akční plány zaměstnanosti v příslušných letech · Nástroje politiky zaměstnanosti z pohledu řešení jednotlivých témat · Srovnání s European Guidelines 14. Předpokládaný vývoj na trhu práce v ČR a možnosti politiky zaměstnanosti · hlavní současné vývojové tendence českého trhu práce · odhad budoucího vývoje trhu práce · možnosti současné politiky zaměstnanosti · připravované programy politiky zaměstnanosti

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner