156-0305/02 – Politika zaměstnanosti (PZ)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity2
Garant předmětudoc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské, magisterské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
S1I44 doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vysvětlit teoretická východiska politiky zaměstnanosti Vyhodnotit dopady politiky zaměstnanosti Popsat aktivní a pasivní politiku zaměstnanosti v EU Popsat politiku zaměstnanosti v České republice Analyzovat programy aktivní politiky zaměstnanosti v České republice Ukázat vliv ESF na český trh práce

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět Politika zaměstnanosti prohlubuje znalosti studenta o přímých i nepřímých nástrojích, kterými je z makroekonomického a z mikroekonomického hlediska ovlivňován trh práce. Obsahově postihuje hlavní nástroje pasivní a aktivní politiky zaměstnanosti, které jsou používány ve vyspělých zemích. V části zaměřené na problematiku politiky zaměstnanosti v ČR předmět dává ucelený přehled o realizaci politiky zaměstnanosti v ČR a jejích regionech.

Povinná literatura:

BORJAS, George. Labor Market Economics. Mc GrawHill, 2010. ISBN 978-00-71048-47-7. EHRENBERG, Ronald and Robert SMITH. Modern Labor Economics. Theory and Public Policy. Pearson Addison Wesley Companion, 2009. ISBN 978-0-321-53373-9. SIROVÁTKA, Tomáš et al. Nejistoty na trhu práce. Boskovice: František Šalé - ALBERT, 2009. 198 s. ISBN 978-80-7326-172-6. ŠIMEK, Milan. Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných skupin obyvatel v České republice: Nové přístupy a efekty. Brno: Institut vzdělávání SOKRATES, 2010. 144 s. ISBN 978-80-86572-66-6. https://cs-cz.facebook.com/Národohospodáři-Ostrava-246212538805455/

Doporučená literatura:

BEBLAVY et. al. Let s go to Work. Brussels: CEPS, 2014. ISBN 978-94-6138-406-5. KLIKOVÁ, Christiana et al. Hospodářská politika České republiky po jejím vstupu do EU. Karviná: OPF SLU Karviná, 2011. 136 s. ISBN 978-80-7248-730-1. (7%,) NEKOLOVÁ, Markéta. Flexicurity – hledání rovnováhy mezi flexibilitou a ochranou trhu práce v České republice. Praha: VUPSV, 2008. 72 s. ISBN 978-80-87007-89-1. Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti v platném znění.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky neexistují.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: 1. Proces řešení nesouladu mezi nabídkou práce a poptávkou po práci na trhu práce a postavení politiky zaměstnanosti v tomto procesu • definice politiky zaměstnanosti • cíle politiky zaměstnanosti • přístupy k zásahům do trhu práce • programy aktivní politiky zaměstnanosti • programy pasivní politiky zaměstnanosti • Úmluva o politice zaměstnanosti 2. Hodnocení účinnosti politiky zaměstnanosti • přístup k realizaci a hodnocení programů politiky zaměstnanosti • cíle a efekty programů politiky zaměstnanosti a možnosti jejich vyhodnocování - krátkodobé, dlouhodobé, experimentální metody • rizika při hodnocení úspěšnosti programů politiky zaměstnanosti - mrtvá váha, posunutí a substituce 3. Politika zaměstnanosti v Evropské unii • charakteristika trhu práce v EU a vývoj politiky zaměstnanosti v 90. letech 20. století • proces utváření současné politiky zaměstnanosti EU • orientace a cíle současné politiky zaměstnanosti EU 4. Pasivní a aktivní politika zaměstnanosti • pasivní politika zaměstnanosti - přístupy k ochraně v nezaměstnanosti, odškodňovaná nezaměstnanost • aktivní politika zaměstnanosti - aktivní politika zaměstnanosti na příkladu vybraných zemích EU 5. Politika zaměstnanosti v České republice • základní legislativní rámec • cíl, definice a základní vymezení politiky zaměstnanosti v ČR • právo na zaměstnání • vymezení některých základních pojmů • současná orientace politiky zaměstnanosti v ČR 6. Rekvalifikace a jako součást aktivní politiky zaměstnanosti v České republice • definice rekvalifikace • podmínky programu, financování • formy podpory • úloha úřadu práce • rekvalifikace uchazečů o zaměstnání • rekvalifikace u zaměstnavatelů • vzdělávací zařízení provádějící rekvalifikace • hlavní výsledky programu v ČR • rekvalifikace na trhu práce ve vybraném regionu 7. Společensky účelná pracovní místa jako součást aktivní politiky zaměstnanosti v České republice • definice společensky účelného pracovního místa • formy podpory • úloha úřadu práce • vznik nového pracovního místa u zaměstnavatele • podpora zahájení podnikání uchazeče o zaměstnání • hlavní výsledky programu v ČR • společensky účelná pracovní místa na trhu práce ve vybraném regionu 8. Veřejně prospěšné práce jako součást aktivní politiky zaměstnanosti v ČR • definice veřejně prospěšného pracovního místa • podmínky programu, financování • formy podpory • úloha úřadu práce • úloha obcí a zaměstnavatelů • hlavní výsledky programu v ČR • veřejně prospěšné práce na trhu práce v Ostravě 9. Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením jako součást aktivní politiky zaměstnanosti v ČR • vymezení osob se zdravotním postižením • chráněné pracovní místo a chráněná pracovní dílna • příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením • povinnosti a práva zaměstnavatelů a jejich spolupráce s úřady práce • hlavní výsledky programu v ČR • podpora osob se zdravotním postižením ve vybraném regionu 10. Investiční pobídky jako součást aktivní politiky zaměstnanosti v ČR • podpora vytváření nových pracovních mist • rekvalifikace a školení nových zaměstnanců 11. Další nástroje politiky zaměstnanosti v České republice • příspěvek na zapracování • příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program • cílené programy k řešení nezaměstnanosti 12. Poradenství jako součást aktivní politiky zaměstnanosti v ČR • skupinové poradenství nebo individuální poradenství • posuzování osobnostních předpokladů pracovní a bilanční diagnostikou • poradenské programy zaměřené na techniky vyhledávání zaměstnání a na další aktivity směřující k pracovnímu uplatnění fyzické osoby na trhu práce 13. Systém služeb zaměstnanosti v ČR. Zprostředkování zaměstnání. Podpora v nezaměstnanosti, podpora při rekvalifikaci. • Ministrestvo práce a sociální věcí ČR • úřady práce • zprostředkování zaměstnání • podpora v nezaměstnanosti • podpora v rekvalifikaci 14. Předpokládaný vývoj na trhu práce v ČR a možnosti politiky zaměstnanosti • ESF a česká politika zaměstnanosti v období 2007-2013 (2015)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku