156-0117/01 – Applied Economic Policy (AHP)

Gurantor departmentDepartment of National EconomyCredits4
Subject guarantorprof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D.Subject version guarantorprof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOT07 prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 1+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The course of applied economic policy introduce individuals to the various aspects of tax systems, direct and indirect taxes. Moreover, they also learn a lot about tax law in continental law countries. The individuals will be able to categorise and assemble different tax systems and tax policies among the countries.The course enables the individuals to start their careers in the international business and auditors firms.

Teaching methods

Summary

Jedná se o kurz zaměřený na pokročilou hospodářskou a finanční politiku.Předpokládají se znalosti modelů vyučovaných v předmětu Ekonomie C a Finance.

Compulsory literature:

Bakeš M. a kol. Finanční právo. Praha: C.H.Beck, 2006. Dvořák, P. Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty. Praha: Linde, 2001. Kliková, Ch., Kotlán, I. a kol. Hospodářská politika: teorie a praxe. Ostrava: Sokrates, 2006. Kotlán, I.: Aplikovaná hospodářská politika, SOKRATES, Ostrava, 2001. Marková, H., Boháč, R. Rozpočtové právo. Praha:C.H.Beck, 2007. Němeček, E. Úvod do studia finanční politiky. Praha: Všehrd, 2001. Peková, J., Pilný, J., Jetmar, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Praha: ASPI Publishing, 2005. Revenda, Z. Centrální bankovnictví. Praha: Management Press,2001. Vančurová, A. a kol. Daňový systém ČR 2006, Praha: VOX, 2006. +viz "literatura v angličtině"

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Hospodářská politika, její definice, nástroje a cíle. Stabilizační versus prorůstová hospodářská politika. Hospodářská politika jako peněžní fenomén. Finanční aspekt hospodářské politiky. 2.Přístupy k hospodářskému cyklu. Tradiční teorie hospodářského cyklu. Teorie reálného hospodářského cyklu. Alternativy stabilizační politiky. Ztrátová funkce hospodářské politiky. Optimalizační problém centrální banky. 3.Hospodářská politika a ekonomický růst. Keynesiánské teorie růstu. Harrodův a Domarův model. Postkeynesiánské teorie růstu (Kaldor, Kahn).Neoklasické teorie růstu. Solowův a Swanův model. Stálý stav, podmíněná a absolutní konvergence. Transfer kapitálu. 4.Nové teorie růstu. Teorie endogenního růstu a modely výzkumu a vývoje.Rozšířený neoklasický model a pojetí lidského kapitálu.Empirie růstu. 5. Finanční politika - definice, cíle, nástroje, zásady 6. Teoretické zdroje finanční politiky 7. Finančně-právní vztahy a jejich specifika 8. Finanční právo a jeho prameny 9. Rozpočtová politika 10. Daňová politika 11. Měnová politika a regulace peněžního oběhu. Devizová politika 12. Politika regulace finančního trhu 13. Finanční politika s mezinárodním prvkem 14. Státní dohled a finanční kontrola veřejné správy.Státní dohled a finanční kontrola peněžního a bankovního trhu

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0
                Written exam Written test 35  0
                Other task type Other task type 10  0
        Examination Examination 55 (55) 0
                Written examination Written examination 50  0
                Oral Oral examination 5  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner