156-0303/02 – Ekonomie trhu práce A (ETP A)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity2
Garant předmětudoc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
S1I44 doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Objasnit základní vztahy na trhu práce Interpretovat investice do lidského kapitálu Vysvětlit mzdové rozdíly na trhu práce Diskutovat vliv odborů na trh práce Analyzovat efekty politiky zaměstnanosti a klasifikovat programy Identifikovat základní problémy českého trhu práce Popsat aktivní a pasivní politiku zaměstnanosti v EU

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět Ekonomie trhu práce A prohlubuje teoretické znalosti studenta o fungování trhu práce. Studentů jsou poskytovány informace o možnostech působení na trh práce ze strany zaměstnavatelů, odborů a státu formou přímých nepřímých nástrojů.Obsahově také postihuje hlavní nástroje pasivní a aktivní politiky zaměstnanosti v zemích EU a v části zaměřené na problematiku politiky zaměstnanosti v ČR dává ucelený přehled o realizaci politiky zaměstnanosti v ČR a v jejích regionech.

Povinná literatura:

BORJAS, George. Labor Market Economics. Mc GrawHill, 2010. ISBN 978-00-71048-47-7. EHRENBERG, Ronald and Robert SMITH. Modern Labor Economics. Theory and Public Policy. Pearson Addison Wesley Companion, 2009. ISBN 978-0-321-53373-9. SIROVÁTKA, Tomáš a kol. Nejistoty na trhu práce. Boskovice: František Šalé - ALBERT, 2009. ISBN 978-80-7326-172-6. ŠIMEK, Milan. Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných skupin obyvatel v České republice: Nové přístupy a efekty. Brno: Institut vzdělávání SOKRATES, 2010. ISBN 978-80-86572-66-6. https://cs-cz.facebook.com/Národohospodáři-Ostrava-246212538805455/

Doporučená literatura:

BLOCK, Walter Labor Economics From a Free Market Perspectives. World Scientific, 2008. ISBN: 978-981-270-568-6. BROŽOVÁ, Dagmar Společenské souvislosti trhu práce. Praha: SLON 2003. 140 s. ISBN 80-86429-16-4. FILER, Randall K., Daniel S. HAMERMESH and Albert E. REES. The Economics of Work and Pay. 6th ed. New York: Harper Collins, 1996. ISBN 0-673-99474-0. LAYARD, Richard, Stephen NICKELL and Richard JACKMAN. Unemployment: Macroeconomic Performance and the Labour Market. 2 ed. New York: Oxford University Press, 2005. ISBN 0-19-927917-9. NEKOLOVÁ, Markéta Flexicurity – hledání rovnováhy mezi flexibilitou a ochranou trhu práce v České republice. Praha, VUPSV, 2008. 72 s. ISBN 978-80-87007-89-1. MAREŠ, Petr Nezaměstnanost jako sociální problém. Praha: SLON, 2002. 172 s. ISBN 80-86429-08-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Rámcová osnova předmětu : 1. Úvod do předmětu Ekonomie trhu práce • vymezení cíle a obsahu předmětu včetně požadovaných znalostí z nižších ročníků • vysvětlení klíčových pojmů • seznámení se studijní literaturou 2. Mikroekonomické souvislosti trhu práce • poptávka po práci ( poptávka firmy po práci, tržní poptávka po práci, změny mezd za jinak nezměněných podmínek a vlivy na poptávané množství práce, působení změn v jiných silách působících na trhu na poptávku po práci, role času - krátké a dlouhé období) • nabídka práce (individuální a tržní nabídka práce, alternativní náklady práce, působení substitučního a důchodového efektu) • utváření rovnovážné mzdy 3. Makroekonomické souvislosti trhu práce • definice, příčiny a důsledky nezaměstnanosti • měření nezaměstnanosti • nezaměstnanost při pružných a nepružných mzdách (dobrovolná a nedobrovolná nezaměstnanost, zdroje nepružnosti) • typy nezaměstnanosti (frikční, sezónní,strukturální, cyklická) • přirozená míra nezaměstnanosti - NAIRU, • vztah nezaměstnanosti a inflace v krátkém a dlouhém období 4 Investice do lidského kapitálu • lidský kapitál, teorie lidského kapitálu • investiční rozhodnutí, přímé, nepřímé náklady, dodatečné výnosy • analýza nákladů na vzdělání a výnosů ze vzdělání • vztahy mezi vzděláním a mzdou • problematika investic podnikové sféry do lidského kapitálu 5. Utváření mezd na trhu práce, rozdíly ve mzdách a jejich příčiny, diskriminace na trhu práce • mzdy a mzdová politika v tržních ekonomikách, systémy tvorby mezd (neodborový mechanismus, kolektivní vyjednávání, arbitráž) • kompenzující rozdíly ve mzdách • rozdíly způsobené různou kvalitou práce (diference podle kvalifikace) • prvky jedinečnosti na trhu práce • segmentace trhu práce • definice diskriminace na trhu práce, historické kořeny • rozdíly ve mzdách podle rasy a pohlaví (příklady) 6. Působení odborů a profesních skupin na trhu práce • role a cíle odborů a profesních skupin na trhu práce • strategie odborů při zvyšování mezd (působení ve smyslu snížení nabídky práce, působení na zvyšování poptávky po práci, úsilí o zvyšování standardních mzdových sazeb, boj proti monopsonní síle zaměstnavatelů) • kolektivní vyjednávání, tripartitní vztahy • bilaterální monopol na trhu práce 7. Působení státu na trhu práce a na trh práce • stát jako zaměstnavatel • stát jako regulátor • minimální mzda na trhu práce 8. Mezinárodní pohyb pracovních sil • internacionalizace trhu práce • migrační proudy, hlavní teritoria • očekávané trendy 9. Politika zaměstnanosti a možnosti jejího hodnocení • definice politiky zaměstnanosti • cíle politiky zaměstnanosti • přístupy k zásahům do trhu práce • programy aktivní politiky zaměstnanosti • programy pasivní politiky zaměstnanost • cíle a efekty programů politiky zaměstnanosti a možnosti jejich vyhodnocování - krátkodobé, dlouhodobé, experimentální metody • rizika při hodnocení úspěšnosti programů politiky zaměstnanosti - mrtvá váha, posunutí a substituce 10. Politika zaměstnanosti v Evropské unii • Charakteristika trhu práce v Evropské unii a vývoj politiky zaměstnanosti v 90. letech 20. století • Proces utváření současné politiky zaměstnanosti Evropské unie • Orientace a cíle současné politiky zaměstnanosti Evropské unie. Evropská strategie pro plnou zaměstnanost a lepší pracovní místa pro všechny 11. Politika zaměstnanosti v České republice • základní legislativní rámec • česká politika zaměstnanosti jako součást politiky zaměstnanosti EU • financování politiky zaměstnanosti • systém služeb zaměstnanosti a zprostředkování zaměstnání 12. Charakteristika programů aktivní politiky zaměstnanosti v ČR • rekvalifikace • investiční pobídky • veřejně prospěšné práce • společensky účelná pracovní místa • příspěvek na zapracování • příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program • nástroje aktivní politiky zaměstnanosti zaměřené na zdravotně postižené osoby • cílené programy k řešení zaměstnanosti 13. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost a jeho vliv na český trh práce • problémy českého trhu práce • zaměření prioritních os 14. Proces zpružnění českého trhu práce prostřednictvím změn legislativy

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku