156-0112/01 – Foreign Trade Policy (VHP)

Gurantor departmentDepartment of National EconomyCredits5
Subject guarantorprof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D.Subject version guarantorprof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOT07 prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The foreign trade course introduce individuals to the various aspects of international business and to the analyses of diferent global problems. Moreover, they also learn a lot about globalization and the changing scenario of the international market. The course enables the individuals to start their careers in export and import foreign trade and apply their knowledge in international business development. The individuals will be able to argue and relate disproportions among the countries.

Teaching methods

Summary

Cílem kurzu je poskytnout studentům 4.ročníku ucelené poznatky v oblasti vnějších hospodářských vztahů. Pozornost je věnována jak teoretickým problémům (teorie zahraničního obchodu, modely simultánní vnější a vnitřní rovnováhy apod.), tak aplikované hospodářské politice otevřených ekonomik se zvláštním zřetelem na Českou republiku.

Compulsory literature:

Benáček, V.: Ekonomie mezinárodního obchodu. VŠE Praha, Praha 1997. Claassen, E.M.: Global Monetary Economics. Oxford University Press, 1996. Dernburg, T.F.: Global Macroeconomics. Harper&Row Publishers, New York 1989. Dornbush, R.- Fisher, S. Makroekonomie. SPN a Nadace Economics, Praha 1994. Kliková, Ch. - Kotlán, I.: Hospodářská politika. SOKRATES, Ostrava, 2003. Kotlán, I.: Aplikovaná hospodářská politika, Ostrava 2001. Dvořák, P. Základy mezinárodní obchodní politiky. VŠE Praha, Praha 1999. Frait, J. Mezinárodní peněžní teorie. VŠB-TU Ostrava, Ostrava 1996. Kindleberger, Ch.P.: Světová ekonomika. Academia. Praha 1978. Mandel, M.: Centrální banka v otevřené ekonomice. VŠE Praha 1996. Plchová, B. - Jirges, T. Zahraniční obchod a národní hospodářství České republiky. VŠE Praha, Praha 1995. www stránky: www.cnb.cz www.egap.cz www.ceb.cz www.tpo.cz

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úloha vnější hospodářské politiky (VHP) v otevřené ekonomice. - definice - nástroje a cíle VHP - zásady - metody a východiska vnější hospodářské politiky - postavení VHP v rámci ostatních hospodářských politik - otevřenost ekonomiky 2. Teorie zahraničního obchodu - liberální versus protekcionistická VHP - úloha mezinárodních institucí v zahraničním obchodu (IMF, WTO, IBRD) 3. Vnější a vnitřní rovnováha - Swanův diagram, Mundellův model - situace v ČR ve srovnání s ostatními tranzitivními ekonomikami 4. Teorie platební bilance - jednotlivé přístupy - automatické vyrovnávací mechanismy platební bilance 5. Analýza běžného účtu platební bilance - situace a vývoj v ČR ve srovnání s ostatními tranzitivními ekonomikami 6. Analýza finančního a ostatních účtů platební bilance - situace a vývoj v ČR ve srovnání s ostatními tranzitivními ekonomikami 7. Úloha investic při podpoře zahraničního obchodu - investiční pobídky - činnost Czech Investu 8. Nástroje zahraničně-obchodní politiky - jejich členění - kritéria volby nástrojů 9. Smluvní nástroje zahraničně-obchodní politiky 10. Autonomní nástroje zahraničně-obchodní politiky 11. Úloha proexportní politiky 12. Úloha institucí ovlivňujících zahraniční obchod v ČR - Czech Trade - České exportní banky - EGAP apod. 13. Vnější měnová politika - úloha centrální banky v zahraničním obchodu 14. Devalvace měny a zlepšení obchodní bilance - Marshall-Lernerova podmínka - typy inflace vyplývající z devalvace

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner