156-0303/01 – Ekonomie trhu práce A (ETP A)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity2
Garant předmětudoc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D., MBAGarant verze předmětudoc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D., MBA
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
S1I44 doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D., MBA
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Objasnit základní vztahy na trhu práce Interpretovat investice do lidského kapitálu Vysvětlit mzdové rozdíly na trhu práce Diskutovat vliv odborů na trh práce Analyzovat efekty politiky zaměstnanosti a klasifikovat programy Identifikovat základní problémy českého trhu práce Popsat aktivní a pasivní politiku zaměstnanosti v EU

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět Ekonomie trhu práce A prohlubuje teoretické znalosti studenta o fungování trhu práce. Studentů jsou poskytovány informace o možnostech působení na trh práce ze strany zaměstnavatelů, odborů a státu formou přímých nepřímých nástrojů.Obsahově také postihuje hlavní nástroje pasivní a aktivní politiky zaměstnanosti v zemích EU a v části zaměřené na problematiku politiky zaměstnanosti v ČR dává ucelený přehled o realizaci politiky zaměstnanosti v ČR a v jejích regionech.

Povinná literatura:

BORJAS, George. Labor Market Economics. Mc GrawHill, 2010. ISBN 978-00-71048-47-7. EHRENBERG, Ronald and Robert SMITH. Modern Labor Economics. Theory and Public Policy. Pearson Addison Wesley Companion, 2009. ISBN 978-0-321-53373-9. SIROVÁTKA, Tomáš a kol. Nejistoty na trhu práce. Boskovice: František Šalé - ALBERT, 2009. ISBN 978-80-7326-172-6. ŠIMEK, Milan. Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných skupin obyvatel v České republice: Nové přístupy a efekty. Brno: Institut vzdělávání SOKRATES, 2010. ISBN 978-80-86572-66-6. https://cs-cz.facebook.com/Národohospodáři-Ostrava-246212538805455/

Doporučená literatura:

BLOCK, Walter Labor Economics From a Free Market Perspectives. World Scientific, 2008. ISBN: 978-981-270-568-6. BROŽOVÁ, Dagmar Společenské souvislosti trhu práce. Praha: SLON 2003. 140 s. ISBN 80-86429-16-4. FILER, Randall K., Daniel S. HAMERMESH and Albert E. REES. The Economics of Work and Pay. 6th ed. New York: Harper Collins, 1996. ISBN 0-673-99474-0. LAYARD, Richard, Stephen NICKELL and Richard JACKMAN. Unemployment: Macroeconomic Performance and the Labour Market. 2 ed. New York: Oxford University Press, 2005. ISBN 0-19-927917-9. NEKOLOVÁ, Markéta Flexicurity – hledání rovnováhy mezi flexibilitou a ochranou trhu práce v České republice. Praha, VUPSV, 2008. 72 s. ISBN 978-80-87007-89-1. MAREŠ, Petr Nezaměstnanost jako sociální problém. Praha: SLON, 2002. 172 s. ISBN 80-86429-08-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu Ekonomie trhu práce • vymezení cíle a obsahu předmětu včetně požadovaných znalostí z nižších ročníků • vysvětlení klíčových pojmů • seznámení se studijní literaturou 2. Mikroekonomické souvislosti trhu práce • poptávka po práci (poptávka firmy po práci, tržní poptávka po práci, změny mezd za jinak nezměněných podmínek a vlivy na poptávané množství práce, působení změn v jiných silách působících na trhu na poptávku po práci, role času - krátké a dlouhé období) • nabídka práce (individuální a tržní nabídka práce, alternativní náklady práce, působení substitučního a důchodového efektu) • utváření rovnovážné mzdy 3. Makroekonomické souvislosti trhu práce • definice a důsledky nezaměstnanosti • měření nezaměstnanosti • nezaměstnanost při pružných a nepružných mzdách dobrovolná a nedobrovolná nezaměstnanost, zdroje nepružnosti) • typy nezaměstnanosti (frikční, sezónní,strukturální, cyklická) • přirozená míra nezaměstnanosti - NAIRU, vztah nezaměstnanosti a inflace v krátkém a dlouhém období 4 Investice do lidského kapitálu • lidský kapitál, teorie lidského kapitálu • investiční rozhodnutí, přímé, nepřímé náklady, dodatečné výnosy • analýza nákladů a výnosů • vztahy mezi vzděláním a mzdou • problematika investic podnikové sféry do lidského kapitálu 5. Utváření mezd na trhu práce, rozdíly ve mzdách a jejich příčiny, diskriminace na trhu práce • mzdy a mzdová politika v tržních ekonomikách, systémy tvorby mezd (neodborový mechanismus, kolektivní vyjednávání, arbitráž) • kompenzující rozdíly ve mzdách • rozdíly způsobené různou kvalitou práce (diference podle kvalifikace) • prvky jedinečnosti na trhu práce • segmentace trhu práce • definice diskriminace na trhu práce, historické kořeny • rozdíly ve mzdách podle rasy a pohlaví příklady) 6. Působení odborů a profesních skupin a trhu práce • role a cíle odborů na trhu práce • strategie odborů při zvyšování mezd (působení ve smyslu snížení nabídky práce, působení na zvyšování poptávky po práci, úsilí o zvyšování standardních mzdových sazeb, boj proti monopsonní síle zaměstnavatelů) • kolektivní vyjednávání, tripartitní vztahy • bilaterální monopol na trhu práce 7. Působení státu na trhu práce a na trh práce • stát jako zaměstnavatel • stát jako regulátor • minimální mzda na trhu práce 8. Mezinárodní pohyb pracovních sil • internacionalizace trhu práce • migrační proudy, hlavní teritoria • očekávané trendy 9. Politika zaměstnanosti a možnosti jejího hodnocení • definice politiky zaměstnanosti • cíle politiky zaměstnanosti • přístupy k zásahům do trhu práce • programy aktivní politiky zaměstnanosti • programy pasivní politiky zaměstnanost • cíle a efekty programů politiky zaměstnanosti a možnosti jejich vyhodnocování - krátkodobé, dlouhodobé, experimentální metody • rizika při hodnocení úspěšnosti programů politiky zaměstnanosti - mrtvá váha, posunutí a substituce 9. Trh práce a politika zaměstnanosti ve vyspělých tržních ekonomikách • identifikace rozdílných přístupů • způsoby financování • dopady a účinnost jednotlivých programů • přístupy k ochraně v nezaměstnanosti • příklady programů aktivní politiky zaměstnanosti ve vybraných zemích 10. Trh práce a politika zaměstnanosti v České republice • charakteristika vývoje trhu práce • základní legislativní rámec • financování politiky zaměstnanosti • Národní plán zaměstnanosti, akční plány zaměstnanosti • systém služeb zaměstnanosti a zprostředkování zaměstnání • úloha státu, zaměstnavatelů a odborů 11. Pasivní politika zaměstnanosti v ČR • hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání • předčasný odchod do důchodu a trh práce 12. Charakteristika programů aktivní politiky zaměstnanosti v ČR • vymezení aktivní politiky zaměstnanosti • rekvalifikace • investiční pobídky • veřejně prospěšné práce • společensky účelná pracovní místa • překlenovací příspěvek • příspěvek na dopravu zaměstnanců • příspěvek na zapracování • příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program • nástroje aktivní politiky zaměstnanosti zaměřené na zdravotně postižené osoby • cílené programy k řešení zaměstnanosti 13. Regionální aspekty politiky zaměstnanosti v ČR • regionální a místní diference na trhu práce v ČR • regionální politika v oblasti trhu práce • analýza trhu práce a účinnosti politiky zaměstnanosti na regionální a místní úrovni 14. Očekávaný vývoj trhu práce v ČR a možnosti politiky zaměstnanosti • hlavní současné vývojové tendence českého trhu práce • možnosti současné politiky zaměstnanosti

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (05) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku