156-0116/01 – Employment Policy (PZ)

Gurantor departmentDepartment of Applied EconomicsCredits4
Subject guarantordoc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D.Subject version guarantordoc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
S1I44 doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

To explain theoretical starting points of employment policy To interpret employment policy impacts To describe active and passive employment policy in the European union To describe employment policy in the Czech Republic To analyze active emloyment policy programmes in the Czech Republic To show impact of European Social Fund on the Czech labour market

Teaching methods

Summary

Předmět Politika zaměstnanosti jako volitelný předmět oboru prohlubuje znalosti studenta o přímých i nepřímých nástrojích, kterými je z makroekonomického a z mikroekonomického hlediska ovlivňován trh práce. Obsahově postihuje hlavní nástroje pasivní a aktivní politiky zaměstnanosti, které jsou používány ve vyspělých zemích. V části zaměřené na problematiku politiky zaměstnanosti v ČR předmět dává ucelený přehled o realizaci politiky zaměstnanosti v ČR a jejích regionech.

Compulsory literature:

1. Becker, G.S.: Lidský kapitál a ekonomický růst. In Gary Becker v Praze. Praha, Centrum liberálních studií 1996. 2. Becker, G.S. : Teorie preferencí. Praha, Grada Publishing 1997. 3. Brožová, D.: Společenské souvislosti trhu práce. Praha, SLON 2003. 4. Buchtová, B. a kol.: Nezaměstnanost. Psychologický, ekonomický a sociální problém. Praha, Grada Publishing 2002. 5. Ehrenberg R.G. - Smith R.S.: Modern Labor Economics. Theory and Public Policy. Fifth Edition. Harper Collins Publishers, 1994. 6. Filer, R.K. - Hamermesh, D.S. - Rees, A.E.: The Economics of Work and Pay. Sixth Edition. Harper Collins Publishers 1996. 7. Jírová, H. : Deformace na českém trhu práce. Praha, Národohospodářský ústav Josefa Hlávky 2002. 8. Jírová, H.: Trh práce a politika zaměstnanosti. Praha, VŠE 1999. 9. Kameníček, J. : Lidský kapitál. Úvod do ekonomie chování. Praha, Nakladatelství Karolinum 2003. 10.Koncepce činnosti MPSV ČR na roky 2004-2006. http://www.mpsv.cz 11.Mareš, P. : Nezaměstnanost jako sociální problém. Praha, SLON 1994 ( případně další vydání). 12.Národní plán zaměstnanosti. Usnesení vlády ČR č. 418 ze dne 5. května 1999. 13.Národní akční plán zaměstnanosti na rok 2004 ? 2006. http://www.mpsv.cz 14.Sirovátka, T., Mareš, P. a kol. : Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. Brno, Masarykova univerzita 2003. 15. Šimek, M.: Ekonomika trhu práce 1. Umístěno na Virt.Univ. EkF VŠB-TUO. 16. Šimek, M.: Politika zaměstnanosti. Umístěno na Virt.Univ. EkF VŠB-TUO. 17. Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Další studijní zdroje: Práce a sociální politika (od roku 2004) Sociální politika (do roku 2003) http://www. mpsv.cz http://www.vupsv.cz http://www.czso.cz

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Employment Policy and Labour Market Policy 2. Evaluation of Labour Market Policy 3. EU Emloyment Policy. 4. Active a Passive Programmes in EU. 5. Employment Policy in the Czech Republic. 6. Retraining. 7. Subsidise Jobs. 8. Community Services 9. Programmes for Handicapped People 10. Other Programmes of Czech Employment Policy 11. Consultancy 12. Public and Private Emploment Services in the Czech Republic 13 European Social Fund and Czech Employment Policy 14. Labour Market and Employment Policy in the Czech Republic

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Other task type Other task type 35  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Written examination Written examination 65  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner