156-0101/02 – Economic Policy III. (HPIII)

Gurantor departmentDepartment of Applied EconomicsCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Christiana Kliková, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Christiana Kliková, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KLI30 prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

.

Teaching methods

Summary

The subject is drawn with respect to the trends of contemporary economic theory. Special emphasis is laid on the approaches of theoretical schools to economic policy formation and possibilities and on the evaluation of economic policy efficiency. Various forms of economic policy are demonstrated on the cases of real economic policies of selected developed countries.

Compulsory literature:

Holman, R.: Ekonomie. C.H.Beck, Praha 1999, ISBN 80-7179-255-1 Holman a kol.: Dějiny ekonomického myšlení. C. H. Beck, Praha 1999 Jonáš, J., Bulíř, A.: Ekonomie reformy. Management Press, Praha 1995, ISBN 80- 85603-84-5 Kadeřábková, A.:Strukturální politika-trh nebo státní zásahy?. Politická ekonomie 3, 1998 Klaus, V.: Ekonomická teorie a realita transformačních procesů. Management Press, Praha 1995 Kliková, Ch. a kol.: Hospodářská politika I. VŠB-TUO, Ostrava 2000, ISBN 80- 7078-750-3 Klusoň, V.: Ordo-liberalismus a hospodářská politika. Politická ekonomie č. 3, 1998 Kotlán, I. a kol.: Hospodářská politika v praxi. VŠB-TUO, Ostrava 1999 Liďák, J., Koganová, V.: Politológia pre ekonomov. SOFA, Bratislava 2000. ISBN 80-85752-49-2 Mandel, M.: Efektivní tržní klasifikace: model a aplikace. Finance a úvěr č. 9, 2000 Mankiw N. Gregory: Zásady ekonomie. GRADA Publishing, Praha 1999, ISBN 80-7169- 891-1 Mlčoch, L.: Institucionální ekonomie. Karolinum, Praha 1996, ISBN 80-7184-270- 2 Paulík, T.: Teorie hospodářské politiky. SU OPF, Karviná 2000. ISBN 80-72-48-098-7 Rozsypal, K.: Úvod do teorie a praxe národohospodářského plánování. SNTL/ALFA, Praha 1978 Slaný, A., Žák, M.: Hospodářská politika.C.H.Beck, Praha 1999, ISBN 80-7179- 237-3 Sojka, M.: Milton Friedman-svět liberální ekonomie. Epocha, Praha 1996,ISBN 80- 902129-2-1 Sojka, M.: J. M. Keynes a současná ekonomie. GRADA Publishing, Praha 1999, ISBN 80-7169-827-X Sojka, M. a kol.: Dějiny ekonomických teorií.VŠE, Praha 1991, ISBN 80-7079-937- 4 Šulc, Z.: Hospodářská politika. Consus, Praha 1993 Urban, L. a kol.: Hospodářská politika. Victoria Publishing, Praha 1994, ISBN 80-85865-01-7 Žák, M., Němcová, I.: Hospodářská politika. Grada Publishing, Praha 1997, ISBN 80-7169-462-2 Žák, M. a kol.: Hospodářská politika II.(HP 202) VŠE, Praha 2000, ISBN 80-245- 0028-0 Žák, M.: Politicko-ekonomický cyklus.Politická ekonomie 4, 1998 www.cse.cz.semináře.html č. 1: (Ne)účinnost stabilizační politiky www.cse.cz.semináře.html č. 3: Dlouhodobý růst www.cse.cz.semináře.html č. 17:Konstituční ekonomie: popelka v české ekonomické obci www.cse.cz.semináře.html č. 19: Veřejné finance: stabilita nebo časovaná bomba? www.mfcr.cz www.vláda.cz www.vse.cz, fakulta národohospodářská, katedra hospodářské politiky, texty, HP 440

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Politické aspekty hospodářské politiky. - Vztahy mezi hospodářskou politikou a politikou, - pojetí politiky, - politická moc. 2. Politické aspekty hospodářské politiky. - Politický systém a jeho složky, - jednotlivé politické systémy, - stát v politickém systému. 3. Hospodářská politika a stát. - Základní funkce státu, - stabilita společnosti, - efektivnost a racionalita, - racionalita HP, - pragmatická HP. 4. Možnosti hospodářské politiky. - Teoretické a praktické možnosti HP versus existující společenské uspořádání, - despotická, anarchická a demokratická společnost, - HP v demokratické společnosti. 5. Meze hospodářské politiky. - omezení HP a jejich časové souvislosti, - vládní selhání, - tržní a netržní selhání, - formování očekávání. 6. Teorie hospodářské politiky. - kontinentální a anglosaský přístup, - ordoliberalismus, - pojetí hospodářské politiky, - institucionální prostředí hospodářské politiky. 7. Teorie veřejné volby a hospodářská politika. - Společenské rozhodování, - preference, - dvě politické strany, - více politických stran, - existence byrokracie. 8. Hospodářská politika řádu. - Principy, formy, systémy hospodářského zřízení. 9. Cíle a nástroje hospodářské politiky. - racionalita vytyčování cílů, - určitost vytyčených cílů, - kompatibilita, klasifikace a pořadí cílů, - formulace cílů HP. 10.Cíle a nástroje hospodářské politiky. - Faktory ovlivňující volbu nástrojů, - nástroje politiky řádu, - nástroje politiky procesu. 11.Rozhodovací proces v hospodářské politice. - Pojetí hospodářsko-politických rozhodnutí, - hospodářsko-politické plánování, - úloha informací v HP, - ovlivňování informacemi. 12.Nositelé hospodářské politiky. Proces tvorby hospodářské politiky. 13.Koordinace ekonomiky. - Systém dědičného přinucení, - systém tržně-cenový, - systém organizačně-příkazový, - koordinace plánováním, - plánovací procedura, - regulace. 14.Koncepce hospodářské politiky. - racionalita koncepce, - systemizace koncepcí HP, - Keynesovský model HP, - stát blahobytu, - koncepce sociálně-tržního hospodářství, - Reaganomika, - Thatcherismus.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2007/2008 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.